noweprzetargi.pl

Rejestr umów prowadzony przez Ministra Finansów. Praktyczne aspekty rejestrowania danych dotyczących umów

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wprowadziła na jednostki sektora finansów publicznych nowy dość uciążliwy obowiązek prowadzenie rejestru umów. Od 1 lipca 2022 r. w rejestrze umów należy zamieszczać informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej których wartość przedmiotu przekracza 500 zł. Informacje w rejestrze umów należy zamieszczać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, jej zmiany, uzupełnienia, rozwiązania lub wygaśnięcia. Co ważne zgodnie z przepisami przejściowymi, w rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 stycznia 2022 r. Za niewykonywanie obowiązków związanych z publikacją danych w rejestrze umów przewidziano sankcję karną – kto nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji lub udostępnienia rejestru umów albo podaje w nim nieprawdziwe dane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Szkolenie to realizowane jest w formule 1-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

Cena od: 390 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres szkolenia Rejestr umów prowadzony przez Ministra Finansów. Praktyczne aspekty rejestrowania danych dotyczących umów.

I BLOK TEMATYCZNY – INFORMACJE OGÓLNE
Aktualny stan prawny w tym omówienie: Umowy o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) a Rejestr Umów, Akty wykonawczy do PZP w tym : rozporządzenie Ministra ds. Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku ws. ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, omówienie innych aktów wykonawczych do PZP z 2019 roku odnoszących się do umów; Rejestr umów w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych, Umowy w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

II BLOK TEMATYCZNY – UMOWA – REJESTR UMÓW PROWADZONY PRZEZ MINISTRA FINANSÓW, OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY, OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY – ASPEKTY PRAKTYCZNE
1. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania – o zawarciu umowy – aspekty praktyczne.
2. Ogłoszenie o wykonaniu umowy – aspekty praktyczne.
3. Raport z realizacji zamówienia a Rejestr Umów.
4. Rejestr umów prowadzonym przez Ministra Finansów w tym:
a) Informacje o umowach zamieszczanych w rejestrze umów a udostępnianie informacji w tym i umów na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641).
b) Zakaz zamieszcza w rejestrze umów informacji o umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
c) Umowy zawarte w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.
d) Zakres informacji zawartych w rejestrze umów: data i miejsce zawarcia umowy; okres obowiązywania umowy; oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron; określenie przedmiotu umowy; wartość przedmiotu umowy; informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy; informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wyga-śnięciu.
5. Osoby wprowadzające informacje do rejestru umów kierownicy jednostek sektora finansów publicznych.
6. Termin wprowadzania informacji do rejestru umów.
7. Dostępność informacji zamieszczanych w rejestrze umów.
8. Odpowiedzialność osób które nie wykonują lub nie dopuszczają do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów, o którym mowa w art. 34a ust. 1 ustawy o finansach publicznych, albo podaje w nim nieprawdziwe dane.

III BLOK TEMATYCZNY – OMÓWIENIE INDYWIDUALNYCH KWESTII ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.