Ustawa o COVID-19 opublikowana w Dzienniku Ustaw.

W Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dla rynku zamówień publicznych kluczowe znaczenie ma brzmienie przepisu art. 6 ust. 1 oraz art. 15r (dotyczący realizacji umów o zamówienie publiczne) i  art. 15zzs ust. 3 i (dotyczące kontroli uprzedniej i odwołań) tej ustawy.

Z punktu widzenia środków ochrony prawnej istotny jest nowy art. 15zzs ust. 3, który stanowi, że wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów (zob. art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy), nie dotyczy kontroli i postępowań wskazanych odpowiednio w dziale V rozdziale 3 oddziale 3 oraz dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie dotyczy:

  • kontroli uprzednich zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz
  • postępowań odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Dla uczestników rynku zamówień publicznych bardzo ważny jest również przepis art. 15zzs ust. 6 ustawy, który stanowi, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID – 19 nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych.

Ponadto zgodnie z art. 15zzs ust. 3 ustawy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych lub Prezes Krajowej Izby Odwoławczej mogą wydać zarządzenia określające szczegółowe warunki organizacji pracy Krajowej Izby Odwoławczej związane z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowane środki zapewniające bezpieczeństwo, mając na względzie konieczność podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Podsumowując skutki wprowadzonych regulacji dla uczestników rynku zamówień publicznych należy wskazać, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19:

  • Prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie prowadził kontrole uprzednie.
  • Terminy dotyczące postępowania odwoławczego, zawarte Dziale VI rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (w szczególności na wniesienie odwołania i przystąpienia do postępowania odwoławczego) nie ulegają wstrzymaniu ani zawieszeniu. W praktyce oznacza to, że wnoszenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej pozostaje na niezmienionych zasadach.

W tym okresie nie będą odbywały się rozprawy ani posiedzenia jawne przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i Prezes Krajowej Izby Odwoławczej otrzymali upoważnienie do wydawania zarządzeń określających szczegółowe warunki organizacji pracy KIO, związane z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo.

Należy także zwrócić uwagę, że nowelizacja ustawy o COVID-19 wprowadza zmiany dotyczące kwestii realizacji umów, uwzględniające specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej COVID-19, w tym przede wszystkim konieczność podjęcia szybkich i efektywnych działań. Po spełnieniu określonych w tej ustawie przesłanek, możliwe są w szczególności:

  • zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
  • zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;
  • zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy.

Regulacje w tym zakresie zawarte są w art. 15r  ustawy nowelizującej.

Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zobacz treść ustawy Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ostatnie wpisy