mec. Łukasz Mackiewicz / 3 dni /100% CASE STUDY
18-20 września 2024, ŁAŃCUT Sokół Wellness & Spa

100% Case Study – Bezbłędne prowadzenie procedur zamówień publicznych – procedura okiem zamawiającego, wykonawcy i kontrolującego.

Odliczamy już czas

Sprawdź wszystkie szczegóły szkolenia – zgłoś się już dzisiaj:hrs:min:sec

Warsztaty

Zapraszamy na kolejną edycję intensywnych Warsztatów Zamówień Publicznych prowadzonych przez mec. Łukasza Mackiewicza. "100% Case Study" to znak rozpoznawczy oraz przewodni motyw tych warsztatów. Wiedza i doświadczenie naszego eksperta, niebanalne podejście do tematu oraz świetny kontakt z grupą to główne atuty tego szkolenia. 3 intensywne dni wspólnego zmagania się z najbardziej aktualną tematyką opartą o najnowsze rozstrzygnięcia KIO i sądów w szczególnie ciekawych stanach faktycznych. Wszystko to jak zawsze w niesamowitym miejscu, w niezapomnianej atmosferze i naprawdę ciekawej formule. Zapraszamy!

Pobierz zaproszenie na szkolenie


Poprzednie edycje Warsztatów…

Zobacz opinie

Inspektor / Urząd Gminy
Organizacja szkolenia na bardzo wysokim poziomie. Prowadzący posiada i przekazuje wiedzę na poziomie profesjonalnym. Opiekunowie szkolenia – pełen profesjonalizm.

Inspektor / Zakład Opieki Zdrowotnej
Szkolenie spełniające w pełni oczekiwania. Z przyjemnością w przyszłości będę uczestniczyć w kolejnych szkoleniach organizowanych przez Nowe Przetargi.

Kierownik / Urząd Miasta i Gminy
Szkolenie bardzo merytoryczne. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę i potrafi ją rzetelnie przekazać uczestnikom szkolenia.

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski
Szkolenie intensywne, efektywne i znakomicie zorganizowane.

Kierownik / Urząd Marszałkowski
Szkolenie zorganizowane na najwyższym poziomie, zarówno merytorycznie jak i organizacyjnie.

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski
Obsługa ze strony organizatora w każdym momencie na najwyższym poziomie. Wykładowca świetny – tym kierowałam się przy wyborze szkolenia.

Kierownik / Spółka branży medycznej
Niezwykły profesjonalizm. Kameralna atmosfera.

Starszy Inspektor / Urząd Wojewódzki
Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Profesjonalna organizacja szkolenia i jego obsługa.

Kierownik / Wojskowy Odział Gospodarczy
Szkolenie merytorycznie super! Bardzo fajne miejsce. Organizacja bardzo dobra.

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski
Wszystko wypadło idealnie.

Sekretarz / Regionalna Baza Logistyczna
Bardzo dobry przekaz informacji, praca na przykładach, łatwość rozmowy – rozwiązywania problemów, bardzo dobry kontakt z prowadzącym. Szkolenie godne polecenia.

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski
Intensywne szkolenie. Bardzo miła i otwarta atmosfera.

Specjalista / Regionalna Baza Logistyczna
Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny, zakres zagadnień i sposób przekazywania wiedzy oceniam jako celujący.

Kierownik Gospodarczy / Szkoła Policealna
Szkolenie bardzo bogate w informacje merytoryczne, świetnie przeprowadzone. Wiadomości przekazane w sposób zrozumiały i przystępny, odpowiedzi na pytania konkretne, poparte przykładami.

Kierownik / Agencja Centralna
Jak zawsze szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Trener z niesamowitą umiejętnością przekazywania wiedzy i angażowania uczestników do aktywnego udziału. Słowa klucze pozostaną ze mną na długo.


