Data

8-10 września 2021 r.

Lokalizacja

Ustka, ul. Wczasowa 4

Zostało

26

Prowadzący

Jacek Jerka

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

DLACZEGO WARTO PRZYJECHAĆ NA WARSZTATY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO USTKI?

Rok 2021 jest rokiem przełomowym dla całego rynku zamówień publicznych w Polsce. W tym czasie tysiące na co dzień zajmujących się zamówieniami publicznymi musi porzucić stare przyzwyczajenia i przygotować się na wejście w życie największych zmian w tej materii. Nowe Prawo zamówień publicznych to akt prawny, który można scharakteryzować w następujący sposób:

 • ponad 600 artykułów
 • nowe zasady prowadzenia procedur zamówień publicznych
 • nowe czynności po stronie zamawiającego i wykonawcy
 • nowe progi
 • nowe tryby udzielania zamówień
 • elektronizacja również dla mniejszych wartości zamówień publicznych
 • nowe zasady zawierania umów, ich konstrukcji, zaliczkowania oraz wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych w tym zakresie
 • nowe rozwiązania w zakresie środków ochrony prawnej
 • …. oraz wiele innych nieznanych wcześniej instytucji i rozwiązań szczegółowych.

 

Jak z wdrożeniem nowych rozwiązań radzą sobie Zamawiający i Wykonawcy? Jakie wątpliwości rodzą nowe instrumenty? Gdzie pojawiają się pierwsze nieprawidłowości i błędy? Już teraz wiemy jakie błędy w procedurach elektronicznych są popełniane zarówno przez Zamawiających jak i Wykonawców.

Na te najtrudniejsze oraz na wiele innych pytań odpowiemy na intensywnych warsztatach zamówień publicznych prowadzonych przez Jacka Jerkę. Wiedza z najwyższej półki, nie ma pytań bez odpowiedzi, wspólne zgłębianie przepisów przez 3 dni…. A wszystko to w niesamowitym miejscu, w niezapomnianej atmosferze i naprawdę ciekawej formule.

Zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce już teraz Grand Lubicz ***** - wirtualny spacer
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

Blok I – Wprowadzenie

Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowej ustawy PZP. Zamawiający publiczni, zamawiający sektorowi, zamawiający subsydiowani - wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe – wyłączenie zamówień bagatelnych. Pozycja Zamawiającego a pozycja Wykonawcy w postępowaniu w nowym stanie prawnym. Nowe pojęcia i terminy wprowadzone nową ustawą PZP: Zasada efektywności wydatkowania środków publicznych jako poszerzenie katalogu zasad udzielania zamówień publicznych; „Polityka zakupowa państwa”; Zamówienia bagatelne; Dokumenty zamówienia; Środki dowodowe przedmiotowe i podmiotowe; Warunki zamówienia; Raport z realizacji zamówienia; Inne.

BLOK II – Nowe obowiązki ciążące na zamawiających a nowe uprawnienia Wykonawców

Nowe obowiązki nałożone na Zamawiającego – plany postępowań oraz obowiązek ich aktualizacji. Obowiązkowa analiza przed wszczęciem postępowania – znaczenie dialogu Zamawiający-Wykonawcy. Zamówienia do progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowe obowiązki informacyjne związane z zawarciem oraz realizacją (ewaluacja realizacji umowy) lub zakończeniem realizacji umowy. Dokumentowanie postępowania oraz archiwizacja dokumentów. Obowiązki informacyjne i publikacyjne. Zmiany organizacyjne konieczne do wdrożenia po stronie Zamawiającego związane z wejściem w życie nowych rozwiązań. Nowe uprawnienia Wykonawców.  

Lunch

Przerwa obiadowa

Blok III – Nowe rozwiązania w zakresie progów oraz trybów udzielania zamówień

Zamówienia do progu stosowania ustawy PZP. Zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł – zasady postępowania. Oświadczenia Zamawiającego w postępowaniu. Tryby udzielania zamówień oraz odrębne tryby udzielania zamówień dla postępowań powyżej progów unijnych. Charakterystyka trybów: Przetarg nieograniczony; Przetarg ograniczony; Negocjacje z głoszeniem; Negocjacje bez ogłoszenia; Dialog konkurencyjny; Partnerstwo innowacyjne; Zamówienie z wolnej ręki. Usługi społeczne – nowe regulacje.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.  

