podwyższenie wartości zamówienia

Opinie i interpretacje

Podwyższenie wartości umowy o zamówienie publiczne a wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ...