NowePrzetargi.pl

Szkolenie zamówienia publiczne – Praktyczne stosowanie PZP – sprzeczności, nieprawidłowości, pozornie bezpieczne schematy działania – ŁÓDŹ – 2021-06-30

Temat: Praktyczne stosowanie Prawa zamówień publicznych – sprzeczności interpretacyjne, nieprawidłowości, pozornie bezpiecznie schematy działania.
Trener: mec. Bogdan Artymowicz
Data rozpoczęcia: 2021-06-30
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Łódź, Hotel Tobaco, ul. Kopernika 64, godz. 9:30-15:30
Cena: 490,- zł w przypadku udziału w szkoleniu finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych (stawka VAT - zw) lub 600,- zł w pozostałych przypadkach (cena brutto - stawka VAT 23%)
Więcej informacji: tel.: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 oraz infolinia 801 889 888

Bogdan Artymowicz szkolenia, szkolenia zamówienia publiczne Katowice, szkolenia zamówienia publiczne Rzeszów, szkolenia zamówienia publiczne Kraków, szkolenia zamówienia publiczne Poznań, szkolenia zamówienia publiczne Warszawa, szkolenia zamówienia publiczne Wrocław, szkolenia zamówienia publiczne Lublin, szkolenia zamówienia publiczne Radom, szkolenia zamówienia publiczne Toruń, szkolenia zamówienia publiczne Gdańsk, szkolenia zamówienia publiczne Olsztyn, szkolenia zamówienia publiczne Zielona Góra, szkolenia zamówienia publiczne Szczecin, szkolenia zamówienia publiczne Koszalin

mec. Bogdan_Artymowicz

*mec. Bogdan Artymowicz – Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, radca prawny, Executive Master of Business Ad-ministration (EMBA), członek Krajowej Izby Odwoławczej (2010 – 2014), Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie (2011-2016), członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (2016-2018), obecnie członek Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (2014 – 2016), wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, prelegent i wykładowca na licz-nych seminariach, szkoleniach i konferencjach, doświadczony praktyk zajmujący się problematyką zamówień publicznych, zarówno na szczeblach administracji samorządowej jak i administracji rządowej. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne zarówno w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, rozstrzyganiu sporów na linii zamawiający-wykonawca oraz ogromną wiedzę w zakresie legislacji w zamówieniach publicznych.

Mapa  [recaptcha]   [recaptcha]

   ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

   ustawa Prawo zamówień publicznych

   Od pól roku obowiązuje ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa wprowadziła szereg nowych wymagań istotnych zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy. Jak ze zmianami radzą sobie strony postępowania? Jakie najczęstsze błędy pojawiają się w prowadzonych postępowaniach?.

   Uwaga: W trakcie szkolenia każdy uczestnik otrzyma jako materiał szkoleniowy m.in. ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w wersji książkowej.
   ZAKRES SZKOLENIA:

   1. Wprowadzenie.
   2. Zapisy SWZ mające kluczowe znaczenie dla przebiegu procesu badania i oceny ofert – dlaczego niektóre zapisy warto przemyśleć dwukrotnie?
   3. Prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
   4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty. Optymalny dobór kryteriów oceny ofert w zależności od przedmiotu zamówienia.
   5. Wadium – wniesienie, zwrot, zatrzymanie.
   6. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w toku postępowania.
   7. Przygotowanie i złożenie oferty przez Wykonawcę. Błędy po stronie Wykonawców na etapie składania ofert. Zasady poprawiania omyłek w ofertach.
   8. Otwarcie ofert. Oferta składana elektronicznie a niemożność jej otwarcia.
   9. Badanie i ocena ofert:
   • Podmiotowe środki dowodowe.
   • Przedmiotowe środki dowodowe.
   • Ważność dokumentów w postępowaniu, zasady uzupełnienia dokumentów.
   • Wezwania do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
   • Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Wadliwe wykluczenie z postępowania.
   • Odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
   • Odrzucenie oferty – analiza przesłanek odrzucenia.
   • Wybór najkorzystniejszej oferty. Sposób postępowania w przypadku dokonania wyboru oferty po terminie związania.
   1. Oferta dodatkowa w postępowaniu.
   2. Procedura odwrócona.
   3. Unieważnienie postępowania.
   4. Dokumentowanie badania i oceny ofert w nowym stanie prawnym.
   5. Ochrona interesów Wykonawcy – środki ochrony prawnej na etapie badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

