noweprzetargi.pl

Sprawozdanie z udzielonych zamówień za 2023 rok

Zamawiający jest zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Stosownie do art. 82 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający ma obowiązek przekazać roczne sprawozdanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór, sposób jego przekazywania oraz sposób i tryb jego korygowania został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz
sposobu i trybu jego korygowania.

Roczne sprawozdanie dotyczy zamówień udzielonych i umów ramowych zawartych w roku kalendarzowym, za który jest składane, tzn. informacje zawarte w sprawozdaniu powinny dotyczyć zamówień udzielonych od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku sprawozdawczego i umów ramowych zawartych w tym okresie.

mec. Łukasz Bochenek

Prowadzący: mec. Łukasz Bochenek

WIĘCEJ
Piotr Sperczyński

Prowadzący: Piotr Sperczyński

WIĘCEJ
Michał Kunikowski

Prowadzący: Michał Kunikowski

WIĘCEJ

Cena od: 490 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Roczne obowiązkowe sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2023 roku

Zakres szkolenia: Obowiązkowe sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych
za rok 2023 oraz wydatkach poniżej 130 tys. zł krok po kroku.

  1. zamówienia w zależności od ich wartości i rodzaju;
  2. zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi;
  3. zamówienia, w których wystąpiła przesłanka wyłączenia z udziału w postępowaniu / konfliktu interesów lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji;
  4. zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy uwzględniające aspekty społeczne;
  5. zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy uwzględniające aspekty środowiskowe lub innowacyjne;
  6. zamówienia wyłączone;
  7. zamówienia poniżej progów stosowania ustawy.

Wyżej przedstawiony zakres szkolenia należy traktować jako przykładowy – w zależności od osoby prowadzącej szkolenie, zakresy autorskich szkoleń różnią się między sobą.