noweprzetargi.pl

Opis i szacowanie zamówienia, warunki udziału i kryteria oceny, dokument SWZ, badanie i ocena ofert - WARSZTATY

Zapraszamy na krótkie warsztaty praktyczne prowadzone przez Ewę Żak – tym razem przekrojowo potraktujemy procedurę udzielenia zamówienia publicznego w podziale na poszczególne etapy. Kulminacyjny punkt zajęć warsztatowych stanowić będzie etap badania i oceny ofert. Tutaj popełnianych jest szczególnie wiele błędów. Pozornie bezpieczne, wypracowane przez ponad rok funkcjonowania nowej ustawy PZP schematy, zawodzą niestety bardzo często. Okazuje się, że rutyna jest naszym największym wrogiem w zamówieniach publicznych. Dynamiczne prowadzenie, ciekawy przekaz i część warsztatowa szkolenia poprowadzonego w formule wyłącznie stacjonarnej, stanowią kluczowe jego atuty.

Szkolenie to realizowane jest w formule 1-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

Cena od: 490 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres szkolenia Prowadzenie procedury zamówień publicznych

1. Wprowadzenie. Ważne definicje w ustawie. Rejestr umów.
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
a) Platforma e-zamówienia, MiniPortal – bezpośredni, pełny, bezpłatny, nieograniczony dostęp do dokumentów zamówienia. Jaki powinien być kanał komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – warsztat:
• składania ofert, wymiana korespondencji
• podpis w postępowaniu o udzielenie zamówienia
• warunki częściowego lub całkowitego odstąpienia od komunikacji elektronicznej.
3. Szacowanie wartości zamówienia – podstawa wyboru progu wartościowego, trybu zamówienia – najczęściej popełniane błędy na podstawie orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej:
a) Zamówienia podzielone na części z uwzględnieniem rodzaju: roboty budowalne, dostawy, usługi – kiedy obowiązkowa agregacja zamówień? Powody nie podzielenia zamówienia na części.
b) Różne źródła finansowania – jak uwzględniać w planie, gdy nie jest jeszcze podpisana umowa na dofinansowanie.
c) Zamówienia powtórzeniowe z art. 214 ust. 1 pkt 7 – omówienie.
d) Zasady udzielenia zamówień nieplanowanych.
4. Opis przedmiotu zamówienia – badanie oferty w zgodności z warunkami zamówienia. Co zrobić, gdy powstają wątpliwości co do oferowanego przedmiotu zamówienia? Jak unikać błędów? Orzecznictwo w zakresie dopuszczenia rozwiązań równoważnych.
5. Warunki udziału w postępowaniu – proporcjonalność. W jaki sposób wykonawca potwierdza, że warunek spełnia. Czego nie wie zamawiający – omówienie warsztatowe na konkretnych przykładach zapisów SWZ:
a) Trzy możliwości wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku udziału:
• wykonawca potwierdza – sam spełnia warunki
• wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – co należy uwzględnić w dokumentach zamówienia
• wykonawca polega na podmiocie udostępniającym zasoby.
b) Podmiotowe środki dowodowe – możliwości weryfikacji spełnienia warunku udziału – przykład warunku do-świadczenia w robotach budowlanych z wskazaniem na możliwości zamawiającego, co do sposobu weryfikacji warunku.
6. Kryteria oceny ofert – ustalenie kryteriów w kontekście maksymalnej wagi ceny 60% a wpływ na wynik postępowania:
a) Wątpliwości w badaniu i ocenie ofert przy wadliwym ustaleniu kryteriów.
b) Wpływ kryterium oceny ofert na sporządzanie raportu z realizacji umowy.
7. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – warsztat budowania SWZ poniżej progu unijnego:
a) Uwzględniać czy nie fakultatywne podstawy wykluczenia ?
b) Podmiotowe środki dowodowe – żądać – jeżeli tak, to w jakich okolicznościach?
8. Badanie i ocena ofert w zależności od ustalonych warunków zamówienia – warsztaty:
a) Badanie zabezpieczenia oferty wadium.
b) Czy treść oferty odpowiada warunkom zamówienia – możliwości wyjaśniania treści oferty.
c) Badanie rażąco niskiej ceny w tym obowiązkowe założenia dla postępowań na roboty budowlane – wezwanie do wyjaśnienia, ocena wyjaśnień, sankcje dla wykonawcy – najnowsze orzecznictwo.
d) Poprawianie omyłek rachunkowych, pisarskich, innych omyłek- obowiązki informacyjne, jak rozróżnić omyłkę pisarską od innej omyłki?
e) Wezwanie do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych – termin, fakultatywność działania – odrzucenie ofert – przesłanki z wskazaniem na obowiązki informacyjne zamawiającego.
f) Obowiązki informacyjne, komunikacyjne zamawiającego w trakcie badania i oceny ofert, po wyborze oferty – kogo, kiedy w jakiej formie powiadamiamy o czynnościach.
9. Środki ochrony prawnej wykonawcy w postępowaniach poniżej progu unijnego.
10. Dyskusja.