noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Zamówienia publiczne w 2021 roku od podstaw. Od przygotowania postępowania do zawarcia umowy.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Łukasz Mackiewicz

Termin:

16.09.2021 - 17.09.2021

Czas Trwania:

2 dni
12 godz. Szkolenie trwa od 9:30 do 15:30 każdego dnia

Miejsce:

Warszawa

Adres:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne As-Bud, al. Jerozolimskie 81

Cena VAT zwolniony:

990 zł

Cena z VAT 23%:

1220 zł

mec. Łukasz Mackiewicz

mec. Łukasz Mackiewicz

Radca prawny specjalizujący się w procedurze administracyjnej, zamówieniach publicznych, z doświadczeniem jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz KIO. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Zagadnienia wprowadzające – systematyka nowej ustawy.

2.

Omówienie rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kodeks cywilny w zamówieniach publicznych.

3.

Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowej ustawy PZP. Zamawiający publiczni, Zamawiający sek-torowi, Zamawiający subsydiowani – wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe.

4.

Kluczowe definicje wprowadzone nową ustawą PZP:

 • Zasada efektywności wydatkowania środków publicznych jako poszerzenie katalogu zasad udzielania zamówień publicznych;
 • Pojęcie głównego przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień mieszanych;
 • Dokumenty zamówienia;
 • Środki dowodowe przedmiotowe i podmiotowe;
 • Warunki zamówienia;
 • Raport z realizacji zamówienia;
 • Inne.
5.

Planowanie postępowań – obowiązkowa aktualizacja planów w trakcie roku. Zapewnienie prawidłowego prze-pływu informacji w jednostce jako podstawa planowania i udzielania zamówień.

6.

Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, nowe zasady szacowania wartości, przedmiotowe środki dowodowe, wybór trybu, dokumentowanie tego etapu postępowania. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu – niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy. Kiedy należy ponownie oszacować wartość zamówienia.

7.

Wykonanie obowiązkowej analizy przed wszczęciem postępowania – zwiększenie znaczenia dialogu na linii Za-mawiający-Wykonawcy.

8.

Komisje przetargowe. Zmiany w zakresie przesłanek wyłączenia z postępowania. Ustawowe terminy składania oświadczeń.

9.

Tryby udzielania zamówień dla postępowań poniżej i powyżej progów unijnych, podział ze względu na wartość – kluczowe różnice:

 • Tryb podstawowy – przetarg nieograniczony;
 • Przetarg ograniczony;
 • Negocjacje z głoszeniem;
 • Negocjacje bez ogłoszenia;
 • Dialog konkurencyjny;
 • Partnerstwo innowacyjne;
 • Zamówienie z wolnej ręki.
10.

Tryb podstawowy a przetarg nieograniczony – porównanie. Kluczowe obowiązki Zamawiającego:

 • Minimalny termin na przeprowadzenie procedury;
 • Kluczowe elementy formalne. Kiedy Zamawiający nie sporządza opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji? Zasady prowadzenia negocjacji z Wykonawcami.
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy;
 • Projekt umowy jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania. Pozostałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania.
 • Zasady komunikacji – w jakich przypadkach dopuszczalna jest komunikacja ustna?
 • Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania.
 • Przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz jej złożenie. Prowadzenie postępowania w formie elektronicznej: Wadium w postępowaniu – zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego; Związanie ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą.
 • Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców (obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia) oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe.
 • Konsorcja i podmioty trzecie w postępowaniu – zmiany.
 • Kryteria oceny ofert w postępowaniu – analiza porównawcza.
 • Otwarcie ofert – możliwość otwarcia w innym niż wyznaczony terminie. Oferty w postaci elektronicznej, problemy z otwarciem oferty – możliwe sposoby działania Zamawiającego.
 • Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu.
 • Wybór oferty po terminie związania.
 • Oferty dodatkowe w postępowaniu.
 • Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia.
 • Udzielenie zamówienia publicznego / unieważnienie postępowania – przesłanki
11.

Usługi społeczne – nowe regulacje.

12.

Umowy w nowym stanie prawnym: kluczowe zapisy, treści obowiązkowe w umowie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, klauzule niedozwolone, aneksowanie umów, waloryzacja wynagrodzeń, podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie, odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie. Zasady stosowania zaliczek / częściowych płatności.

13.

Obowiązki informacyjne związane z zawarciem oraz realizacją (ewaluacja realizacji umowy) lub zakończeniem realizacji umowy.

14.

Środki ochrony prawnej w nowym stanie prawnym – zasady postępowania oraz nowe regulacje. Katalog możliwych do zaskarżenia czynności Zamawiającego oraz tryb postępowania.

15.

Dokumentowanie postępowania oraz archiwizacja dokumentów. Nowe regulacje w zakresie protokołu – wpływ ogłoszenia o zamówieniu na kształt protokołu. Kontrola dokumentacji z postępowania.

16.

Obowiązki informacyjne, zasady udostępniania dokumentacji oraz obowiązki publikacyjne ciążące na Zamawiających.

17.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?