Sprawdź

Zakres merytoryczny18 września ŚRODA

Dzień pierwszy

do 11:00

Kwaterowanie uczestników

11:00 – 13:00

1. Wprowadzenie. Nowe regulacje prawne i ich konsekwencje dla Zamawiających i prowadzonych procedur w roku 2024. Planowane zmiany w przepisach. Wyzwania w związku z zamówieniami współfinansowanymi ze środków UE.
2. Odpowiedzialność w zamówieniach publicznych – CASE STUDY – rodzaje odpowiedzialności w zamówieniach publicznych. Jak uniknąć korekty finansowej w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE. Konsekwencje w przypadku wykrycia błędów po przeprowadzonej procedurze. Minimalizacja konsekwencji – analiza ryzy-ka z punktu widzenia kierownika jednostki i osób prowadzących procedurę.
3. Stosowanie właściwych przepisów w procedurze krajowej i unijnej w świetle wyników kontroli. CASE STUDY.
4. Przygotowanie do postępowania jako jeden z najważniejszych etapów postępowania na dostawy, usługi roboty budowlane i jego wpływ na dalsze losy procedury.
5. Zasady udzielania zamówień podprogowych – zamówienia poniżej 130.000 zł okiem kontrolującego. Konsekwencje zbyt sztywnych procedur. Co powinien gwarantować wewnętrzny regulamin. Minimalna szybka procedura do 130.000 zł zgodna z zasadą efektywnego wydatkowania środków publicznych. CASE STUDY.

13:00 – 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 – 18:00

6. Czas niezbędny na przeprowadzenie procedury – przykładowe rozwiązania. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia a konieczność natychmiastowej realizacji. Narzędzia służące do bezpiecznego skracania terminu składania ofert. Realność wyznaczanych terminów w praktyce planowania zamówień publicznych i realizacji zamówień.
7. Przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) – zawartość SWZ – elementy obligatoryjne i fakultatywne poniżej i powyżej progów unijnych.
8. Dopuszczenie korzystania z zasobów innych podmiotów a podwykonawstwo. Oświadczenia oraz dokumenty składane przez podmioty, na których zasobach polega Wykonawca:
9. PODSUMOWANIE DNIA. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

od 20:30

Kolacja integracyjna19 września CZWARTEK

Dzień drugi

10:00 – 14:00

10. Procedura – właściwy wybór procedury w zależności do stopnia skomplikowania postępowania.
11. Przetarg nieograniczony, tryb podstawowy w wariancie I i II a dialog konkurencyjny krok po kroku – zasady prowa-dzenia postępowania.
12. Zasady postępowania po wszczęciu procedury:
• Udzielanie odpowiedzi na pytania do treści SWZ. Brak obowiązku udzielenia odpowiedzi na pytania do SWZ/opisu po-trzeb i wymagań, a informacja o nieprawidłowości w postępowaniu. CASE STUDY
• Badanie i ocena ofert – dozwolone wyjaśnienia treści oferty i niedozwolone negocjacje treści ofert. Obowiązki zamawia-jącego na etapie badania i oceny ofert. Poprawa omyłek w ofertach – konsekwencje braku dokonania poprawy. Konse-kwencje przedwczesnego odrzucenia oferty w przypadku zamówień współfinansowanych. CASE STUDY
• Odrzucenie oferty – zasady budowania podstawy prawnej i faktycznej. Zaniechanie odrzucenia oferty a możliwe zarzuty organów kontroli.
• Rażąco niska ceny – jak konstruować wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Kiedy zasadne jest ponowne wezwanie. Ocena złożonych wyjaśnień w świetle najnowszego orzecznictwa.

