opinie UZP

Opinie i interpretacje

Prawo opcji w ustawie Prawo zamówień publicznych

I. W pierwszej kolejności wskazać należy, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji legalnej pojęcia „prawo opcji”. Definicji takiej nie ...

Opinie i interpretacje

Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. ...

Opinie i interpretacje

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...

Opinie i interpretacje

Udzielanie zamówień publicznych w związku z wystąpieniem powodzi – zagadnienia wybrane na podstawie pytań kierowanych do Urzędu Zamówień Publicznych

1. Możliwość udzielania zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki, na zakup sprzętu ...

Opinie i interpretacje

Wybór brokera ubezpieczeniowego przez podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z ...

Opinie i interpretacje

Stosowanie prawa zamówień publicznych przy zakupie bonów towarowych

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. ...

Opinie i interpretacje

Stosowanie ustawy – Prawo zamówień publicznych do zamówień na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu architektoniczno-budowlanego

1) Wymagania ustawy PZP dotyczące opisu przedmiotu zamówienia publicznego. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 ...

Opinie i interpretacje

Opinia dotycząca opisu przedmiotu zamówienia

Dokonywany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ...

Opinie i interpretacje

Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w tym towarzystwie

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 ...

Opinie i interpretacje

Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

I. Jak należy opisać przedmiot zamówienia, który dotychczas kwalifikowano odpowiednio jako usługę lub dostawę, natomiast po wejściu w życie rozporządzenia ...