Data

20-22 listopada 2019 r.

Lokalizacja

Ustka, ul. Wczasowa 4

Zostało

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ

Prowadzący

mec. Łukasz Mackiewicz

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

DLACZEGO WARTO PRZYJECHAĆ NA WARSZTATY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO USTKI?

Ostatnie miesiące to z jednej strony liczne zmiany wprowadzone do systemu zamówień
publicznych, nowe interpretacje, kolejne przełomowe orzeczenia w sprawach zamówień publicznych. Z drugiej zaś – w ostatnich dniach – uchwalona została całkowicie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych.

Data 11 września 2019 roku – dzień, w którym na 86. posiedzeniu Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych na najbliższe lata wbije się w świadomość osób zawodowo zajmujących się zamówieniami publicznymi. Ten akt prawny to:

 • ponad 600 artykułów
 • nowe zasady prowadzenia procedur zamówień publicznych
 • nowe czynności po stronie zamawiającego i wykonawcy
 • nowe progi
 • nowe tryby udzielania zamówień
 • elektronizacja również dla mniejszych wartości zamówień publicznych
 • nowe zasady zawierania umów, ich konstrukcji, zaliczkowania oraz wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych w tym zakresie
 • nowe rozwiązania w zakresie środków ochrony prawnej
 • …. oraz wiele innych nieznanych wcześniej instytucji i rozwiązań szczegółowych.

 

Jak z wdrożeniem nowych rozwiązań radzą sobie Zamawiający i Wykonawcy? Jakie wątpliwości rodzą nowe instrumenty? Gdzie pojawiają się pierwsze nieprawidłowości i błędy? Już teraz wiemy jakie błędy w procedurach elektronicznych są popełniane zarówno przez Zamawiających jak i Wykonawców.

Na te najtrudniejsze oraz na wiele innych pytań odpowiemy na intensywnych warsztatach zamówień publicznych prowadzonych przez mec. Łukasza Mackiewicza. A wszystko to w niesamowitym miejscu, w niezapomnianej atmosferze i naprawdę ciekawej formule.

Zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce już teraz Grand Lubicz ***** - wirtualny spacer
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

Blok I – Zagadnienia ogólne

 1. Wprowadzenie – zestawienie przepisów. Metody rozstrzygania wątpliwości, gdy przepis krajowy jest niejasny i budzi wątpliwości interpretacyjne - dyrektywa klasyczna i sektorowa.
 2. Błędy formalne a nieprawidłowości w zamówieniach współfinansowanych – konsekwencje.

BLOK II – Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 1. Szacowanie wartości zamówienia – planowanie zamówień, należyta staranność a szacowanie w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Dopuszczenie składania ofert częściowych a udzielanie zamówienia w częściach – metody postępowania, plusy i minusy wybranych rozwiązań.
 2. Opis przedmiotu zamówienia – nienaruszający konkurencji dokładny i precyzyjny opis przedmiotu zamówienia. Zasady postępowania. Skuteczne wyjaśnienia w przypadku zagrożenia korektą finansową i dyscypliną finansów publicznych.
 3. Proceduralne możliwości udzielenia zamówienia - Wybór właściwej procedury a stopień skomplikowania przedmiotu zamówienia. Kiedy zastosowanie przetargu nieograniczonego nie jest właściwym rozwiązaniem.
 4. Przełomowe orzecznictwo w zakresie ww. materii.
 

Lunch

Przerwa obiadowa

BLOK III – Redakcja dokumentu SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

 1. Warunki udziału – prawidłowe zapisy w specyfikacji a późniejszy wybór wykonawcy zdolnego do należytego wykonania zamówienia. Skutki żądania dokumentów zbędnych w procedurze w projektach dofinansowanych z UE.
 2. Przesłanki wykluczenia oraz właściwy dobór oświadczeń i dokumentów potwierdzających. Kiedy warto wprowadzić przesłanki fakultatywne do procedury.
 3. Kryteria oceny ofert – zasady bezpiecznego stosowania kryterium „100% cena”. Dodatkowe kryteria oceny ofert a wartość ofert i możliwości finansowe zamawiającego.
 4. Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – wadium wnoszone przez konsorcjum, wadium wnoszone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Konsekwencje nieprawidłowości we wniesieniu wadium. Przykładowe zapisy.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.  

