noweprzetargi.pl

Postępowanie na zakup i dostawę żywności dla placówek oświaty – realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia wyżywienia dla uczniów krok po kroku

Z dniem 1 września 2022 r. wszedł w życie art. 106a ustawy Prawo oświatowe, w brzmieniu: „Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.”, „Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.”. Przepis ten został wprowadzony art. 1 pkt 42 ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W stosunku do obecnego stanu prawnego zmieni się to, że szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej będą miały z dniem 1 września 2022 r. obowiązek zapewnienia wyżywienia dla uczniów. Decyzja czy szkoła samodzielnie przygotuje takie postępowanie czy też zostanie przygotowane i przeprowadzone postępowanie „zbiorowo” z dopuszczeniem do składania ofert częściowych jest jednym z koniecznych decyzji, które należałoby podjąć przygotowując takie postępowanie już dzisiaj. Drugim ważnym elementem koniecznym do rozstrzygnięcia w tego typu procedurach jest przygotowanie umowy, która zapewniłaby możliwość zmiany cen składników mających wpływ na realizację zamówień w perspektywie kilkunastu miesięcy. W jaki sposób przygotować i przeprowadzić takie postępowania i na jakie regulacje prawne zwrócić uwagę będzie tematem szkolenia na które pragniemy zaprosić.

Szkolenie to realizowane jest w formule 1-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

Piotr Sperczyński

Prowadzący: Piotr Sperczyński

WIĘCEJ

Cena od: 490 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres tematyczny szkolenia Postępowanie na zakup i dostawę żywności dla placówek oświaty

 1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia szkolenia. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym – zmiany w roku 2022.
 2. Zasady postępowania w zależności od wartości zamówienia.
  • Zasady szacowania wartości zamówienia na zakup produktów spożywczych.
  • Regulacje wewnętrzne – procedury nie objęte przepisami ustawy pzp („regulaminowe”) a zakup żywności.
  • Ustawa pzp – tryby i możliwość ich zastosowania w przypadku wyżywienia.
  • Zamówienie dla szkoły albo postępowanie realizowane przez organ prowadzący dla kilkunastu szkół.
  • Kuchnia albo posiłki organizowane z zewnątrz.
 3. Przygotowanie i prowadzenie postępowania na żywność nie objętego trybami ustawy pzp (poniżej 130 000 zł).
  • Regulacja wewnętrzna – na co zwrócić uwagę.
  • Opis przedmiotu zamówienia i wymóg ustawy Prawo oświatowe- „jeden gorący posiłek w ciągu dnia”.
  • Istotne elementy umowy w szczególności wskaźniki waloryzacji przy sukcesywnym wzroście cen.
  • Ogłoszenie, zaproszenie, warunki i wymagania, kryteria oceny ofert.
  • Elektronizacja w prowadzonym postępowaniu, jak można usprawnić postępowanie.
  • Dokumentowanie postępowania. Obowiązek przygotowania sprawozdania z udzielonych zamówień.
 4. Zamówienia publiczne na żywność o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 130 000 zł.
  • Obliczenie wartości zamówienia – dodatkowa weryfikacja i możliwe zwolnienia.
  • Wybór trybu postępowania.
  • Przygotowanie SWZ, załączników i ogłoszenia o zamówienia w BZP. Na co zwrócić uwagę.
   • Opis przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie podziału zamówienia na części.
   • Warunki udziału, kryteria oceny ofert.
   • Umowa, wskaźniki waloryzacyjne zapewniające konkurencyjność w postępowaniu.
   • Wymagane dokumenty i oświadczenia w ofercie.
   • Haromonogram czasowy przeprowadzenia postępowania.
  • Wszczęcie postępowania – pytania i odpowiedzi.
  • Termin składania i otwarcia ofert – czynności.
  • Badanie i ocena ofert – czynności / kolejność / obowiązki i możliwości.
  • Wybór lub unieważnienie.
  • Zawarcie umowy.
  • Dokumentowanie postępowania.
  • Realizacja umowy – zmiany, aneksy.
  • Raport z realizacji umowy.
  • Obowiązki w trakcie realizacji umowy – punkty kluczowe.
  • Sytuacje niedopuszczalne w realizacji umów w zamówieniach publicznych.
  • Odbiór przedmiotu zamówienia.
  • Ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 5. Kilka uwag praktycznych przygotowanych przez prowadzącego szkolenie.
 6. Obowiązek przygotowania danych do rejestru umów o wartości powyżej 500 zł prowadzonego przez Ministra Finansów do 1 lipca 2022 r.
 7. Panel dyskusyjny.

UCZESTNICY

Szkolenie dedykowane jest w szczególności:

 

zakup i dostawa żywności dla placówek oświaty