Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w tym towarzystwie

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 poz. 850, z późn. zm.), dalej „ustawa o działalności ubezpieczeniowej”, do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. W myśl art. 38 ust. 1 ustawa o działalności ubezpieczeniowej przez „towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych” należy rozumieć zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności.

Przytoczony powyżej przepis art. 38 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zawiera przedmiotowe wyłączenie obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w wskazanej w nim sytuacji. Przez określenie „przepisy o zamówieniach publicznych” należy rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.  907, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, oraz akty wykonawcze (rozporządzenia) do tej ustawy. Wyłączenie to ma zastosowanie w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia pomiędzy zamawiającym (podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp) i jednocześnie członkiem towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a tym towarzystwem – wykonawcą (w którym zamawiający i inni jego członkowie ubezpieczeni są na zasadzie wzajemności). Przepis ten stanowi rozszerzenie katalogu wyłączeń przedmiotowych zawartych w art. 4 i 4b ustawy Pzp. Zamieszczenie tego przepisu w ustawie o działalności ubezpieczeniowej nadaje mu charakter przepisu szczególnego w stosunku do przepisów ustawy Pzp.

Usunięcie kolizji pomiędzy dwoma sprzecznymi (regulującymi tożsame stany faktyczne w sposób odmienny) normami rangi ustawowej następuje poprzez zastosowanie reguły, iż lex specialis derogat legi generali (przepis szczególny uchyla zastosowanie przepisu ogólnego). Oznacza to, że w miejsce ogólnych przepisów ustawy Pzp, nakazujących stosować tę ustawę do wyboru podmiotów, z którymi zostanie zawarta umowa ubezpieczeniowa, mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, wyłączające zastosowanie ustawy Pzp (oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie delegacji w niej zawartych) do zawierania umów ubezpieczeniowych przez członków towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych z tym towarzystwem. W takim stanie prawnym do zawierania umów ubezpieczeniowych pomiędzy towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych a jego członkami – zobowiązanymi do stosowania przepisow ustawy Pzp stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Źródło: UZP

Ostatnie wpisy