NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

Weryfikacja warunków udziału w postępowaniu po nowelizacji w przetargu nieograniczonym – oświadczenia a oświadczenia lub dokumenty potwierdzające


Wykonawca zawsze jest obowiązany do złożenia oświadczenia wstępnego, natomiast w przypadku posiadania przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, nie ma obowiązku ich ponownego składania (o ile są aktualne). Żądanie przez zamawiającego wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających jest możliwe w sytuacjach wyjątkowych wskazanych w art. 26 ust. 2f pzp.

 

Łukasz Mackiewicz

mec. Łukasz Mackiewicz

Weryfikacja warunków udziału w postępowaniu

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w swoim głównym założeniu zmieniła sposób i moment weryfikacji spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Na mocy „starych” przepisów procedura przetargu nieograniczonego była procedurą jednoetapową. Zamawiający żądał (na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 pzp) dołączenia do oferty stosowanych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Nadto na podstawie art. 26 ust. 2a pzp wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany był wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnienie warunków udziału w postępowaniu brak podstaw do wykluczenia.

Stan po nowelizacji

Po nowelizacji ustawodawca wprowadził pojęcie oświadczenia dołączanego do oferty (oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu) oraz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu składanych na wezwanie zamawiającego. Zgodnie z art. 25a ust. 1 pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie odbywa się zatem na podstawie wszystkich żądanych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających.

Odbywa się ona na podstawie wstępnego oświadczenia. W przypadku zamówień o wartości nieprzekraczającej tzw. progów unijnych oświadczenie wstępne przyjmuje dowolną – określoną przez zamawiającego formę. Natomiast w przypadku zamówień o wartości przekraczającej tzw. progi unijne – oświadczenie przyjmuje formę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Wykonawca, którego oferta (w przypadku prowadzenia procedury w wersji podstawowej) pozytywnie przejdzie weryfikację oświadczenia wstępnego oraz uzyska najwięcej punktów po merytorycznej ocenie ofert, zostaje wezwany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających (czyli wymienionych w §2 i §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

W przypadku postępowania w progach krajowych wykonawca po złożeniu razem z ofertą oświadczenia wstępnego o treści „oświadczam, że spełniam warunki w postępowaniu”, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zostanie wezwany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających (o ile zostały wskazane w siwz), np.: wykazu robót budowlanych (oświadczenie), oświadczenia o rocznym obrocie wykonawcy (oświadczenie), informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub potwierdzającego posiadanie zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dokument).

Stan przed nowelizacją

Przed nowelizacją dokumenty te były składane razem z ofertą. Ich celem było potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie później na dzień otwarcia ofert. W chwili obecnej, zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 – oświadczenia lub dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia m.in. spełniania warunków udziału w postępowaniu, mają być aktualne na dzień ich złożenia u zamawiającego. Potencjalny wykonawca nie musi zatem dysponować informacją z banku w momencie składania oferty. Może o nią wystąpić dopiero w momencie wezwania go do jej złożenia w wyniku uznania jego oferty za najwyżej ocenioną.

Ustawodawca konsekwentnie posługuje się pojęciem oświadczeń lub dokumentów potwierdzających również w art. 26 ust. 6, zgodnie z którym wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Na podstawie przytoczonego przepisu wykonawca zawsze jest obowiązany do złożenia oświadczenia wstępnego, natomiast w przypadku posiadania przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, nie ma obowiązku ich ponownego składania (o ile są aktualne). Żądanie przez zamawiającego wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających jest możliwe w sytuacjach wyjątkowych wskazanych w art. 26 ust. 2f pzp.

 

mec. Łukasz Mackiewicz – radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, trener, doradca i wykładowca studiów podyplomowych z doświadczeniem jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888