ujawnianie cen usług

Opinie i interpretacje

Dopuszczalność zwracania się do wykonawców o przedstawienie cen zamawianych usług jako podstawa sposobu szacowania wartości zamówienia

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z ...