14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

15:00 – 18:00

13. Unieważnienie postępowania. Przesłanki unieważnienia postępowania do i po otwarciu ofert. Konsekwencje wadliwego unieważnienia postępowania. Wykrycie błędu po otwarciu ofert a możliwość unieważnienia procedury.
14. Umowy w zamówieniach publicznych – wstęp – zasady tworzenia i zmiany umów
15. PODSUMOWANIE DNIA. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Od 20:30

Kolacja20 września PIĄTEK

Dzień trzeci

9:00 – 11:00

16. UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W OBLICZU OSTATNICH PROBLEMÓW:
• Umowy: obligatoryjne postanowienia – przykłady, Obligatoryjne kary umowne, zasada waloryzacji wynagrodzenia, zabezpieczanie należytego wykonania umowy, aneksowanie umów, odstąpienie od umowy, unieważnienie umowy. Pod-wykonawstwo.
• Umowa o podwykonawstwo – definicja, elementy składowe. Możliwość ograniczenia podwykonawstwa. Czy całe zamówienie może być kluczowe?
• Uprawnienie zamawiającego w zakresie sprzeciwu co do treści umowy o podwykonawstwo.
• Informacje odnośnie podwykonawstwa w swz po zmianach oraz przesłanki braku zgody zamawiającego na podwyko-nawstwo.
• Obowiązki i uprawnienia wykonawców przy zatrudnieniu podwykonawców oraz obowiązki informacyjne po stronie wyko-nawcy.
• Udział podwykonawcy w realizacji zamówienia – wymagania obowiązkowe, fakultatywne?
• Zmiany w zakresie płatności za realizację zamówienia – dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
• Prawne skutki zawarcia umowy w wyniku procedury przeprowadzonej z naruszeniem przepisów.
• Raport z realizacji zamówienia. Publiczny rejestr umów – nowy obowiązek jednostek publicznych.
17. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA. PODSUMOWANIE SZKOLENIA.

11:00

Brunch

11:30

Zakończenie szkolenia – wykwaterowanie uczestników


Poznaj osobiście…

Prowadzący Warsztaty

W ocenie uczestników naszych szkoleń jedyny ekspert potrafiący w tak ciekawy i nieszablonowy sposób prowadzić Warsztaty z Zamówień Publicznych.

Średnia ocen ze szkoleń mec. Mackiewicza z roku 2022

Na podstawie ankiet poszkoleniowych – szkolenia stacjonarne


mec. Łukasz Mackiewicz

Radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, z doświadczeniem jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz pod-miotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami.

Naprawdę dogodna

Lokalizacja

Sokół Wellness & Spa ****
Łańcut, ul. Sokoła 11
Sokół Wellness & Spa

O hotelu

Hotel Sokół Wellness & SPA **** to niedawno otwarty designerski hotel czterogwiazdkowy. Dzięki zręcznemu połączeniu historii i eleganckich, nowoczesnych wnętrz, Hotel Sokół Wellness & SPA oferuje doskonałe zaplecze do organizowania spotkań biznesowych, rodzinnych, dbając jednocześnie o komfort i luksus zakwaterowania. Dogodne usytuowanie hotelu sprawia, że można tu odpocząć w zaciszu, a jednocześnie wybrać się pieszo na zwiedzanie pięknego historycznego Łańcuta. Odległość do centrum i pięknego zamku Łańcut – jednej z najbardziej okazałych rezydencji arystokratycznych w Polsce – to zaledwie kilkaset metrów. Hotel Sokół dzięki urozmaiconej ofercie Wellness & SPA obejmującej ofertę gabinetów odnowy biologicznej, sauny i krytego basenu hotelowego umożliwia relaks dla ducha i ciała. Dla aktywnych ciekawą propozycją mogą się okazać otwarte oraz hotelowe kryte korty tenisowe.

Świetna lokalizacja

Dojazd

Bardzo dobry dojazd komunikacją publiczną (PKP – bezpośrednie połączenia Szczecin-Poznań-Wrocław-Katowice-Kraków-Łańcut, Gdynia-Warszawa-Łańcut). Ponadto Łańcut świetnie skomunikowany jest z resztą Polski – wygodny dojazd od zachodu oraz od strony Krakowa autostradą A-4. Dojazd od strony Warszawy drogą S-17/S-19 a ostatni odcinek autostradą A-4.

