intepretacje prawo zamówień publicznych

Opinie i interpretacje

Tajemnica przedsiębiorstwa w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ...

Opinie i interpretacje

Właściciel instalacji oświetleniowej służącej do wykonywania zadań gminy określonych w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, nie może ograniczać praw gminy do wyboru dostawcy energii elektrycznej

Z uwagi na liczne pytania zamawiających odnośnie tego, czy na gruncie przepisów ustawy Prawo energetyczne, właściciel instalacji oświetleniowej służącej do ...

Opinie i interpretacje

Niedopuszczalność zwrotu próbek załączonych do oferty wybranego wykonawcy

I. W myśl § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ...

Opinie i interpretacje

Stosowanie art. 6a ustawy Pzp

I. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. ...

Opinie i interpretacje

Wspólne udzielanie zamówień art. 16 ustawy Pzp

Przepis art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. ...

Opinie i interpretacje

Środki ochrony prawnej

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych dokonana ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ...

Opinie i interpretacje

Stosowanie art. 17 ustawy w przypadku uczestnictwa w postępowaniu radcy prawnego jako byłego pracownika zamawiającego

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 17 ust. 1 normuje okoliczności wyłączające udział osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie ...

Opinie i interpretacje

Podwyższenie wartości umowy o zamówienie publiczne a wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ...

Opinie i interpretacje

Należności jakie mogą być pokryte środkami z zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 ...

Opinie i interpretacje

Dotyczące przepisów o podwykonawstwie, obowiązujących od dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1473)

Podwykonawstwo – nowelizacja ustawy Pzp z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. ...