NowePrzetargi.pl

Szkolenie online zamówienia publiczne – Praktyczne stosowanie PZP – sprzeczności, nieprawidłowości, pozornie bezpieczne schematy działania – 2021-05-27

Temat: Praktyczne stosowanie Prawa zamówień publicznych – sprzeczności interpretacyjne, nieprawidłowości, pozornie bezpiecznie schematy działania.
Trener: mec. Bogdan Artymowicz
Data rozpoczęcia: 2021-05-27
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: online, godz. 8:30-14:30
Cena: 460,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 570,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji: tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

Bogdan Artymowicz szkolenia, szkolenia zamówienia publiczne Katowice, szkolenia zamówienia publiczne Rzeszów, szkolenia zamówienia publiczne Kraków, szkolenia zamówienia publiczne Poznań, szkolenia zamówienia publiczne Warszawa, szkolenia zamówienia publiczne Wrocław, szkolenia zamówienia publiczne Lublin, szkolenia zamówienia publiczne Radom, szkolenia zamówienia publiczne Toruń, szkolenia zamówienia publiczne Gdańsk, szkolenia zamówienia publiczne Olsztyn, szkolenia zamówienia publiczne Zielona Góra, szkolenia zamówienia publiczne Szczecin, szkolenia zamówienia publiczne Koszalin

mec. Bogdan_Artymowicz

*mec. Bogdan Artymowicz – Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, radca prawny, Executive Master of Business Administration (EMBA), członek Krajowej Izby Odwoławczej (2010 – 2014), Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie (2011-2016), członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (2016-2018), obecnie członek Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (2014 – 2016), wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, prelegent i wykładowca na licz-nych seminariach, szkoleniach i konferencjach, doświadczony praktyk zajmujący się problematyką zamówień publicznych, zarówno na szczeblach administracji samorządowej jak i administracji rządowej. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne zarówno w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, rozstrzyganiu sporów na linii zamawiający-wykonawca oraz ogromną wiedzę w zakresie legislacji w zamówieniach publicznych.  [recaptcha]

  ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

  ustawa Prawo zamówień publicznyc

  Uwaga: Każdy uczestnik otrzyma jako materiał szkoleniowy m.in. ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w wersji książkowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

  ZAKRES SZKOLENIA:

  1. Wprowadzenie. Progi, wyłączenia, nowe definicje ustawowe i zasady udzielania zamówień.
  2. Elektronizacja zamówień publicznych: platforma e-Zamówienia i miniPortal, komunikacja między zamawiającym a uczestnikami postępowania. CO TO JEST STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA I CO NA NIEJ BYĆ POWINNO i NA KTÓRYM ETAPIE POSTĘPOWANIA?
  3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego.
  a) analiza potrzeb zamawiającego oraz wstępne konsultacje rynkowe – kiedy obowiązek a kiedy możliwość? WZORCOWE ZAPISY.
  b) plan zamówień – OBOWIĄZKOWA AKTUALIZACJA – W JAKI SPOSÓB I JAK CZĘSTO PRZEKAZYWAĆ AKTUALIZACJĘ PLANU ZAMÓWIEŃ. Plan zamówień Z czy BEZ zamówień do 130 000 złotych – DLACZEGO?
  c) szacowanie wartości zamówienia – nieprawidłowości związane z szacowaniem wartości zamówień w tym zamówień realizowanych w ramach projektów unijnych – niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy – usługi lub dostawy o charakterze ciągłym; KIEDY RÓŻNI ZAMAWIAJĄCY MUSZĄ WSPÓLNIE SZACOWAĆ ZAMÓWIENIE
  d) opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia: sposób sporządzania opisu, opis a dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia, obligatoryjna wizja lokalna, zastrzeganie obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań, przedmiotowe środki dowodowe; CZY MOŻNA UZUPEŁNIAĆ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
  e) nowe przesłanki wyłączenia osób po stronie Zamawiającego. CZY PROJEKTANT, KTÓRY UDZIELA ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW POWINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE Z ART. 56?
  f) zasady ustalania kryteriów oceny ofert. KIEDY CENA 100%?
  g) elektroniczne środki komunikacji. POSTAĆ A FORMA ELEKTRONICZNA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW.
  h) Rola komórek merytorycznych w procedurze.
  4. Zamówienie klasyczne do progów UE. Tryb podstawowy, oraz zamówienia poniżej progu stosowania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. JAK I KIEDY NEGOCJOWAĆ Z WYKONAWCAMI?
  5. Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
  a) przetarg nieograniczony w nowym Prawie zamówień publicznych – wzorzec procedury, przykłady wzorcowych zapisów w dokumentach w postępowania oraz w projektowanych postanowieniach umownych;
  b) zamówienie z wolnej ręki w nowym Prawie zamówień publicznych – wzorzec procedury;
  c) Obowiązek zorganizowania konkursu w celu udzielenia zamówienia na usługi projektowania
  6. Badanie i ocena ofert w nowym stanie prawnym: podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, ważność dokumentów w postępowaniu, zasady uzupełnienia dokumentów, wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych, wykluczenie wykonawcy z postępowania, odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odrzucenie oferty – analiza przesłanek odrzucenia. Procedura odwrócona w nowym PZP – KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST.1?
  7. PUBLICZNE CZY NIEPUBLICZNE OTWARCIE OFERT W NOWYM PZP. Informacja do Prezesa UZP o złożonych wnioskach i ofertach – nowy obowiązek Zamawiającego wynikający z art. 81 ust 1 ustawy Pzp. JAK JĄ PRZYGOTOWAĆ I PRZESŁAĆ?
  8. Wybór najkorzystniejszej oferty. Sposób postępowania w przypadku dokonania wyboru oferty po terminie związania. CZY WNIESIENIE ODWOŁANIA ZAWIESZA TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ?
  9. Unieważnienie postępowania – wymogi formalne i organizacyjne. KIEDY MOŻNA UNIEWAŻNIĆ POSTĘPOWANIE KTÓRE STAŁO SIĘ NIECELOWE
  10. Zakończenie postępowania i archiwizacja – zasady. JAK ARCHIWIZOWAĆ ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIA?
  11. Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy. Klauzule abuzywne. Obligatoryjne kary umowne. Zasada waloryzacji wynagrodzenia. Aneksowanie umów. Raport z realizacji zamówienia. Odstąpienie od umowy. Unieważnienie umowy. Podwykonawstwo.
  12. Środki ochrony prawnej po zmianach. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.
  13. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

