Zamówienia na usługi społeczne ponownie w postępowaniach przetargowych od stycznia 2021 roku

Nowe regulacje spowodują konieczność ponownego udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami na etapie przygotowania postępowania oraz prowadzenia procedury. Zamawiający będzie zatem miał obowiązek m.in. sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym przestrzegania przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast na czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu lub na zaniechanie podjęcia czynności, do których był zobowiązany będzie przysługiwała skarga do Krajowej Izby Odwoławczej.

Zgodnie z brzmieniem obecnie obowiązującego art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przepisy rozdziału dotyczącego zamawiania usług społecznych stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

  • 1) 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
  • 2) 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.

Ustawodawca wyłączył zatem stosowanie ustawy w przypadku wartości zamówienia na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w przypadku zamówień klasycznych. Ogólne wymagania formalne postępowań na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w przypadku zamówień klasycznych, zawiera art. 138o, zgodnie z którym:
1. Jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, zamawiający może udzielić zamówienia stosując przepisy ust. 2-4.
2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
3. Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności:
1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty;
2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia;
3) kryteria oceny ofert.
4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.
Powyższe oznacza możliwość udzielenia zamówienia w mniej rygorystycznej procedurze w porównaniu do przetargu nieograniczonego. Przepis art. 138o nie wymaga m.in.: ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przestrzegania minimalnych terminów składania ofert, czy podania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Od 1 stycznia 2021 r. zamówienia na usługi społeczne będą udzielane w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, z możliwością niewielkich odstępstw. Zgodnie z art. 359 ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019) przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi stosuje się przepisy ustawy właściwe dla:
1) zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 euro, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozdziału;
2) zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych.

Oznacza to, iż ustawodawca ponownie wprowadza obowiązek udzielania zamówień na usługi społeczne w przypadku m.in. zamówień klasycznych o wartości przekraczającej 130.000 zł. Zamawiający będzie mógł odstąpić od stosowania przepisów ustawy jedynie w zakresie:
1) obowiązku powołania komisji przetargowej;
2) obowiązku składania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, na formularzu jednolitego dokumentu;
3) minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert;
4) obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego;
5) przesłanek wyboru trybu udzielenia zamówienia, w przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego.

Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, iż w przypadku zamówień, o których mowa w art. 359 pkt 1 i 2, zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu lub we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, że o udzielenie zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte kodami CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, o których mowa w art. 94;
2) nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
3) struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie;
4) w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego zamawiającego.

Nowe regulacje spowodują konieczność ponownego udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami na etapie przygotowania postępowania oraz prowadzenia procedury. Zamawiający będzie zatem miał obowiązek m.in. sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym przestrzegania przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast na czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu lub na zaniechanie podjęcia czynności, do których był zobowiązany będzie przysługiwała skarga do Krajowej Izby Odwoławczej.

mec. Łukasz Mackiewicz

Ostatnie wpisy