noweprzetargi.pl

Szkolenie dla osób merytorycznych przygotowujących postępowanie i członków komisji przetargowych

Kluczowym aspektem dla prawidłowości prowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego są właściwy opis przedmiotu zamówienia i oszacowanie jego wartości. Czynności te najczęściej dokonywane są przez osoby merytoryczne spoza działu zamówień publicznych. Osoby te najczęściej nie mają szczegółowej wiedzy w zakresie zamówień odnośnie zasad rządzących opisem przedmiotu zamówienia. Tak więc – przy założeniu, że pracownicy działów zamówień publicznych nie muszą mieć i nie mają właściwej wiedzy merytorycznej – obszar ten staje się ogromnym polem do popełniania różnego rodzaju błędów oraz generowania nieprawidłowości przez pracowników merytorycznych.

Zapraszamy na kolejne autorskie szkolenie mec. Łukasza Mackiewicza – tym razem dedykowane osobom odpowiedzialnym za opis przedmiotu i szacowanie wartości zamówienia. Adresatami tego szkolenia są również osoby zasiadające w komisjach przetargowych. Skondensowana wiedza, dobór szczegółowej tematyki ograniczony wyłącznie do zagadnień, które są istotne z punktu widzenia adresatów tego szkolenia to główne atuty tego wydarzenia.

Ciekawa, warsztatowa formuła oparta o przykłady z życia codziennego oraz poparta orzecznictwem i wnioskami organów kontroli jest gwarantem świetnie spędzonego czasu na szkoleniu.

Szkolenie to dostępne jest wyłącznie w formule stacjonarnej jako wydarzenie 1-dniowe.

 

mec. Łukasz Mackiewicz

Prowadzący: mec. Łukasz Mackiewicz

WIĘCEJ

Cena od: 540 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Kluczowe aspekty przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publiczne - CASE STUDY dla osób przygotowujących procedurę oraz zasiadających w komisjach przetargowych.

Kluczowe aspekty przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publiczne - CASE STUDY dla osób przygotowujących procedurę oraz zasiadających w komisjach przetargowych.

Prowadzący:

mec. Łukasz Mackiewicz

Termin:

10.10.2023 (za 7 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Gdańsk Novotel Centrum Gdańsk

Cena VAT zwolniony:

540 zł

Cena VAT 23%:

665 zł

Więcej
Szkolenie - Kluczowe aspekty przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publiczne - CASE STUDY dla osób przygotowujących procedurę oraz zasiadających w komisjach przetargowych.

Kluczowe aspekty przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publiczne - CASE STUDY dla osób przygotowujących procedurę oraz zasiadających w komisjach przetargowych.

Prowadzący:

mec. Łukasz Mackiewicz

Termin:

24.10.2023 (za 21 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Koszalin Hotel Gromada

Cena VAT zwolniony:

540 zł

Cena VAT 23%:

665 zł

Więcej

Zakres szkolenia: Kluczowe aspekty przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publiczne - CASE STUDY dla osób przygotowujących procedurę oraz zasiadających w komisjach przetargowych.

BLOK I: WPROWADZENIE. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego, omówienie ostatnich zmian, planowane zmiany – czyli co powinieneś wiedzieć jako osoba przygotowująca postępowanie / zasiadająca w komisji przetargowej.

BLOK II: PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA –  szersze obowiązki komórek merytorycznych oraz zwiększona odpowiedzialność.

 1. Plan postępowania o udzielenie zamówienia czy plan zamówień – różnice w obowiązkowych czynnościach – zamieszczanie, aktualizowanie.
 2. Zamówienia do 130 tys. zł – o czym warto wiedzieć, by zrealizować zamówienie z przestrzeganiem obowiązujących zasad.
 3. Szacowanie wartości zamówienia – konieczność modyfikacji niektórych utartych wzorców:
 1. Zamówienia mieszane – ich wpływ na ustalenie wartości. CASE STUDY.
 2. Zamówienia podzielone na części z uwzględnieniem rodzaju zamówienia (RB, D, U) – kiedy obowiązkowa agregacja zamówień. Nowe opinie UZP w zakresie szacowania.
 3. Różne źródła finansowania – jak uwzględniać w planie, gdy nie jest jeszcze podpisana umowa na dofinansowanie np. z projektu UE.
 4. Zamówienia powtórzeniowe z art. 214 ust. 1 pkt 7 – czy warto przewidywać? CASE STUDY.
 5. Zamówienia dla kilku jednostek a jedno źródło finansowania. Zamówienia jednostek z odrębnością finansową.
 6. Zasady udzielenia zamówień nieplanowanych. CASE STUDY.
 7. Powody nie podzielenia zamówienia na części. CASE STUDY.
 1. Opis przedmiotu zamówienia – w jakich sytuacjach można wskazać znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, równoważność. CASE STUDY.
 2. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – zasady i forma uzupełnienia.
 3. Wykluczenie z postępowania. CASE STUDY.
 4. CASE STUDY – warunki udziału w postępowaniu – proporcjonalność, czego warunki mogą dotyczyć, w jaki sposób wykonawca potwierdza, że warunek spełnia:
 1. Trzy możliwości wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku udziału – co należy uwzględnić w dokumentach zamówienia. CASE STUDY.
 2. Podmiotowe środki dowodowe – możliwości weryfikacji spełnienia warunku udziału – przykład warunku doświadczenia w RB z wskazaniem na możliwości zamawiającego co do sposobu weryfikacji warunku.
 1. Kryteria oceny ofert – ustalenie kryteriów w kontekście maksymalnej wagi ceny 60% a wpływ na wynik postępowania. Kryteria środowiskowe i powiązanie ich zastosowania z zasadą efektywności ekonomicznej – wpływ na obowiązek zamieszczania ogłoszenia o wykonaniu umowy. Jaka jest rola osób merytorycznych przy właściwym konstruowaniu kryteriów oceny ofert? CASE STUDY.
 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego w obecnym stanie prawnym. Obowiązkowa waloryzacja. CASE STUDY.

 

BLOK III: WZORCOWE PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – najczęstsze błędy i nieprawidłowości komórek merytorycznych mające skutki dla dalszej procedury:

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) lub Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW) – zależność od wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia – wymagany zakres informacyjny.
 2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy – obligatoryjna i fakultatywna – decyzje zamawiającego, w tym prawo do weryfikacji poprzez możliwość żądania podmiotowych środków dowodowych.
 3. Ogłoszenia.
 4. Negocjacje bez ogłoszenia, wolna ręka, partnerstwo innowacyjne – lex specialis w postępowaniach poniżej progu unijnego.
 5. Praktyczny przebieg procedury udzielenie zamówienia poniżej oraz powyżej progów unijnych.
 6. Wadium – kwota, zasady wnoszenia, zwrot.

BLOK IV. Kontrola i odpowiedzialność  w praktyce – CASE STUDY: czego mogą obawiać się osoby odpowiedzialne za opis i szacowanie wartości zamówienia oraz osoby zasiadające w komisjach przetargowych. Nowoczesne metody kontroli, sankcje, procedura ukarania, prawne możliwości minimalizacji sankcji.

BLOK V. Podsumowanie szkolenia. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.