Śniadanie

Śniadanie  

BLOK IV – Procedura

 1. Prawidłowe wszczęcie postępowania. Terminy w zamówieniach publicznych.
 2. Treść ogłoszenia a specyfikacja w postępowaniach unijnych i krajowych
 3. Pytania do treści specyfikacji – prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców, zmiana treści siwz a termin składnia ofert. Kiedy zmiana specyfikacji jest istotna. Problematyka aktualności dokumentów składanych w procedurze.
 4. Możliwe konsekwencje błędów zamawiającego.

BLOK V – Badanie i ocena ofert – rozstrzygnięcie postępowania

 1. Weryfikacja prawidłowości złożonych ofert w tym podpisu elektronicznego – czynności oraz skutki nieprawidłowości.
 2. Poprawa omyłek w ofercie.
 3. Weryfikacja pełnomocnictw oraz formy oświadczeń i dokumentów potwierdzających.
 4. Przesłanki odrzucenia oferty.
 5. Wybór oferty najkorzystniejszej – prawa i obowiązki zamawiającego.
 6. Unieważnienie postępowania. Niezgodne z prawem unieważnienie postępowania. Jak poprawnie unieważnić postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

BLOK VI – Umowa

Zawarcie umowy. Zmiana umowy – zasady wprowadzania zmian ze szczególnym uwzględnieniem miarkowania kar umownych. Odmowa zawarcia umowy przez wybranego wykonawcę – skutki dla prowadzonej procedury.

Lunch

Przerwa obiadowa  

BLOK VII – NOWA USTAWA PZP – cz. I

 1. Zagadnienia wprowadzające – systematyka nowej ustawy, metody wykładni przepisów prawa.
 2. Obowiązek stosowania przepisów ustawy od progu 50 000 zł – podstawowe obowiązki.
 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowej ustawy PZP.
 4. Obowiązki Zamawiającego a prawa Wykonawcy w postępowaniu w nowym stanie prawnym.
 5. Kluczowe definicje wprowadzone nową ustawą PZP. Nowe regulacje zakresie zasad prowadzenia postępowania.
 6. Planowanie postępowań – obowiązkowa aktualizacja planów w trakcie roku.
 7. Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, nowe zasady szacowania wartości, przedmiotowe środki dowodowe, wybór trybu, dokumentowanie tego etapu postępowania. Szacowanie wartości – niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy – usługi lub dostawy o charakterze ciągłym.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami

Kolacja

Kolacja

Śniadanie

Śniadanie

BLOK VII – NOWA USTAWA PZP – ciąg dalszy z dnia II

 1. Tryby udzielania zamówień dla postępowań poniżej i powyżej progów unijnych, podział ze względu na wartość.
 2. Zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł – zasady postępowania.
 3. Umowy w nowym stanie prawnym: kluczowe zapisy, treści obowiązkowe w umowie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, klauzule niedozwolone, aneksowanie umów, waloryzacja wynagrodzeń, podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie, odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie. Zasady stosowania zaliczek / częściowych płatności.
 4. Środki ochrony prawnej w nowym stanie prawnym – zasady postępowania oraz nowe regulacje.

Wykwaterowanie

Zakończenie szkolenia i wykwaterowanie

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasi eksperci / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

mec. Łukasz Mackiewicz -  radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, z wcześniejszym doświadczeniem jako pracownik Działu Zamówień Publicznych po stronie zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca studiów podyplomowych. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami. W ostatnich latach przeprowadził setki szkoleń oraz przeszkolił kilka tysięcy uczestników. W ankietach poszkoleniowych zawsze odnotowuje najwyższe noty wystawione przez uczestników szkoleń. (więcej…)

Zobacz opinie z poprzednich szkoleń

Opinie / Co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

1980,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

2435,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

300,-

dopłata do noclegu dzień wcześniej – od 390,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – od 480,- zł brutto dla środków niepublicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 500,- zł dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 590,- zł brutto dla środków niepublicznych
szkolenie w opcji bez noclegu – 1.290,- zł brutto dla środków publicznych
szkolenie w opcji bez noclegu – 1.670,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
 • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
 • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Hotel Grand Lubicz – Uzdrowisko Ustka
76-270 Ustka, ul. Wczasowa 4
www.grandlubicz.pl
Napisz do nas:

szkolenia@noweprzetargi.pl

Sprawdź lokalizację

Kontakt z nami / masz pytania? - napisz