Data

16-18 listopada 2022 r.

Lokalizacja

Ustka, ul. Wczasowa 4

Zostało

Dziękujemy za udział

Prowadzący

Jacek Jerka

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

DLACZEGO WARTO PRZYJECHAĆ NA WARSZTATY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO USTKI?

Ostatnie miesiące w zamówieniach publicznych to okres implementacji kolejnych zmian do ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaś ostatnie dwa lata to całkowite przemodelowanie sposobu wydatkowania środków publicznych.

Jakie trudności praktyczne zrodziły nowe rozwiązania? Jak praktycznie wypełnić nowe obowiązki w zarówno przed formalnym rozpoczęciem procedury, w trakcie jej trwania, jak również na etapie realizacji umowy. Pierwsze kontrole są już dawno za nami, zatem jakie nieprawidłowości i błędy popełniają Zamawiający a jakie Wykonawcy?

Materia jest trudna i obszerna. Bazując na wiedzy i doświadczeniu Jacka Jerki, zwrócimy uwagę na pułapki, które niesie ze sobą stosowanie na co dzień przepisów systemu zamówień publicznych. Postaramy się maksymalnie szeroko przeanalizować przepisy, tak aby użyteczność tego spotkania dla jego uczestników była jak największa.

Jak zawsze, sprawdzony wysoki poziom merytoryczny Warsztatów, doświadczenie i wiedza prowadzącego szkolenie oraz bardzo komfortowe warunki jakie zapewnia Hotel Grand Lubicz ***** w Ustce to gwarancja świetnie spędzonego czasu z nami. Zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce już teraz Grand Lubicz ***** - wirtualny spacer
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

BLOK I – Punkty krytyczne w procedurze

Punkty krytyczne w procedurach prowadzonych w końcówce 2022 roku – najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów. Czy od 1 stycznia będziemy prowadzić postępowania WYŁĄCZNIE na Platformie e-Zamówienia? Co z moimi postępowaniami na miniPortalu?

Lunch

Przerwa obiadowa

Blok I – Przygotowanie do postępowania – dostawa, usługa, robota budowlana

Przygotowanie się do postępowania na dostawy, usługi roboty budowlane w szczególności w przypadku braku czasu na jej przeprowadzenie i jego wpływ na dalsze losy procedury. Planowanie zamówień na rok 2023. Opis przedmiotu zamówienia – zasady dokonywania opisu zgodnie z przepisami ustawy. Szacowanie wartości zamówienia – w tym ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane tego samego rodzaju na różnych obiektach, postępowanie przy udzielaniu zamówień nieplanowanych. Tworzenie wzorcowego dokumentu SWZ na dostawy, usługi, roboty budowlane. Specyfikacja warunków zamówienia - kiedy zamawiający zobligowany jest przygotować SWZ a jeśli nie SWZ to co? Podwykonawstwo w postępowaniach. Korzystanie z potencjału innego podmiotu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – najciekawsze orzeczenia i opinie prawne w tym temacie.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.  

Śniadanie

Śniadanie  

BLOK II – Zagadnienia problemowe – analiza w oparciu o najnowsze orzecznictwo i raporty pokontrolne

Zagadnienia problemowe mające kluczowe znaczenie dla prowadzonej procedury poniżej i powyżej progów uninych W PRAKTYCZNYM, ĆWICZENIOWYM UJĘCIU w obliczu najnowszego orzecznictwa i pierwszych raportów pokontrolnych: Opis przedmiotu zamówienia i szacowaniu jego wartości. Szacowanie wartości zamówienia – projekty wieloletnie, projekty realizowane w partnerstwie – szacowanie w podziale na części. Wybór trybu udzielenia zamówienia. Dobór i weryfikacja podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych. Zapisy SWZ. Dobór kryteriów oceny ofert - wpływ kryteriów i ich wag na rzetelność i celowość wydatkowania środków publicznych. Warunki udziału w postępowaniu i poleganie na zasobach innych podmiotów. Prace komisji przetargowej - właściwe powołanie komisji przetargowej i dokumentowanie jej pracy. Ocena dokumentów składanych przez Wykonawców. Badanie i oceny ofert – problem oczywistej omyłki, rażąco niskiej ceny, uzupełnienia dokumentów i oświadczeń. Wybór najkorzystniejszej oferty, oferty wariantowe i równoważne. Brak wymaganych postanowień w umowach o udzielenie zamówienia publicznego. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji przetargowej. Inne uchybienia stwierdzane  w trakcie przeprowadzanych kontroli.

Lunch

Przerwa obiadowa  

BLOK III – Umowy w zamówieniach publicznych

UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W OBLICZU BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW: Relacje stron przy zawieraniu umowy. Elementy obowiązkowe i fakultatywne umowy w zamówieniach publicznych. Specyficzne postanowienia umów w zamówieniach publicznych wynikające z kodeksu cywilnego. Prawa autorskie a umowa w zamówieniach publicznych. Rękojmia a gwarancja? Umowy wieloletnie w praktyce. Podwykonawstwo przy wykonywaniu umów o zamówienie publiczne. Nakaz współpracy zamawiającego z wykonawcą w trakcie realizacji umowy. Klauzule abuzywne – czego nie wolno wprowadzać do treści umowy? Nakazane postanowienia umów, klauzule indeksacyjne w zakresie zmiany umów dłuższych niż 12 miesięcy. Klauzule waloryzacyjne w umowach na usługi i roboty budowlane. Inflacja. Raport wykonania umowy – ewaluacja realizacji kontraktu. Obowiązek ogłoszenia o wykonaniu umowy – praktyczne aspekty. Sporządzenie ogłoszenia o wykonaniu umowy do Biuletynu Zamówień Publicznych – aspekty praktyczne. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – konstrukcja prawna - praktyczne postanowienia. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie umowy ze strony zamawiającego i wykonawcy – modele rozwiązań organizacyjnych. Nadzór nad wykonywaniem umowy. Zmiana umowy – przesłanki, dopuszczalność i forma. Kiedy i na jakich zasadach można aneksować umowę? Zmiana umowy związana z drastycznym wzrostem wzrostu kosztów i wzrostu materiałów. Zmiana umowy – nadzwyczajne

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami

Śniadanie

Śniadanie

Wykwaterowanie

Zakończenie szkolenia i wykwaterowanie

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasi eksperci / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

mec. Łukasz Mackiewicz -  radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, z wcześniejszym doświadczeniem jako pracownik Działu Zamówień Publicznych po stronie zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca studiów podyplomowych. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami. W ostatnich latach przeprowadził setki szkoleń oraz przeszkolił kilka tysięcy uczestników. W ankietach poszkoleniowych zawsze odnotowuje najwyższe noty wystawione przez uczestników szkoleń. (więcej…)

Zobacz opinie z poprzednich szkoleń

Opinie / Co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

2580,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

3175,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 1-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

490,-

dopłata do pokoju 1-osobowego – 590,- zł dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 720,- zł brutto dla środków niepublicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – od 490,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – od 600,- zł brutto dla środków niepublicznych
szkolenie w opcji bez noclegu – 1.280,- zł brutto dla środków publicznych
szkolenie w opcji bez noclegu – 1.570,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


  Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

  Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
  • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
  • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
  Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
  Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
  W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

  Miejsce szkolenia

  Hotel Grand Lubicz – Uzdrowisko Ustka
  76-270 Ustka, ul. Wczasowa 4
  www.grandlubicz.pl
  Napisz do nas:

  szkolenia@noweprzetargi.pl

  Sprawdź lokalizację

  Kontakt z nami / masz pytania? - napisz