Wzorcowe zestawienia oświadczeń i dokumentów opracowane przez UZP

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opracował zestawienie oświadczeń i dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji – odrębnie dla postępowań, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne oraz dla postępowań, których wartość jest mniejsza od progów unijnych, a także zestawienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia – odrębnie dla postępowań,  których wartość jest równa lub przekracza progi unijne oraz dla postępowań, w których wartość jest mniejsza od progów unijnych.

Źródło: UZP

Ostatnie wpisy