Śniadanie

Śniadanie  

BLOK IV – Tryb podstawowy na tle trybu przetargu nieograniczonego

Zasady prowadzenia postępowania w trybie podstawowym – porównanie z obecnym stanem prawnym. Terminy w postępowaniu. Zasady prowadzenia postępowania w trybie podstawowym – schemat postępowania: Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, szacowanie, przedmiotowe środki dowodowe, wybór trybu, dokumentowanie tego etapu postępowania. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu – niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy – usługi lub dostawy o charakterze ciągłym. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy. Projekt umowy jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Publikacja ogłoszenia oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania. Pozostałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania. Kontakty Zamawiającego z Wykonawcami – wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania. Przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz jej złożenie. Prowadzenie postępowania w formie elektronicznej. Wadium w postępowaniu – zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego. Związanie ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe. Przesłanki obligatoryjne wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Przesłanki fakultatywne wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

Lunch

Przerwa obiadowa  

BLOK V – Środki ochrony prawnej w nowej ustawie PZP oraz zawarcie i realizacja umowy o zamówienie publiczne

Środki ochrony prawnej w nowym stanie prawnym – zasady postępowania oraz nowe regulacje: Środki ochrony prawnej dla postępowań podprogowych. Zasady stosowania pozasądowych środków ochrony prawnej – mediacje lub wniosek o polubowne rozwiązanie sporu do Prezesa Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Rola Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w środkach ochrony prawnej w przypadku postępowań poniżej progów unijnych. Zasady wnoszenia skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie. Umowy w nowym stanie prawnym: kluczowe zapisy, treści obowiązkowe w umowie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, klauzule niedozwolone, aneksowanie umów, waloryzacja wynagrodzeń, podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie, odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie. Zasady stosowania zaliczek / częściowych płatności.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami

Kolacja

Kolacja

Śniadanie

Śniadanie

BLOK VI – Zamówienia publiczne 2020

Punkty krytyczne w procedurach prowadzonych w 2020 roku – najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów. Skutki rozstrzygnięć zamawiającego powstałych w roku 2020 dla procedur prowadzonych w roku 2021 – jak uniknąć problemów w przypadku niektórych zamówień. Elektronizacja w praktyce – problemy z jakimi muszą zmierzyć się strony postępowania: kwalifikowany podpis, walidacja, niedostępność platformy do złożenia oferty, wadium „elektroniczne”, poświadczenia i dokumenty – najnowsze orzecznictwo. Krytyczne zagadnienia w procedurach na roboty budowlane – praktyka i orzecznictwo. Nieprawidłowości w postępowaniach według UZP oraz innych organów kontroli państwa.    

Wykwaterowanie

Zakończenie szkolenia i wykwaterowanie

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasi eksperci / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

  Jacek Jerka – prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP oraz członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania. (więcej…)

Zobacz opinie z poprzednich szkoleń

Opinie / Co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

2680,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 1-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

3295,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 1-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

450,-

dopłata do noclegu dzień wcześniej – od 450,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – od 550,- zł brutto dla środków niepublicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 490,- zł dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 600,- zł brutto dla środków niepublicznych
szkolenie w opcji bez noclegu – 1.470,- zł brutto dla środków publicznych
szkolenie w opcji bez noclegu – 1.800,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


  Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

  Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
  • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
  • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
  Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
  Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
  W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

  Miejsce szkolenia

  Hotel Grand Lubicz – Uzdrowisko Ustka
  76-270 Ustka, ul. Wczasowa 4
  www.grandlubicz.pl
  Napisz do nas:

  szkolenia@noweprzetargi.pl

  Sprawdź lokalizację

  Kontakt z nami / masz pytania? - napisz