noweprzetargi.pl

platforma e-Zamówienia i środki komunikacji elektronicznej

Szkolenie e-Zamówienia – zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów w oparciu o edukacyjną wersję platformy e-Zamówienia  udostępnianej nieodpłatnie przez Urząd Zamówień Publicznych. Każdy uczestnik nauczy się tworzyć nowe postępowanie, ogłaszać je w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz udostępniać dokumenty zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zlokalizowanej na platformie e-Zamówienia. Przygotuje dokumenty postępowania w zakresie wymogów komunikacji elektronicznej opartej o Platformę e-Zamówienia. Prowadzący przygotuje i złoży oferty w testowym postępowaniu prowadzonym przez uczestnika w oparciu o wersję edukacyjną Platformy e-Zamówienia. Złożone oferty zostaną następnie otwarte przez uczestnika, który będzie mógł poddać je badaniu ukierunkowanemu na ocenę prawidłowości przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami obowiązujących w tym zakresie przepisów. Badaniu podlegać będzie w szczególności prawidłowość opatrzenia dokumentów elektronicznych podpisami: kwalifikowanym, zaufanym oraz osobistym. W celu maksymalnego wykorzystania możliwości jakie oferuje szkolenie należy dokonać wcześniejszej rejestracji zamawiającego w edukacyjnej wersji platformy e-Zamówienia oraz nadać uczestnikowi uprawnienia użytkownika umożliwiające dokonywanie czynności będących przedmiotem szkolenia. Co więcej możemy Ci zaoferować na szkoleniu z e-Zamówień? Weryfikacja podpisu osobistego w praktyce – po raz pierwszy w Polsce weryfikacja wszystkich rodzajów podpisów dopuszczonych przez Prawo zamówień publicznych: podpisu osobistego, zaufanego oraz kwalifikowanego. W ramach zajęć przeprowadzona zostanie także weryfikacja podpisu złożonego za pomocą certyfikatu, który wygasł na moment dokonywania weryfikacji.

Szkolenie realizowane w kompleksowej 2-dniowej formule stacjonarnej oraz online.

W przypadku szkolenia stacjonarnego z e-Zamówień, organizator nie zapewnia komputerów, uczestnik powinien wyposażyć się w odpowiedni sprzęt we własnym zakresie.

Michał Kunikowski

Prowadzący: Michał Kunikowski

WIĘCEJ

Cena od: 890 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających.

Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających.

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

05.12.2023 - 06.12.2023 (za 7 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena VAT 23%:

1100 zł

Więcej

Zakres szkolenia platforma e-Zamówienia

1. Wprowadzenie:
a) obligatoryjna komunikacja elektroniczna w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
b) usługi zaufania i identyfikacji elektronicznej a komunikacja elektroniczna w postępowaniach o udzielenie zamówienia
c) e-Zamówienia – platforma dostępna także w zakresie modułu ofertowania
d) miniPortal – bezpłatne narzędzie na okres przejściowy, które czas już pożegnać – czy należy „coś zabrać ze sobą”?
e) komercyjne platformy zakupowe – odpłatna alternatywa, ale czy warto?

2. Platforma e-Zamówienia a dokumenty zamówienia:
a) dopuszczalne kanały komunikacji elektronicznej w postępowaniu – kiedy można odstąpić od stosowania środków komunikacji elektronicznej?
b) przygotowanie dokumentów zamówienia w aspekcie wymogów dotyczących komunikacji elektronicznej,
c) niezbędne minimum sprzętowe i programowe po stronie zamawiającego i wykonawcy,
d) czy personel zamawiającego musi dysponować kwalifikowanym, zaufanym albo osobistym podpisem elektronicznym?
e) informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przygotowania, złożenia i otwarcia ofert – obligatoryjny element Specyfikacji Warunków Zamówienia ukierunkowany na faktyczne możliwości i wymagania platformy e-Zamówienia.

3. Zajęcia praktyczne (przygotowanie, rejestracja i wszczęcie postępowania przy użyciu platformy e-Zamówienia):
a) rejestracja postępowania,
b) zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
c) wszczęcie postępowania a strona internetowa prowadzonego postępowania,
d) udostępnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
e) sposób składania ofert – właściwe ustawienia postępowania (m.in. w zakresie formularza interaktywnego),
f) wstępne oświadczenie – funkcjonalność JEDZ na platformie e-Zamówienia.

4. Zajęcia praktyczne (wyjaśnienia i zmiany SWZ skutkujące koniecznością zmiany ogłoszenia o zamówieniu):
a) złożenie wniosku o wyjaśnienie SWZ – jak działa formularz do komunikacji?
b) udostępnianie wyjaśnień oraz modyfikacji SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
c) zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,

5. Zajęcia praktyczne (złożenie i otwarcie ofert):
a) złożenie i wycofanie oferty – na co zwrócić uwagę?
b) powtórne złożenie oferty,
c) informacja o wysokości środków finansowych – ograniczenia platformy e-Zamówienia i sposoby ich obejścia,
d) upływ terminu składania i otwarcia ofert,
e) otwarcie ofert,
f) informacja o ofertach otwartych, a informacja o ofertach złożonych.

6. Zajęcia praktyczne (badanie ofert):
a) badanie i ocena e-ofert – sprawdzenie poprawności każdego z dopuszczonych prawem podpisów elektronicznych, ocena poprawności oferty a problem wygasłych certyfikatów, dostępne narzędzia informatyczne, walidacja – czy jest konieczna?
b) dokument elektroniczny a elektroniczna kopia, poświadczanie elektronicznej kopii za zgodność z oryginałem – czy mogę mieć dwa takie same oryginalne dokumenty elektroniczne?
c) dokumenty „urzędowe” dostępne w postaci elektronicznej,
d) „pułapki” podpisu elektronicznego m.in. znacznik czasu – czy podpisanie oferty faktycznie jest tak skomplikowane?
e) weryfikacja i walidacja podpisu elektronicznego.
7. Dyskusja – omówienie przebiegu zajęć praktycznych i odpowiedzi na pytania uczestników.