noweprzetargi.pl

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Doradztwa i Kształcenia Nowe Przetargi Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ustrzycka 118 B, 35-504 Rzeszów (ewentualnie ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa) – podmiot zarządzający stroną www.noweprzetargi.pl, oraz www.nowaadministracja.pl, zwany dalej CDIK Nowe Przetargi.

Do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczyliśmy administratora danych: iod@noweprzetargi.pl, tel. (17) 85 33 777.

Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Centrum Doradztwa i Kształcenia Nowe Przetargi, ul. Ustrzycka 118 B, 35-504 Rzeszów.

Skąd mamy Państwa dane?

Dane osobowe spływają do nas na kilka sposobów:

Jakie dane przetwarzamy?

CDIK Nowe Przetargi przetwarza następujące kategorie danych:

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Do jakich celów będziemy używać Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług w ramach wykonywanej przez nas działalności:

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej:

Jeśli się Państwo zgodzą, wówczas przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z CDIK Nowe Przetargi, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzania Państwa danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na szkolenie nie będziemy w stanie wystawić Państwu imiennego certyfikatu potwierdzającego Państwa udział w szkoleniu. Podobnie, w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych wyrażonej w aplikacji mobilnej, nie będzie możliwe korzystanie z niej.

Jak cofnąć zgodę?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną CDIK Nowe Przetargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez CDIK Nowe Przetargi jest legalne.

Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu (17) 85 33 777 lub pocztą elektroniczną pod adresem iod@noweprzetargi.pl

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. przesłanie do nas zamówienia, zawarcie umowy i realizacja zamówienia / umowy z CDIK Nowe Przetargi,
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na CDIK Nowe Przetargi (np. wystawienie faktury),
 3. prawnie uzasadniony interes CDIK Nowe Przetargi (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z CDIK Nowe Przetargi na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
 4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane?

Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że wynika to z obowiązków ustawowych. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne, prawne lub księgowe.

W przypadku opcji ubezpieczenia NNW uczestnika szkolenia, przekazujemy każdorazowo naszemu ubezpieczycielowi imienną listę uczestników szkolenia, w celu wypełnienia obowiązku nałożonego na nas umową ubezpieczenia.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przekazanymi nam danymi osobowymi?

W każdym czasie przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania (na podstawie art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.), np. zmiana adresu poczty elektronicznej na jaki otrzymują Państwo newsletter,
 2. Prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.),
 3. Prawo do żądania usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym” (na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.),
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.),
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.),
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (na podstawie art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.),
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

W przypadku szkoleń, Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji umowy łączącej Państwa z CDIK Nowe Przetargi lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz (np. przez Państwa pracodawcę), a po tym czasie do momentu odwołania przez Państwa zgody, chyba że zawarta umowa (np. umowa powierzenia danych zawarta z Państwa pracodawcą) stanowi inaczej.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody (udzielonej np. w ankiecie poszkoleniowej, formularzu zapisania się do newslettera) będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. W każdym czasie – podając swój adres poczty elektronicznej, na który wysyłamy do Państwa newsletter, mogą Państwo cofnąć zgodę.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu 2 lat liczonych od końca roku od ostatniej aktywności aplikacji „Nowa Ustawa PZP – ucz się mobilnie!” rozumianej jako pobranie przez aplikację danych z serwera, a w przypadku dopisania się do Newslettera NowePrzetargi.pl do momentu rezygnacji z subskrypcji bądź też do zakończenia jego wydawania przez CDIK Nowe Przetargi.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z CDIK Nowe Przetargi na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni produktów i usług oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Państwa swojej zgody.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych, np. Google Analytics, Google Adwords, G-static.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez CDIK Nowe Przetargi?

Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.