opinie UZP

Opinie i interpretacje

Właściciel instalacji oświetleniowej służącej do wykonywania zadań gminy określonych w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, nie może ograniczać praw gminy do wyboru dostawcy energii elektrycznej

Z uwagi na liczne pytania zamawiających odnośnie tego, czy na gruncie przepisów ustawy Prawo energetyczne, właściciel instalacji oświetleniowej służącej do ...

Opinie i interpretacje

Tajemnica przedsiębiorstwa

Zasada jawności informacji publicznej jest jedną z podstawowych zasad systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Powszechne prawo do informacji wynika z art. ...

Opinie i interpretacje

Niedopuszczalność zwrotu próbek załączonych do oferty wybranego wykonawcy

I. W myśl § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ...

Opinie i interpretacje

Stosowanie art. 6a ustawy Pzp

I. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. ...

Opinie i interpretacje

Stosowanie art. 17 ustawy w przypadku uczestnictwa w postępowaniu radcy prawnego jako byłego pracownika zamawiającego

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 17 ust. 1 normuje okoliczności wyłączające udział osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie ...

Opinie i interpretacje

Środki ochrony prawnej

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych dokonana ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ...

Opinie i interpretacje

Wspólne udzielanie zamówień art. 16 ustawy Pzp

Przepis art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. ...

Opinie i interpretacje

Przeniesienie własności nieruchomości jako forma wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

Definicję legalną zamówienia publicznego, stanowiącą transpozycję do krajowego porządku prawnego postawień art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu ...

Opinie i interpretacje

Możliwość zawarcia umowy spółki cywilnej przez członków konsorcjum po zawarciu umowy o zamówienie publiczne

Kwestia możliwości zawarcia umowy spółki cywilnej przez członków konsorcjum po zawarciu umowy o zamówienie publiczne pojawia się na tle ogólnego ...