UWAGA Zmiany w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

W dniu 7 września 2023 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw pod poz. 1824 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, które wejdzie w życie z dniem 22 września 2023 r. i będzie miało zastosowanie do postępowań wszczętych od tej daty.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy są następujące:

I. Zmiana w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia polega na dodaniu po wyrazach „ma siedzibę lub miejsce zamieszkania” wyrazów „lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument”. Zgodnie ze zmienionym brzmieniem § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

II. Modyfikacja § 4 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia polega na dodaniu w trzech miejscach po wyrażeniu odnoszącym się do siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawcy wyrażenia odnoszącego się do miejsca zamieszkania osoby, której dokument dotyczy. Zmiana ta jest konsekwencją zmiany § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, która pozwala na złożenie jako podmiotowego środka dowodowego informacji z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, innego równoważnego dokumentu – wystawionego w kraju miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy informacja albo dokument. Zgodnie ze zmienionym brzmieniem § 4 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

III. Zmiana § 11 ust. 1 rozporządzenia polegająca na dodaniu pkt 6 jako zastrzeżenia ma na celu uwzględnienie odmienności proceduralnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Stosownie do § 11 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stosuje się § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, jednakże zamiast oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w zakresie podstaw wykluczenia wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 7.

IV. Nowelizacja § 13 ust. 2 polega na dodaniu zdania drugiego wyłączającego stosowanie § 13 ust. 2 rozporządzenia do udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, co ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do art. 395 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy Prawo zamówień publicznych, w którym m.in. wyłączono stosowanie do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa regulacji dotyczącej podmiotowych środków dowodowych, zawartej w szczególności w art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, analogicznej do regulacji zawartej w § 13 ust. 2 rozporządzenia. Wyłączenie stosowania § 13 ust. 2 rozporządzenia do udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa będzie miało również wpływ na brak zastosowania § 13 ust. 5 w zakresie odesłania do §13 ust. 2

Zobacz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

 

Ostatnie wpisy