  Uczestnicy:

  Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

  • osób pracujących w działach zamówień publicznych
  • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
  • członków komisji przetargowych,
  • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do progu stosowania ustawy,
  • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
  • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
  • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

  Metodologia:

  Szkolenie poprowadzone online za pośrednictwem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi: strumień video na żywo, prezentacje multimedialne, współdzielenie pulpitu, tablice interaktywne.

  Zalety organizowanychj przez nas szkoleń online:

  • 6 godzin szkolenia (w tym przerwy w optymalnym dla uczestników układzie)
  • Ograniczona ilość osób w grupie szkoleniowej
  • Szkolenie odbywa się online w czasie rzeczywistym – nie odtwarzamy go z nagranych wcześniej materiałów
  • Pełna interakcja z naszym ekspertem – widzisz go na ekranie swojego komputera, masz udostępniane dodatkowe materiały w trakcie szkolenia
  • Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia
  • Po szkoleniu otrzymasz pocztą certyfikat udziału w szkoleniu w formie wydruku
  • Dodatkowo otrzymujesz pocztą wybrany materiał w formie książkowej
  • Atrakcyjna cena w porównaniu do szkolenia stacjonarnego.

  Informacje dodatkowe:

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

  UWAGA!!! Jeśli pracujesz zdalnie bez dostępu do pieczątek, skanera i osób decyzyjnych – wypełnij kartę zgłoszeniową i odeślij do nas. Na uzupełnienie formalności dajemy Ci 30 dni od dnia szkolenia.

  Po przesłaniu zgłoszenia na szkolenie online otrzymają Państwo wiadomość potwierdzającą wpisanie na listę uczestników. Na 1-2 dni przed planowanym wydarzeniem wysyłamy jeszcze jedną wiadomość, w której będzie link do szkolenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w wirtualnej sali konferencyjnej – w pokoju webinarowym. Aby dołączyć do szkolenia wystarczy kliknąć w odnośnik i podać hasło, które znajduje się w przesłanej przez nas wiadomości.

  Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

  W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888.

  Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

  Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

  Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

   [recaptcha]
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
   Pokaż pełną treść zgody

   Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

   Zobacz pozostałe szkolenia z zamówień publicznych.

    Nabywca

    Odbiorca


    Uczestnicy    Wartość netto......
    Wartość brutto......

    Pokaż treść Regulaminu

    Regulamin zamawiania usług szkoleniowych drogą elektroniczną

    1. Usługi szkoleniowe świadczone przez Centrum Doradztwa i Kształcenia Nowe Przetargi mogą być zamawiane za pośrednictwem właściwych formularzy zgłoszeniowych umieszczonych w formie kodu html na stronie noweprzetargi.pl.
    2. Zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej noweprzetargi.pl traktowane jest jak zamówienie złożone w formie pisemnej i rodzi takie same skutki prawne, zatem zobowiązuje uczestnika do uiszczenia pełnej kwoty wynikającej ze zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 7 dni lub krócej przed jego terminem bądź nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej kwoty lub niewystawienia faktury obciążającej.
    3. W przypadku zgłoszenia na szkolenie z finansowaniem udziału w nim w co najmniej 70% ze środków publicznych, dla skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT na mocy Art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ust. o VAT, konieczne jest przesłanie w formie skanu lub faksu podpisanego i opieczętowanego oświadczenia o przysługującym prawie do przedmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług.
    4. Wypełniając formularz elektronicznego zgłoszenia udziału, osoba zgłaszająca wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w przesyłanym formularzu zgłoszenia danych osobowych delegowanych pracowników dla potrzeb realizacji usługi szkoleniowej. Więcej informacji na stronie: https://noweprzetargi.pl/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-polityka-rodo/
    5. Rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać w formie pisemnej (fax, poczta tradycyjna lub poczta elektroniczna – za zwrotnym potwierdzeniem odczytania wiadomości).
    6. CDIK Nowe Przetargi nie odpowiada za niewłaściwe działanie mechanizmu zgłoszeń za pośrednictwem formularza zgłoszenia.    POKAŻ INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

    Podsumowanie:

    Zgłaszasz na szkolenie następujące osoby:

    Wartość netto......
    Wartość brutto......


    Skopiuj link do tego szkolenia
    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average 5,00 out of 5)
    Loading...

    Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

    Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

    Nowości na forum

    Statystyki forum:

    Liczba użytkowników: 90765
    Liczba postów: 146571
    Liczba tematów: 18792

    Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

    Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

    infolinia szkoleniowa 801 889 888