noweprzetargi.pl

Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Bogdana Artymowicza: Bezbłędne prowadzenie procedur w II połowie 2022 roku. Analiza najnowszego orzecznictwa KIO, opinii i interpretacji.

Prowadzący:

mec. Bogdan Artymowicz

Termin:

19.10.2022 - 21.10.2022 (za 64 dni)

Czas Trwania:

3 dni
Szkolenie trwa od 11:00 pierwszego dnia do 12:00 trzeciego dnia

Miejsce:

Giżycko Hotel St. Bruno

Adres:

Hotel St. Bruno, ul. Świętego Brunona 1

Cena VAT zwolniony:

2480 zł

Cena z VAT 23%:

2990 zł

Bogdan Artymowicz

mec. Bogdan Artymowicz

Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, radca prawny, Executive Master of Business Administration (EMBA). Członek Krajowej Izby Odwoławczej (2010 – 2014). W latach 2011-2016 członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (2016-2018). Obecnie członek Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (2014 – 2016). Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, prelegent i wykładowca na licznych seminariach, szkoleniach i konferencjach. Mec. Bogdan Artymowicz to doświadczony praktyk zajmujący się problematyką zamówień publicznych, zarówno na szczeblach administracji samorządowej jak i administracji rządowej. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne zarówno w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, rozstrzyganiu sporów na linii zamawiający-wykonawca oraz ogromną wiedzę w zakresie legislacji w zamówieniach publicznych.

Kierownik Referatu/ Urząd Marszałkowski [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Bardzo dobre warunki techniczne w ramach szkolenia.

Inspektor / Instytucja Gospodarki Budżetowej [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie oraz prowadzący prezentują bardzo wysoki poziom . Jestem zadowolona z jakości szkolenia oraz prowadzącego, który posiada szeroką wiedzę z zakresu omawianych zagadnień.

Specjalista ds. zamówień / Wojskowy Oddział Gospodarczy [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie merytoryczne co do treści oraz formy wykładu. Wykładowca z dużą wiedzą i zdolnościami pedagogicznymi.

Referent / Centrum Zakupów [[2020.09.24-25.]]

Wysoki poziom pod względem merytorycznym. Wnikliwa analiza problemów związanych z nowa ustawą PZP.

Inspektor / Urząd Gminy [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie ciekawe i merytoryczne. Sprawnie i zajmująco prowadzone.

Specjalista/ Gmina [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie Bardzo dobre.

Specjalista / Uczelnia Wyższa [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie merytorycznie bardzo dobrze przygotowane. Miejsce szkolenia wygodne i dostępne.

Kierownik Działu / Kopalnia [[2020.09.24-25.]]

Bardzo wysoka merytoryczna jakość informacji, bardzo umiejętne prowadzenie szkolenia.

Specjalista / Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego [[2020.09.14-15.]]

Szkolenie spełniające moje oczekiwania.

Specjalista / Radio [[2020.09.14-15.]]

Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie. Profesjonalny wykładowca.

Specjalista / Centrum Usług Wspólnych [[2020.09.14-15.]]

Wykładowca kompetentny w bardzo przystępny sposób przedstawił omówiony temat. Sympatyczna obsługa.

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [[2020.09.14-15.]]

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie.

Kierownik / Firma prywatna [[2020.09.14-15.]]

Profesjonalne szkolenie i kompetentny wykładowca.

Inspektor / Urząd Miasta [[2020.09.14-15.]]

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, wysokie kompetencje prowadzącego.

Kierownik Działu / Ośrodek Pomocy Społecznej [[2020.02.11.]]

Szkolenie na wysokim poziomie, prowadzone o konkretne zdarzenia, profesjonalne.

Starszy Inspektor / Zarząd Dróg Powiatowych [[2020.02.11.]]

Bardzo rzeczowo i w przystępny sposób przekazana wiedza.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [[2020.02.11.]]

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Podano dużo praktycznych przykładów dotyczących zamówień publicznych.

.... / Starostwo Powiatowe [[2020.02.11.]]

Szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny, a w dodatku podano dużo praktycznych przykładów.

Specjalista / Firma prywatna [[2020.02.11.]]

Szkolenie w zwięzły i zrozumiały sposób porównuje obecnie obowiązującą ustawę z nową. Prowadzący szkolenie wyjaśnia problemy w sposób przejrzysty i komunikatywny.

