Data

10-12 kwietnia 2019 r.

Lokalizacja

Ustka, ul. Wczasowa 4

Zostało

11 miejsc

Prowadzący

Jacek Jerka

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

DLACZEGO WARTO?

Ostatnie miesiące to liczne zmiany wprowadzone do systemu zamówień
publicznych m.in. obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych, nowe
wytyczne odnośnie tworzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji
przetargowej wymuszone przez RODO, nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa i
nieuczciwej konkurencji oraz fakturowanie elektroniczne. Co więcej – na horyzoncie pojawia się perspektywa uchwalenia całkowicie nowego aktu prawnego kompleksowo regulującego wydatkowanie środków publicznych.

Jak z wdrożeniem nowych rozwiązań radzą sobie Zamawiający i Wykonawcy? Jakie wątpliwości rodzą nowe instrumenty? Gdzie pojawiają się pierwsze nieprawidłowości i błędy? Jak stworzyć wzorcowy dokument SIWZ i ogłoszenie? Jak prawidłowo prowadzić procedurę elektroniczną? Już teraz wiemy jakie błędy w przetargach elektronicznych – popełniane zarówno przez Zamawiających jak i Wykonawców.

Materia jest trudna – coraz więcej pytań pojawia się z czasem. Na te najtrudniejsze oraz na wiele innych pytań odpowiemy na intensywnych warsztatach zamówień publicznych prowadzonych przez jednego z najlepszych specjalistów – JACKA JERKĘ. A wszystko to w niesamowitym miejscu, w niezapomnianej atmosferze i naprawdę ciekawej formule.

Zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce już teraz Grand Lubicz ***** - wirtualny spacer
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

Blok I

Wprowadzenie. Najważniejsze zmiany mające znaczenie dla sposobu prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego:
 • Jawność i ograniczenia konkurencji,
 • Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce,
 • RODO w zamówieniach publicznych.
 • Fakturowanie elektroniczne.
 

BLOK II

Elektronizacja zamówień publicznych od strony praktycznej: Elektronizacja a komunikacja elektroniczna: różnice i wpływ na udzielanie zamówień publicznych; podpis elektroniczny i dokument elektroniczny; Zamówienia elektroniczne: system eZamówienia, platforma eUsług, Miniportal e-Zamówienia; JEDZ.  

BLOK III

 1. Zamówienia poniżej progu w okresie przejściowym – czy możliwe jest równoczesne stosowanie komunikacji elektronicznej i komunikacji tradycyjnej w procedurze?
 2. Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce – Miniportal e-Zamówień – błędy w procedurach elektronicznych zamówień publicznych.

BLOK IV

Przygotowanie postępowania - opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia:
 • Opis przedmiotu zamówienia: Cechy techniczne, użytkowe czy funkcjonalne, aspekty społeczne i środowiskowe; Naruszenie zasady uczciwej konkurencji poprzez brak podziału zamówienia na części; Uzasadnienie braku podziału zamówienia.
 • Wartość szacunkowa: Rodzaj zamówienia, źródło finansowania - agregacja zamówień na roboty budowlane; Dopuszczalność podziału zamówienia – przesłanki.
 • Warunki udziału w postępowaniu: Zasada proporcjonalności. Dowody na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu; Poleganie na innym podmiocie a udowodnienie spełnienia warunków udziału.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.  

Śniadanie

Śniadanie  

BLOK V

Właściwa redakcja dokumentu SIWZ:
 • Wykluczenie wykonawcy – błędy popełniane w SIWZ: obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia - zagrożenia przy braku wskazania przesłanki fakultatywnej; dokumenty żądane na wykazanie braku podstaw do wykluczenia.
 • Dowody wskazane w ogłoszeniu i SIWZ, celem wykazania spełnienia warunku udziału oraz braku podstaw do wykluczenia: wstępne oświadczenie własne wykonawcy (JEDZ – powyżej progów unijnych oraz oświadczenie poniżej progów); zakres oświadczeń i dokumentów po ocenie oferty najkorzystniejszej – moment żądania; badanie sprzeczności zapisów w SIWZ.
 • Kryteria oceny ofert – zasady właściwego doboru kryteriów; kryterium 40% cena - stosowanie.
 • Projekt umowy – punkty krytyczne; Spójność projektu umowy z pozostałymi zapisami dokumentu SIWZ; Kluczowe klauzule umowne stosowane w celu ochrony interesów Zamawiającego.