    

   Uczestnicy:

   Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

   • pracowników działów zamówień publicznych
   • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
   • kierowników jednostek,
   • członków komisji przetargowych,
   • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej progu stosowania ustawy,
   • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do progu stosowania ustawy,
   • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
   • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
   • kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce,
   • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

   Metodologia:

   Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

   Informacje dodatkowe:

   Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl. Cena szkolenia zawiera: pisemny certyfikat uczestnictwa, koszt materiałów szkoleniowych, lunch, serwis kawowy.

   Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego – realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

   W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.

   Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

   Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

   Zadaj pytanie w sprawie szkolenia:

    [recaptcha]
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
    Pokaż pełną treść zgody

    Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118B, 35-504 Rzeszów ("CDIK Nowe Przetargi”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CDIK Nowe Przetargi w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie(a), przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi (b), przekazywania informacji handlowej (c) – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez CDIK Nowe Przetargi moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną spersonalizowanych informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez CDIK Nowe Przetargi zgodnie z treścią mojego zapytania.

    Zobacz szkolenia z zamówień publicznych.

     Nabywca

     Odbiorca


     Uczestnicy     Wartość netto......
     Wartość brutto......

     Pokaż treść Regulaminu

     Regulamin zamawiania usług szkoleniowych drogą elektroniczną

     1. Usługi szkoleniowe świadczone przez Centrum Doradztwa i Kształcenia Nowe Przetargi mogą być zamawiane za pośrednictwem właściwych formularzy zgłoszeniowych umieszczonych w formie kodu html na stronie noweprzetargi.pl.
     2. Zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej noweprzetargi.pl traktowane jest jak zamówienie złożone w formie pisemnej i rodzi takie same skutki prawne, zatem zobowiązuje uczestnika do uiszczenia pełnej kwoty wynikającej ze zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 7 dni lub krócej przed jego terminem bądź nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej kwoty lub niewystawienia faktury obciążającej.
     3. W przypadku zgłoszenia na szkolenie z finansowaniem udziału w nim w co najmniej 70% ze środków publicznych, dla skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT na mocy Art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ust. o VAT, konieczne jest przesłanie w formie skanu lub faksu podpisanego i opieczętowanego oświadczenia o przysługującym prawie do przedmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług.
     4. Wypełniając formularz elektronicznego zgłoszenia udziału, osoba zgłaszająca wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w przesyłanym formularzu zgłoszenia danych osobowych delegowanych pracowników dla potrzeb realizacji usługi szkoleniowej. Więcej informacji na stronie: https://noweprzetargi.pl/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-polityka-rodo/
     5. Rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać w formie pisemnej (fax, poczta tradycyjna lub poczta elektroniczna – za zwrotnym potwierdzeniem odczytania wiadomości).
     6. CDIK Nowe Przetargi nie odpowiada za niewłaściwe działanie mechanizmu zgłoszeń za pośrednictwem formularza zgłoszenia.     POKAŻ INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

     Podsumowanie:

     Zgłaszasz na szkolenie następujące osoby:

     Wartość netto......
     Wartość brutto......


     Skopiuj link do tego szkolenia
     1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average 5,00 out of 5)
     Loading...

     Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

     Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

     Nowości na forum

     Statystyki forum:

     Liczba użytkowników: 90779
     Liczba postów: 146591
     Liczba tematów: 18795

     Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

     Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

     infolinia szkoleniowa 801 889 888