Dyrektor / Zespół Szkół [[2020.02.11.]]

Dobre omówienie zmian w ustawie – bardzo szczegółowe podejście do poszczególnych aspektów, dokładna analiza przypadków i zapisów ustawy.

Kierownik Referatu / Urząd Marszałkowski [[2020.02.11.]]

Wysoki poziom, profesjonalne szkolenie, odpowiadające moim oczekiwaniom.

Młodszy Referent / Starostwo Powiatowe [[2020.02.11.]]

Bardzo dobrze przekazana wiedza.

Starszy Specjalista / Politechnika [[2020.02.06.]]

Wysoki poziom merytoryczny prowadzącego szkolenie. Bardzo dobra organizacja szkolenia.

.... / Sąd Rejonowy [[2020.02.06.]]

Informacje przekazywane są w sposób klarowny i rzetelny. Szkolenie przejrzyste dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę na stanowisku zamówień publicznych.

Specjalista / Zarząd Inwestycji Miejskich [[2020.02.06.]]

Dobra organizacja, duża wiedza i doświadczenie prowadzącego. Otwartość prowadzącego na problemy uczestników. Szkolenie ciekawe i edukacyjne, bardzo czytelne.

Młodszy Specjalista / Firma prywatna [[2020.02.06.]]

Prowadzący wyczerpująco i konkretnie odpowiadał na pytania uczestników.

Radca prawny / Zakład Energetyki Cieplnej [[2020.02.05.]]

Merytorycznie bardzo dobre. Przekazywane w sposób przystępny i zrozumiały.

Kierownik Działu / Zakład Wodociągów i Kanalizacji [[2020.02.05.]]

Szkolenie rzeczowe, prowadzący posiada dużą wiedzę.

Dyrektor / Zespół Szkół [[2020.02.05.]]

Dobre omówienie zmian w ustawie – bardzo szczegółowe podejście do poszczególnych aspektów, dokładna analiza przypadków i zapisów ustawy.

Inspektor / Urząd Miasta i Gminy [[2020.02.05.]]

Jasne wytłumaczenie materiału, oparte na praktycznych sytuacjach. Zwięzłe przedstawienie obszernego materiału.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Dzień – środa:

do godz. 11.00 – kwaterowanie uczestników według dostępności pokoi, 11.00-18.00 – zajęcia (obiad: 13.00-14.00):

 1. Wprowadzenie – aktualne zestawienie przepisów niezbędnych do wzorcowego wydatkowania środków publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w kwocie do progu jej stosowania i powyżej.
 2. Przygotowanie do postępowania na dostawy, usługi roboty budowlane i jego wpływ na dalsze losy procedury – analiza:
 • Realizacja planu postępowań pod koniec roku – obowiązek zamieszczania i aktualizacji planu.
 • Opis przedmiotu zamówienia czy zawsze prawidłowo opisujemy przedmiot zamówienia – nieprawidłowości.
 • Szacowanie wartości zamówienia – w tym ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane tego samego rodzaju na różnych obiektach, a podział zamówienia. Udzielania zamówienia na roboty budowlane w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.
 • Elektroniczne środki komunikacji. Zamknięcie MiniPortalu i co dalej?
 1. Sprzeczności w zakresie tworzenia wzorcowego dokumentu SWZ na dostawy, usługi, roboty budowlane – ćwiczenia:
 • Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu. Wymogi stawiane wykonawcom.
 • Dowody należytego wykonania zamówienia.
 • Wzorcowy dobór i weryfikacja podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
 • Zakres dokumentów, jakie przedstawia wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków podmiotowych, w sytuacji, w której korzysta z potencjału podmiotów trzecich.
 • Kryteria oceny ofert – cena 100%?
 • Konsorcja w praktyce. Najczęściej popełniane błędy przez wykonawców i ich wpływ na ocenę prawidłowości złożonej oferty.
 1. Podwykonawstwo w postępowaniach:
 • Umowa o podwykonawstwo – definicja, elementy składowe.
 • Uprawnienie zamawiającego w zakresie sprzeciwu co do treści umowy o podwykonawstwo.
 • Informacje odnośnie podwykonawstwa zawarte w swz po zmianach oraz przesłanki braku zgody zamawiającego na podwykonawstwo.
 • Obowiązki i uprawnienia wykonawców przy zatrudnieniu podwykonawców oraz obowiązki informacyjne leżące po stronie wykonawcy.
 • Udział podwykonawcy w realizacji zamówienia – wymagania obowiązkowe, fakultatywne?
 • Zmiany w zakresie płatności za realizację zamówienia – dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
 1. PODSUMOWANIE DNIA. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Od 20.30 – kolacja integracyjna

2.