W dniu szkolenia

Zakwaterowanie

Kwaterowanie uczestników według dostępności pokoi. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00. Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, pokoje 1-osobowe dostępne za dopłatą. Istnieje możliwość zakwaterowania dzień wcześniej (wtorek / środa), w przypadku wyboru tej opcji dodatkowej uczestnicy mają zapewnioną również lekką kolację w dniu przyjazdu.

Zobacz co mówią ludzie – serwis Booking.com

Opinie o Sokół Wellness & Spa

W rankingach Booking.com – bardzo wysoko oceniony: 9,5 (w kategorii jakość obsługi – ocena 9,7). Hotel ceniony za wzorową czystość, profesjonalną obsługę oraz smaczne, wykwintnie podane dania w restauracji.

Niezwykle miły i rzeczowy personel. Indywidualne przywitanie, oprowadzenie przez Panią z recepcji i podobnie w Strefie Wellness. Standard rzadko spotykany w polskich hotelach.
Michał

Miły personel, Czystosc w pokoju Strefa saun Restauracja sztos !
Dominika

Bardzo miła i pomocna obsługa, czystość pokoi, bardzo przyjemne SPA, dobre i bogate śniadanie
Bartłomiej

Bardzo lubię ten hotel i chętnie do niego wracam. Gdy tylko mam potrzebę noclegu w okolicy od pół roku zawsze wybieram ten hotel . Wszystko bardzo mi odpowiada , przyjemne SPA , bardzo smaczne jedzenie , przemiła obsługa , parking pod samymi drzwiami bez dodatkowych opłat. Niczego tu mi nie brakuje po prostu super, w pełni polecam
Alka

Urzekające miejsce pod każdym względem,przyjazne dla każdego podróżującego chcącego przyjemnie spędzić czas w ładnym otoczeniu i przyjaznej atmosferze, dodatkowo nasycić kubki smakowe znakomitymi, smacznymi daniami. Polecam.
Gabriela

Sprawdź nasze propozycje

Cena szkolenia


Udział finansowany ze środków publicznych

2.780,- VAT zw

Cena zawiera

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, opiekę koordynatora szkolenia.


Pobierz zgłoszenie


Udział finansowany ze środków niepublicznych

3.420,- brutto

Cena zawiera

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, opiekę koordynatora szkolenia.


Pobierz zgłoszenie


Opcje dodatkowe od:

520,-

Co jeszcze możemy zaoferować

Dopłata do pokoju 1-os. wynosi 550,- zł (VAT zw) lub 670,- zł (VAT 23%).

Dopłata do noclegu z wtorku na środę wraz z kolacją (1 dzień przed szkoleniem): 520 zł (VAT zw) lub 640,- zł (VAT 23%) – pokój 1-os.

Dopłata do noclegu z wtorku na środę wraz z kolacją (1 dzień przed szkoleniem): 660 zł (VAT zw) lub 810,- zł (VAT 23%) – pokój 2-os.

OPCJA BEZ NOCLEGÓW: 1.380,- zł (oraz odpowiednio 1.690,- zł w tym VAT 23%) – cena obejmuje udział w szkoleniu, przerwy kawowe, obiady, materiały szkoleniowe.


Pobierz zgłoszenie


Miejsce szkolenia

Hotel Sokół Wellness & Spa

Czekamy na Ciebie w hotelu Sokół w Łańcucie już 18 września 2024 roku.

Adres

Łańcut, Hotel Sokół Wellness & SPA⋆⋆⋆⋆, ul. Sokoła 11

Masz pytania? Zadzwoń

(22) 22 52 842
(17) 85 33 777
801 889 888

Email

szkolenia@noweprzetargi.pl


Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Ilość miejsc na Warsztatach jest ograniczona – nie czekaj do ostatniej chwili

    Nie przegap tego wydarzenia

    Czekamy na Ciebie we wrześniu w Łańcucie!