Data

27-29 kwietnia 2022 r.

Lokalizacja

Ustka, ul. Wczasowa 4

Zostało

5

Prowadzący

mec. Łukasz Mackiewicz

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

DLACZEGO WARTO PRZYJECHAĆ NA WARSZTATY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO USTKI?

Rok 2021 był rokiem przełomowym dla całego rynku zamówień publicznych w Polsce. Po roku funkcjonowania całkowicie nowych rozwiązań, możemy podsumować je i skonfrontować własne doświadczenia z doświadczeniem ekspertów.

Jak z wdrożeniem nowych rozwiązań poradzili sobie Zamawiający i Wykonawcy? Jakie wątpliwości zrodziły nowe instrumenty? W których miejscach procedury pojawiły się w praktyce nieprawidłowości i błędy?

Na te najtrudniejsze oraz na wiele innych pytań odpowiemy na intensywnych warsztatach zamówień publicznych prowadzonych przez mec. Łukasza Mackiewicza. Wiedza i doświadczenie naszego eksperta, niebanalne podejście do tematu oraz świetny kontakt z grupą to główne atuty tego szkolenia. 3 intensywne dni wspólnego zmagania się z najbardziej aktualną tematyką. Wszystko to w niesamowitym miejscu, w niezapomnianej atmosferze i naprawdę ciekawej formule.

Zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce już teraz Grand Lubicz ***** - wirtualny spacer
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

Blok I – Wprowadzenie

Zagadnienia wprowadzające – systematyka nowej ustawy. Omówienie rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kodeks cywilny w zamówieniach publicznych. Zakres stosowania ustawy PZP - wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe. Kluczowe definicje wprowadzone ustawą PZP: Zasada efektywności wydatkowania środków publicznych jako poszerzenie katalogu zasad udzielania zamówień publicznych; Pojęcie głównego przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień mieszanych; Dokumenty zamówienia; Środki dowodowe przedmiotowe i podmiotowe; Warunki zamówienia; Raport z realizacji zamówienia; Inne.

Lunch

Przerwa obiadowa

Blok III – Przygotowanie i prowadzenie postępowania W PRAKTYCE

Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, nowe zasady szacowania wartości, przedmiotowe środki dowodowe, wybór trybu, dokumentowanie tego etapu postępowania. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu – niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy. Kiedy należy ponownie oszacować wartość zamówienia. Komisje przetargowe. Zmiany w zakresie przesłanek wyłączenia z postępowania. Ustawowe terminy składania oświadczeń. Tryby udzielania zamówień dla postępowań poniżej i powyżej progów unijnych, podział ze względu na wartość – kluczowe różnice: Tryb podstawowy – przetarg nieograniczony; Przetarg ograniczony; Negocjacje z głoszeniem; Negocjacje bez ogłoszenia; Dialog konkurencyjny; Partnerstwo innowacyjne; Zamówienie z wolnej ręki.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.  

Śniadanie

Śniadanie  

BLOK IV – 1. Tryb podstawowy i przetarg nieograniczony – porównanie. Kluczowe obowiązki Zamawiającego

Minimalny termin na przeprowadzenie procedury;   Kluczowe elementy formalne. Kiedy Zamawiający nie sporządza opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji? Zasady prowadzenia negocjacji z Wykonawcami. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy; Projekt umowy jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania. Pozostałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania. Zasady komunikacji – w jakich przypadkach dopuszczalna jest komunikacja ustna? Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania. Przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz jej złożenie. Prowadzenie postępowania w formie elektronicznej: Wadium; Związanie ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców (obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia) oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe. Konsorcja i podmioty trzecie w postępowaniu – zmiany. Kryteria oceny ofert w postępowaniu – analiza porównawcza. Otwarcie ofert – możliwość otwarcia w innym niż wyznaczony terminie. Oferty w postaci elektronicznej, problemy z otwarciem oferty – możliwe sposoby działania Zamawiającego. Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie

Lunch

Przerwa obiadowa  

BLOK V – ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Przygotowanie wybranych elementów SWZ Analiza studiów przypadku dotyczących dostaw i usług w tym: usług szkoleniowych, promocyjnych, doradczych, cateringowych, robót budowlanych w obszarze remontów innych

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami

Kolacja

Kolacja

Śniadanie

Śniadanie

BLOK VI – Umowa i dokumentowanie postępowania

Usługi społeczne – nowe regulacje. Umowy: kluczowe zapisy, treści obowiązkowe w umowie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, klauzule niedozwolone, aneksowanie umów, waloryzacja wynagrodzeń, podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie, odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie. Zasady stosowania zaliczek / częściowych płatności. Dokumentowanie postępowania oraz archiwizacja dokumentów. Nowe regulacje w zakresie protokołu – wpływ ogłoszenia o zamówieniu na kształt protokołu. Kontrola dokumentacji z postępowania.    

Wykwaterowanie

Zakończenie szkolenia i wykwaterowanie

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasi eksperci / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

mec. Łukasz Mackiewicz -  radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, z wcześniejszym doświadczeniem jako pracownik Działu Zamówień Publicznych po stronie zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca studiów podyplomowych. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami. W ostatnich latach przeprowadził setki szkoleń oraz przeszkolił kilka tysięcy uczestników. W ankietach poszkoleniowych zawsze odnotowuje najwyższe noty wystawione przez uczestników szkoleń. (więcej…)

Zobacz opinie z poprzednich szkoleń

Opinie / Co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

2480,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 1-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

3050,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 1-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

490,-

dopłata do pokoju 1-osobowego – 490,- zł dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 600,- zł brutto dla środków niepublicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – od 500,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – od 615,- zł brutto dla środków niepublicznych
szkolenie w opcji bez noclegu – 1.270,- zł brutto dla środków publicznych
szkolenie w opcji bez noclegu – 1.560,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


  Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

  Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
  • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
  • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
  Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
  Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
  W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

  Miejsce szkolenia

  Hotel Grand Lubicz – Uzdrowisko Ustka
  76-270 Ustka, ul. Wczasowa 4
  www.grandlubicz.pl
  Napisz do nas:

  szkolenia@noweprzetargi.pl

  Sprawdź lokalizację

  Kontakt z nami / masz pytania? - napisz