NowePrzetargi.pl

Tag "Nowe Pzp w pytaniach i odpowiedziach"

18 lutego 2022 roku – Czy ujawnieniu w rocznym sprawozdaniu za dany rok podlegają zawarte w danym roku aneksy umów najmu, w sytuacji gdy na ich podstawie podwyższony został czynsz oraz ustalony został nowy okres obowiązywania najmu?

    18 lutego 2022 roku – Czy ujawnieniu w rocznym sprawozdaniu za dany rok podlegają zawarte w danym roku aneksy umów najmu, w sytuacji gdy na ich podstawie podwyższony został czynsz oraz ustalony został nowy okres obowiązywania najmu?
ODPOWIEDŹ: W sprawozdaniu za dany rok zamawiający zobowiązani są uwzględnić wszystkie zamówienia udzielone w danym roku kalendarzowym, w tym także zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp. na
Przeczytaj pełny artykuł

10 lutego 2022 roku – W jaki sposób należy uwzględnić w rocznym sprawozdaniu zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, udzielone z zastosowaniem procedur określonych ustawą Pzp?

    10 lutego 2022 roku – W jaki sposób należy uwzględnić w rocznym sprawozdaniu zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, udzielone  z zastosowaniem procedur określonych ustawą Pzp?
ODPOWIEDŹ:   Zamówienie udzielone na podstawie procedury określonej w ustawie Pzp z 2004 r., przy jednoczesnym braku obowiązku stosowania przez zamawiającego przepisów tejże ustawy, z uwagi na fakt, iż szacowana wartość
Przeczytaj pełny artykuł

11 lutego 2022 roku – Jaką wartość zamówienia publicznego należy przyjąć dla celów sprawozdawczych w przypadku, gdy zamawiający udzielił zamówienia osobie fizycznej na podstawie umowy zlecenia?

    11 lutego 2022 roku – Jaką wartość zamówienia publicznego należy przyjąć dla celów sprawozdawczych w przypadku, gdy zamawiający udzielił zamówienia osobie fizycznej na podstawie umowy zlecenia?
ODPOWIEDŹ:  W przypadku udzielenia zamówienia publicznego osobie fizycznej na podstawie umowy zlecenia obowiązuje ogólna zasada podawania w rocznym sprawozdaniu wartości wynagrodzenia wykonawcy ustalonego w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego
Przeczytaj pełny artykuł

4 lutego 2022 roku – Czy umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą na okres dłuższy niż 12 miesięcy należy uwzględnić jedynie w rocznym sprawozdaniu za rok, w którym umowa została zawarta, czy także w rocznych sprawozdaniach przekazywanych za lata następne?

    4 lutego 2022 roku – Czy umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą na okres dłuższy niż 12 miesięcy należy uwzględnić jedynie w rocznym sprawozdaniu za rok, w którym umowa została zawarta, czy także w rocznych sprawozdaniach przekazywanych za lata następne?
ODPOWIEDŹ: W świetle definicji zamówienia publicznego zawartej w art. 2 pkt 13 ustawy Pzp z 2004 r., pod pojęciem „udzielenie zamówienia” należy rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. A zatem,
Przeczytaj pełny artykuł

4 lutego 2022 roku – Na kim spoczywa obowiązek ujawnienia w rocznym sprawozdaniu zamówienia udzielonego przez spółkę gminną w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE, w sytuacji gdy zostało ono częściowo sfinansowane przez Gminę na podstawie porozumienia?

  4 lutego 2022 roku – Na kim spoczywa obowiązek ujawnienia w rocznym sprawozdaniu zamówienia udzielonego przez spółkę gminną w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE, w sytuacji gdy zostało ono częściowo sfinansowane przez Gminę na podstawie porozumienia?
ODPOWIEDŹ:  Obowiązanym do przekazania informacji w zakresie zamówień podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu pozostaje wyłącznie zamawiający, który takiego zamówienia udzielił. Jeżeli zamówienie
Przeczytaj pełny artykuł

28 stycznia 2022 roku – Czy Zamawiający będący jednostką samorządu terytorialnego obowiązany jest sporządzić jedno roczne sprawozdanie, w którym przekazuje informacje także w zakresie zamówień udzielonych przez jednostki organizacyjne (np. szkoły, przedszkola)?

  28 stycznia 2022 roku – Czy Zamawiający będący jednostką samorządu terytorialnego obowiązany jest sporządzić jedno roczne sprawozdanie, w którym przekazuje informacje także w zakresie zamówień udzielonych przez jednostki organizacyjne (np. szkoły, przedszkola)?
ODPOWIEDŹ: W przypadku podmiotów o złożonej strukturze wewnętrznej, na którą składają się wyodrębnione jednostki organizacyjne, możemy mieć do czynienia zarówno z
Przeczytaj pełny artykuł

21 stycznia 2022 roku – Czy w sprawozdaniu za dany rok należy uwzględnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte i przeprowadzone w danym roku, w przypadku gdy umowa została zawarta w roku następnym?

  21 stycznia 2022 roku – Czy w sprawozdaniu za dany rok należy uwzględnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte i przeprowadzone w danym roku, w przypadku gdy umowa została zawarta w roku następnym?
ODPOWIEDŹ: W świetle definicji zamówienia publicznego, zawartej w art. 2 pkt 13 ustawy Pzp z 2004 r., pod pojęciem „udzielenie zamówienia”
Przeczytaj pełny artykuł

21 stycznia 2022 roku – W jaki sposób uwzględnić w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, zamówienia związane z przeciwdziałaniem COVID-19 udzielone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp?

  21 stycznia 2022 roku – W jaki sposób uwzględnić w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, zamówienia związane z przeciwdziałaniem COVID-19 udzielone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp?
ODPOWIEDŹ: Zakres informacji zawieranych w rocznym sprawozdaniu wyznacza rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie
Przeczytaj pełny artykuł

14 stycznia 2022 roku – Jakie są zasady sporządzania rocznego sprawozdania w przypadku zamówienia udzielonego w częściach oraz zamówienia udzielanego na podstawie więcej niż jednej umowy w wyniku postępowania przeprowadzonego wspólnie przez kilku zamawiających?

  14 stycznia 2022 roku –   Jakie są zasady sporządzania rocznego sprawozdania w przypadku zamówienia udzielonego w częściach oraz zamówienia udzielanego na podstawie więcej niż jednej umowy w wyniku postępowania przeprowadzonego wspólnie przez kilku zamawiających?
Jakie są zasady sporządzania rocznego sprawozdania w przypadku zamówienia udzielonego w częściach oraz zamówienia udzielanego na podstawie więcej niż jednej
Przeczytaj pełny artykuł

14 stycznia 2022 roku – Czy zamawiający może przekazać roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach listem poleconym lub faxem?

  14 stycznia 2022 roku –   Czy zamawiający może przekazać roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach listem poleconym lub faxem?
Czy zamawiający może przekazać roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach listem poleconym lub faxem? Czy pod formularzem rocznego sprawozdania powinien podpisać
Przeczytaj pełny artykuł

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 i 2023 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Zapisz się do Newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888