opinie UZP

Opinie i interpretacje

Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. ...

Opinie i interpretacje

Przedsiębiorca zagraniczny a jego oddział – wymóg przedstawienia zaświadczenia o niekaralności

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...

Opinie i interpretacje

Możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa

I. W pierwszej kolejności, odnosząc się do kwestii skutków prawnych zbycia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, czy to w formie sprzedaży przedsiębiorstwa, ...

Opinie i interpretacje

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujących od dnia 19 października 2014 r.

W wyniku nowelizacji ustawy Pzp, dokonanej ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych ...

Opinie i interpretacje

Wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

I. Zgodnie z art. 25 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. ...

Opinie i interpretacje

Wpływ ogłoszenia upadłości konsorcjanta na udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz na realizację umowy zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

I. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców w stosunku do których zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek wskazanych w ...

Opinie i interpretacje

Dopuszczalność przedpłat w zamówieniach publicznych na prenumeraty czasopism lub gazet w świetle art. 151a ustawy – Prawo zamówień publicznych

I. Stosownie do postanowienia art. 151a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. ...