art. 93 ust. 1a prawa zamówień publicznych

Opinie i interpretacje

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...