noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Tryb podstawowy w zamówieniach publicznych – szkolenie systematyzujące wiedzę.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

29.09.2021 - 30.09.2021

Czas Trwania:

2 dni
12 godz. Szkolenie trwa od 9:30 do 15:30

Miejsce:

Bydgoszcz

Adres:

City Hotel, ul. 3 Maja 6

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena z VAT 23%:

1100 zł

Michał Kunikowski

Michał Kunikowski

Trener i doradca w zakresie zamówień publicznych z dwudziestoletnim doświadczeniem. Wykładowca studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej. Jeden z 28 Atestatorów procedur udzielania zamówień przez zamawiających sektorowych, akredytowany przez Urząd Zamówień Publicznych do przeprowadzania okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa atestacji (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr AT/5521/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.). Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył także kierunkowe studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Szkoli, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy prawne oraz reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Wprowadzenie.

2.

Przygotowujemy wzorcową specyfikację warunków zamówienia (SWZ) w trybie podstawowym. Większe zaangażowanie komórek merytorycznych w tym zakresie:
1) zawartość SWZ – elementy obligatoryjne i fakultatywne;
2) jak zredagować SWZ, aby nie przeszkodzić wykonawcom i sobie w sprawnym przeprowadzeniu postępowania:
a) komunikacja elektroniczna jako podstawowy problem,
b) kwalifikacja podmiotowa – właściwy opis warunków a oświadczenie przewidziane w art. 117 ust. 4 Pzp oraz poleganie na zasobach innych podmiotów,
c) podmiotowe środki dowodowe – czego można żądać;
3) postać SWZ – czy forma elektroniczna jest obowiązkowa?
4) jak pogodzić dostępność cyfrową i odręczny podpis kierownika jednostki?
5) komunikacja elektroniczna a platforma e-Zamówienia;
6) zakres postanowień SWZ, który będzie przydatny do prawidłowego wypełnienia ogłoszenia o zamówieniu – czyli ułatwiajmy sobie życie.

3.

Wszczęcie postępowania w trybie podstawowym dalsze czynności przed otwarciem ofert:
1) platforma e-Zamówienia czyli „nie chcę, ale muszę”:
a) rejestracja postępowania,
b) zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – jak wskazać adres strony internetowej postępowania, jeśli SWZ nie jest jeszcze udostępniany?
c) czy naprawdę trzeba i czy warto udostępniać ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej postępowania?
2) miejsce, sposób i ramy czasowe udostępniania SWZ;
3) wyjaśnianie treści SWZ;
4) zmiana treści SWZ i jej konsekwencje:
a) konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu;
b) ryzyko unieważnienia postępowania;
c) możliwość unieważnienia zawartej umowy w sprawie zamówienia;
5) kiedy podać informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?

4.

Tryb podstawowy po upływie terminu składania ofert:
1) czy otwarcie ofert jest publiczne?
2) w jakich sytuacjach musimy przesunąć otwarcie ofert nawet jeśli upłynął termin składania ofert?
3) otwieramy oferty – co zrobić z ofertami złożonymi po terminie i takimi, które zostały złożone w wadliwy sposób?
4) informacje o złożonych ofertach – czyli to nie to samo:
a) udostępniana na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
b) przekazywana Prezesowi UZP za pomocą platformy e-Zamówienia.

5.

Badanie ofert bez błędów i nieprawidłowości:
1) zakres badania i oceny ofert – podstawy odrzucenia ofert i kryteria oceny ofert;
2) ocena sposobu sporządzenia i przekazania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – jak badać i dokumentować prawidłowość podpisu elektronicznego?
3) jaki skutek ma brak odwróconej kolejności oceny ofert w trybie podstawowym?
4) uzupełnienia – przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty i oświadczenia;
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp a żądanie podmiotowych środków dowodowych.

6.

Wybór oferty najkorzystniejszej – doskonalenie przyjętych rozwiązań w jednostce:
1) które oferty poddajemy ocenie i co oznacza pojęcie oferty ocenionej najwyżej?
2) jaki jest skutek negatywnej kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została ocenia najwyżej?
3) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej a oferty odrzucone;
4) negocjacje w celu ulepszenia ofert a oferty dodatkowe i ich relacja w stosunku do pierwotnie złożonych ofert;
5) czy zawsze będzie sens i czas, aby przeprowadzić negocjacje?
6) unieważnienie postępowania – ostateczność, która może się niestety zdarzyć.

7.

Protokół postępowania realizowanego w trybie podstawowym – zasady optymalnej archiwizacji:
1) czy protokół należy prowadzić w postaci elektronicznej?
2) sposób przechowywania załączników do protokołu pierwotnie sporządzonych w postaci elektronicznej;
3) zakres informacji zawartych w protokole postępowania;
4) sposób i termin udostępniania protokołu;
5) powierzenie przechowywania protokołu postępowania i załączników do protokołu innemu podmiotowi.

8.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?