BLOK VI

Badanie i ocena ofert oraz korespondencja na linii Zamawiający-Wykonawca:
 • Otwarcie ofert: obowiązki informacyjne; oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa – skuteczność oświadczenia.
 • Badanie oferty: treść oferty a treść SIWZ; rażąco niska cena, definicja, rozszerzony zakres możliwości badania ceny przez zamawiającego, informacje i wyjaśnienia wykonawcy – czy zawsze musimy badać cenę oferty niższą o 30%?; Wezwanie do uzupełnienia dokumentów z art. 26 ust. 3 a aktualność dokumentów.
 • Komunikacja z Wykonawcami – elektronizacja zamówień publicznych a komunikacja w formie dotychczasowej.
Odpowiedzialność Zamawiającego a odpowiedzialność Wykonawcy za błędy i nieprawidłowości, odpowiedzialność za zobowiązania podwykonawców.Zamówienia publiczne finansowane ze środków UE do i powyżej 30 tys. euro – zasady wydatkowania. CZĘŚĆ WARSZTATOWA – Orzecznictwo i ćwiczenia w oparciu o STUDIUM PRZYPADKÓW:
 • Warunki udziału, dokumenty żądane przez zamawiającego - skutki żądania dokumentów zbędnych – CASUS.
 • Poleganie na zasobach podmiotów trzecich – CASUS.
 • Niewniesienie a wniesienie wadium w nieprawidłowej formie – CASUS.
 • Podwykonawstwo - Zakres żądanych informacji. Skutki niewskazania przez wykonawcę firm podwykonawców w formularzu ofertowym – CASUS.
 • Weryfikacja rażąco niskiej ceny, oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych – zakres czynności zamawiającego – CASUS.
 • Oświadczenie „wstępne” a „oświadczenia i dokumenty

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami

Kolacja

Kolacja

Śniadanie

Śniadanie

BLOK VII

Nowa Ustawa PZP w zarysie:
 • Stan prac legislacyjnych na dzień 10 kwietnia 2019 roku.
 • Nowe definicje, instytucje po raz pierwszy wprowadzane do systemu zamówień publicznych.
 • Sposób prowadzenia procedur w oparciu o nowe tryby udzielania zamówień – porównanie z obecnym stanem.
 • Możliwe punkty krytyczne w zamówieniach prowadzonych według nowej ustawy PZP.
 • Kalendarz dalszych zmian legislacyjnych oraz możliwe modyfikacje w stosunku do stanu obecnego.
Panel dyskusyjny.

Wykwaterowanie

Zakończenie szkolenia i wykwaterowanie

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasi eksperci / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

  Jacek Jerka – prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP oraz członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania. (więcej…)

Zobacz opinie z poprzednich szkoleń

Opinie / Co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

1980,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

2435,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

300,-

dopłata do noclegu dzień wcześniej – od 300,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – od 380,- zł brutto dla środków niepublicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 500,- zł dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 590,- zł brutto dla środków niepublicznych
szkolenie w opcji bez noclegu – 1.190,- zł brutto dla środków publicznych
szkolenie w opcji bez noclegu – 1.550,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
 • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
 • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Hotel Grand Lubicz – Uzdrowisko Ustka
76-270 Ustka, ul. Wczasowa 4
www.grandlubicz.pl
Napisz do nas:

szkolenia@noweprzetargi.pl

Sprawdź lokalizację

Kontakt z nami / masz pytania? - napisz