Dzień  – czwartek:
8.00 – 10.00 – śniadanie, 10.00-18.00 – zajęcia (przerwa obiadowa: 14.00-15.00):

 1. Korzystanie z potencjału innego podmiotu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – najciekawsze orzeczenia i opinie prawne w tym temacie.
 2. WZORCOWY SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA TRYBU PODSTAWOWEGO – ZAMÓWIENIA PONIŻEJ PROGU UNIJNEGO.
 3. WZORCOWY SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZAMÓWIENIA POWYŻEJ PROGU UNIJNEGO.
 4. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji przetargowej.
 5. Zagadnienia problemowe mające kluczowe znaczenie dla prowadzonej procedury W PRAKTYCZNYM ĆWICZENIOWYM UJĘCIU W OPARCIU O NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KIO i stanowiska instytucji kontrolnych w obszarach:
 • Opisu przedmiotu zamówienia i szacowaniu jego wartości.
 • Szacowania wartości zamówienia w podziale na części.
 • Wyboru trybu udzielenia zamówienia.
 • Doboru i weryfikacji podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
 • Doboru kryteriów oceny ofert – wpływ kryteriów i ich wag na jakość ofert.
 • Zapisów SWZ.
 • Warunków udziału w postępowaniu i polegania na zasobach innych podmiotów.
 • Oceny dokumentów składanych przez Wykonawców.
 • Badania i oceny ofert – problem oczywistej omyłki, rażąco niskiej ceny, uzupełnienia dokumentów i oświadczeń.
 • Wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • Braku wymaganych postanowień w umowach o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Innych uchybień stwierdzanych w trakcie przeprowadzanych kontroli.
 1. PODSUMOWANIE DNIA. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Od 20.30 – kolacja

3.

Dzień – piątek:
do godz. 9.00 śniadanie, 9:00-11.00 – zajęcia, 11.00 – II śniadanie; do godz. 11.30 – wykwaterowanie uczestników

 1. UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W OBLICZU OSTATNICH PROBLEMÓW:
 • Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. Klauzule abuzywne.
 • Umowy: obligatoryjne postanowienia umowne – przykłady, Obligatoryjne kary umowne, zasada waloryzacji wynagrodzenia, zabezpieczanie należytego wykonania umowy, aneksowanie umów, odstąpienie od umowy, unieważnienie umowy. Podwykonawstwo.
 • Prawne skutki zawarcia umowy w wyniku procedury przeprowadzonej z naruszeniem przepisów.
 • Raport z realizacji zamówienia. Publiczny rejestr umów – nowy obowiązek jednostek publicznych.
 1. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych – zakres odpowiedzialności.
 • Korekty finansowe w obszarze zamówień publicznych – zagadnienie skutecznej obrony argumentów Zamawiającego przed organami kontroli.
 1. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA. PODSUMOWANIE SZKOLENIA.

 

 

Hotel St. Bruno **** – położony w Giżycku, w samym sercu Mazur. St. Bruno tworzą trzy części. Pierwszą z nich jest odrestaurowany zamek z XIII w., dwie pozostałe części stanowią rozszerzenie i odwzorowanie historycznych obiektów, mieszcząc kolejne pokoje i naj-wyższej klasy apartamenty. Każdy pokój w tym butikowym obiekcie jest urządzony indywidualnie, jednak wszystkie pomieszczenia charakteryzuje luksus w stylu Art Deco. Historyczne wnętrza hotelu doskonale współgrają z wystrojem nawiązującym stylistyką do lat 20 i 30 ubiegłego wieku. W całym obiekcie panuje atmosfera luksusowego wypoczynku, a przestronne lobby, znajdujące się tuż przy recepcji tworzy przyjemne pierwsze wrażenie. Części ogólnodostępne, rozpoczynając od basenu, SPA, poprzez restaurację, Night Club czy kręgielnię – wszystko to zostało przygotowane z myślą o komforcie Gości. Hotel jest laureatem prestiżowej nagrody Best Hotel Award 2012.

 

.

.

.

.

.

.

.

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?