noweprzetargi.pl

Sprawozdanie z udzielonych zamówień za 2022 rok

Zamawiający jest zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Stosownie do art. 82 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający ma obowiązek przekazać roczne sprawozdanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór, sposób jego przekazywania oraz sposób i tryb jego korygowania został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz
sposobu i trybu jego korygowania.

Roczne sprawozdanie dotyczy zamówień udzielonych i umów ramowych zawartych w roku kalendarzowym, za który jest składane, tzn. informacje zawarte w sprawozdaniu powinny dotyczyć zamówień udzielonych od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku sprawozdawczego i umów ramowych zawartych w tym okresie.

mec. Łukasz Mackiewicz

Prowadzący: mec. Łukasz Mackiewicz

WIĘCEJ
mec. Łukasz Bochenek

Prowadzący: mec. Łukasz Bochenek

WIĘCEJ
Piotr Sperczyński

Prowadzący: Piotr Sperczyński

WIĘCEJ

Cena od: 390 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Roczne obowiązkowe sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2022 roku

Zakres szkolenia: Zamówienia publiczne w pierwszej połowie 2023 roku – zasady przekazywania obowiązkowego sprawozdania rocznego, planowanie zamówień, nowe standardowe formularze do publikacji ogłoszeń. Najnowsze orzecznictwo.”

1. Wprowadzenie. Punkty krytyczne w procedurach prowadzonych na początku 2023 roku – najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów. Nowości w zamówieniach publicznych m.in. waloryzacja zamówień, nowe standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych.
2. Przygotowanie do postępowania na dostawy, usługi roboty budowlane w roku 2023 i jego wpływ na dalsze losy procedury – praktyczne wskazówki.
3. Planowanie zamówień na rok 2023 i szacowanie wartości – wzorce postępowania jako gwarancja bezbłędnej procedury. Zamówienia do 130 000 złotych:
a) Minimum ustawowe – co plan postępowania o udzielenie zamówienia musi zawierać:
• Postępowanie o udzielenie zamówienia;
• Zmiany w planie na przestrzeni roku budżetowego
– a obowiązki i sposoby publikacji.
b) Szacowanie wartości zamówień na potrzeby planowania – przykłady. Kiedy zamówienia należy sumować i łączyć z innymi?
c) Zamówienia i umowy wieloletnie – zasady szacowania i ujmowania w dokumentacji.
d) Zamówienia współfinansowane w ramach programów unijnych.
e) Zamówienia powtarzające się okresowo w planie zamówień.
f) Zasady dokumentowania szacowania wartości zamówienia.
g) Zasady udzielania zamówień nieprzewidzianych w planie.
4. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach na nowej Platforma e-Zamowienia – ćwiczenia. Omówienie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz.U. poz. 2463):
• Podmioty zobowiązane do sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania,
• Zakres informacji przekazywanych w sprawozdaniu
• Obowiązek sprawozdawczy w kontekście definicji i wartości zamówienia publicznego
• Zakres informacji i sposób ich podawania w poszczególnych sekcjach rocznego sprawozdania
• Szczególne przypadki dotyczące przygotowania i przekazywania sprawozdań przez zamawiających (jednostki organizacyjne, wspólne udzielanie zamówień przez kilku zamawiających, udzielanie zamówień przez zamawiających z grup kapitałowych
• Sposób przekazywania rocznego sprawozdania – KROK PO KROKU – ĆWICZENIA.
5. Dyskusja.