noweprzetargi.pl

Kontrola zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

.

mec. Łukasz Mackiewicz

Prowadzący: mec. Łukasz Mackiewicz

WIĘCEJ

Cena od: 490 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres tematyczny szkolenia Kontrola zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE

„Kontrola udzielania zamówień publicznych. Zasady prowadzenia kontroli oraz nieprawidłowości w zamówieniach finansowanych ze środków krajowych i UE.”

 

BLOK I – Wprowadzenie
1. Ustawa PZP i akty wykonawcze do niej a zapisy Dyrektyw, kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz taryfikator naruszeń.
2. Przepisy oraz wytyczne dotyczące prowadzenia kontroli – aktualny stan prawny.

BLOK II – Zasady prowadzenia kontroli – zasady postępowania ze względu na datę wszczęcia kontroli.

BLOK III – Kontrola i stwierdzane nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania.

1. Konsekwencje błędów na etapie tworzenia dokumentacji przetargowej.
2. Obowiązkowe planowanie a udzielanie zamówień nieplanowanych – zasady postępowania.
3. Definicja przedmiotu zamówienia – niewystarczająca lub nieprecyzyjna – skutki. Ograniczenie konkurencji a sztuczne zawężenie konkurencji.
a. Opis niewystarczający lub niedokładny – potencjalne naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
b. Brak nakazu podziału zamówienia na części a brak uzasadnienia zaniechania podziału – zasady stosowania w praktyce.
c. Nieuzasadnione preferencje krajowe, regionalne lub lokalne.
d. Liczba pytań do specyfikacji i treść udzielonych odpowiedzi jako wskaźnik istnienia nieprawidłowości. Pytania zadane po terminie ustawowym – zasady postępowania.
e. Niedozwolone wytyczne dla zamawiających na etapie składania wniosków o dofinansowanie – na co należy uważać.
4. Szacowanie wartości zamówienia:
a. Zasady szacowania wartości zamówienia – należyta staranność w praktyce.
b. Podział prowadzący do niestosowania ustawy a podział w celu uniknięcia stosowania ustawy – nowe podejście w praktyce organów kontroli.
c. Dokumentowanie szacowania wartości. Sztuczny podział na usługi, dostawy i roboty budowlane.
d. Udzielanie zamówienia w częściach – zasady postępowania w przypadku zamówień nieplanowanych.
5. Zasady formułowania kryteriów oceny ofert – ustawowy katalog kryteriów. Konsekwencje braku przedstawienia wystarczająco szczegółowego opisu kryteriów udzielenia zamówienia i ich wagi, nieopublikowanie kryteriów udzielenia zamówienia. Rozbieżności w dokumentach zamówienia i ogłoszeniu.
6. Warunki udziału w postępowaniu – zasada właściwego konstruowania.
a. Stosowanie przesłanek wykluczenia – kryteria kwalifikacji wykonawców. Skutki nieprawidłowości w tym zakresie.
b. Kryteria kwalifikacji premiujące jednego wykonawcę – konsekwencje.
c. Przesłanki wykluczenia wykonawcy – obligatoryjne i fakultatywne – zasady stosowania.
d. Zasady żądania podmiotowych środków dowodowych – aktualność dokumentów w nowym stanie prawnym.
7. Zasady określania terminu składania ofert – niezapewnienie czasu na uzyskanie dokumentacji zamówienia. Nieuzasadnione skrócenie terminu składania ofert – konsekwencje.
8. Konsekwencje błędów na etapie realizacji umowy, wynikających z błędnej konstrukcji jej zapisów na etapie przygotowania. Niedozwolone modyfikacje umowy – konsekwencje finansowe.

BLOK IV – Kontrola i stwierdzane nieprawidłowości na etapie prowadzenia procedury.

1. Zasady zamieszczania ogłoszeń i modyfikacji dokumentów zamówienia.
2. Zmiana dokumentów zamówienia istotna dla składania ofert a zmiana istotnie zmieniająca charakter zamówienia – skutki w postępowaniu.
3. Zasady komunikacji w postępowania. Elektronizacja jako obowiązek wszystkich zamawiających. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących elektronizacji procedury -następstwa dla zamawiających.
4. Negocjacje w praktyce – dozwolone i niedozwolone negocjacje z wykonawcą. Konsekwencje błędów na etapie negocjacji. Modyfikacja zamówienia po negocjacjach – zasady postępowania. Zmiana opisu potrzeb i wymagań.
5. Nieprawidłowe stosowanie kryteriów kwalifikacji – błędy na etapie oceny ofert.
6. Niedozwolone powiązania wykonawców i zamawiających.
7. Badanie i ocena ofert:
a. Zasady wyboru oferty najkorzystniejszej.
b. Granice dopuszczalnych poprawek w treści oferty.
c. Rażąco niska cena a czyn nieuczciwej konkurencji – zasady postępowania.
d. Przesłanki odrzucenia ofert w nowej ustawie – prawa i obowiązki zamawiającego.
e. Odrzucenie oferty niezgodnie z przepisami pzp a wybór oferty podlegającej odrzuceniu – konsekwencje.
8. Rażąco niska cena – nieuzasadnione odrzucenie rażąco niskiej oferty.
9. Konflikt interesów w procedurze wpływający na wyniki postępowania – nieujawniony lub niewystarczająco ograniczony.
10. Zmowy przetargowe w nowym Prawie zamówień publicznych.
BLOK V – PODSUMOWANIE SZKOLENIA. PANEL DYSKUSYJNY.