noweprzetargi.pl

Warsztaty Zamówień Publicznych Jacka Jerki: Bezbłędne prowadzenie procedur w II połowie 2022 roku. Analiza najnowszego orzecznictwa KIO, opinii i interpretacji.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

Jacek Jerka

Termin:

19.10.2022 - 21.10.2022

Czas Trwania:

3 dni
Szkolenie trwa od 11:00 pierwszego dnia do 12:00 trzeciego dnia

Miejsce:

Giżycko Hotel St. Bruno

Adres:

Hotel St. Bruno, ul. Świętego Brunona 1

Cena VAT zwolniony:

2480 zł

Cena z VAT 23%:

2990 zł

Jacek Jerka

Prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych. Posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania.

Inspektor / Biuro Geodezji i Terenów Rolnych [15.10.2021]

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Umiejętność przekazywania wiedzy.

Inspektor / Urząd Wojewódzki [15.10.2021]

Duża wiedza merytoryczna prowadzącego. Bardzo obszerne i przydatne materiały szkoleniowe.

Główny Specjalista / Urząd Wojewódzki [15.10.2021]

Szkolenie bardzo przejrzyste, systematyzujące wiedzę i pomocne w pracy zawodowej.

Kierownik / Oddział Straży Granicznej [15.10.2021]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Bardzo merytoryczne. Ogromna wiedza prowadzącego.

Inspektor / Kliniczny Szpital Wojewódzki [15.10.2021]

Tematyka przedstawiona w przystępny sposób. Dużo przykładów praktycznych.

Starszy Specjalista / Kliniczny Szpital Wojewódzki [15.10.2021]

Szkolenie bardzo rzeczowe, przystępne z odniesieniem do konkretnych przykładów i sytuacji.

Główny Specjalista / Urząd Miasta [14.10.2021]

Szkolenie przygotowane profesjonalnie – wysokie kompetencje osoby prowadzącej szkolenie.

Szkolenie bardzo merytoryczne i świetnie prowadzone. Porusza istotne i praktyczne zagadnienia. [14.10.2021]

Szkolenie bardzo merytoryczne i świetnie prowadzone. Porusza istotne i praktyczne zagadnienia.

Główny Specjalista / Ośrodek Przetwarzania Informacji [14.10.2021]

Szkolenie interesujące. Wykładowca posiadający ogromną wiedzę i potrafiący ją przekazać w sposób prosty i trafiający do słuchaczy.

Kierownik / Ośrodek Przetwarzania Informacji [14.10.2021]

Szkolenie w punkt. Wykładowca poruszył kluczowe zagadnienia, zgodnie z programem szkolenia.

Główny Specjalista / Ministerstwo [14.10.2021]

Praktyczne informacje, które przydadzą się podczas wykonywanej pracy. Wykładowca z umiejętnością przekazu i dzielenia się wiedzą, inspiruje do działania.

Radca Prawny / Urząd Miasta [14.10.2021]

Bardzo przydatne informacje pod względem praktycznym. Duże doświadczenie wykładowcy, syntetyczny przekaz informacji.

Główny Specjalista / Zakład Ubezpieczeń Społecznych [14.10.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe. Informacje i materiały będą przydatne w pracy na zajmowanym przeze mnie stanowisku.

Zespół ds. Zamówień Publicznych / Starostwo Powiatowe [2021.09.08-10]

Szkolenie pod każdy względem bardzo dobre. Wszystko powyżej oczekiwań, począwszy od merytoryki a zakończywszy na komforcie.

.... / Sektor obronności [2021.09.08-10]

Bardzo wysoki standard i poziom szkolenia. Profesjonalizm i bardzo zrozumiały przekaz. Gratulacje!

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych / ....... [2021.09.08-10]

Szkolenie na najwyższym poziomie

Zastępca Głównego Księgowego / Sektor obronności [2021.09.08-10]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Atmosfera miła i przyjacielska. Wykładowca z ogromną wiedzą i doświadczeniem.

.... / Centrum Usług Wspólnych [2021.09.08-10]

Profesjonalne przygotowanie wykładowcy. Szkolenie przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów.

Ekspert / Zamawiający sektorowy [2021.09.08-10]

Super prowadzący, super panowie z firmy. Bardzo merytoryczne, ogromna wiedza prowadzącego.

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.10.23-25]

Jedno z najlepszych szkoleń, w których uczestniczyłam. Nic dodać, nic ująć.

Z-ca Dyrektora Wydziału / Urząd Wojewódzki [2019.10.23-25]

Bardzo dobra organizacja szkolenia. Wysokie kompetencje prowadzącego.

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.10.23-25]

Najlepsze szkolenie w jakim miałam przyjemność uczestniczyć. Super prowadzący, wspaniali organizatorzy, miłe towarzystwo, odpowiedni zakres merytoryczny – czego chcieć więcej?

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2019.10.23-25]

Szkolenie merytorycznie jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. Organizatorzy rewelacyjni, więc nie ma co narzekać.

Starszy Inspektor / Urząd Wojewódzki [2019.10.23-25]

Świetne szkolenie, w świetnym miejscu. Pełen profesjonalizm w każdym aspekcie.

Specjalista / Zarząd Dróg Wojewódzkich [2019.09.25-27]

Rewelacyjny prowadzący.

... / Kancelaria Prawna [2019.09.25-27]

Szkolenie merytorycznie dopracowane w każdym względzie. Wykładowca z ogromną wiedzą, którą potrafi przełożyć na praktykę.

Specjalista / Miejski Zakład Obsługi [2019.09.25-27]

Bardzo przydatne szkolenie prowadzone w sposób ciekawy. Przydatne materiały szkoleniowe (obszerne z ładną szatą graficzną).

... / Centrum Kultury [2019.04.10-12]

Szkolenie bardzo przydatne w pracy, przystępny przekaz wiedzy. Bardzo rzeczowy wykładowca, przedstawił temat dogłębnie i profesjonalnie, od teorii którą na każdym kroku popierał przykładami z życia.

... / Muzeum Sztuki [2019.04.10-12]

Szkolenie o bardzo ciekawej tematyce, wzorowo przygotowane merytorycznie i organizacyjnie. Materiały szkoleniowe zgodne z tematyką szkolenia, wykładowca z wiedzą praktyczną z zakresu elektronizacji zamówień publicznych.

... / Urząd Gminy [2019.04.10-12]

Bardzo dobrze przygotowany prowadzący. Szkolenie świetne merytorycznie. Bardzo przyjazna i otwarta postawa reprezentantów organizatora. Materiały szkoleniowe na wysokim poziomie.

... / Urząd Gminy [2019.04.10-12]

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie. Bardzo dobry przekaz informacji. Wszystko na wysokim poziomie. Organizacje całego szkolenia oceniam na bardzo wysokim poziomie począwszy od hotelu i sali, kończąc na materiałach szkoleniowych i świetnym wykładowcy.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Dzień – środa:

do godz. 11.00 – kwaterowanie uczestników według dostępności pokoi, 11.00-18.00 – zajęcia (obiad: 13.00-14.00):

 1. Wprowadzenie – aktualne zestawienie przepisów niezbędnych do wzorcowego wydatkowania środków publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w kwocie do progu jej stosowania i powyżej.
 2. Przygotowanie do postępowania na dostawy, usługi roboty budowlane i jego wpływ na dalsze losy procedury – analiza:
 • Realizacja planu postępowań pod koniec roku – obowiązek zamieszczania i aktualizacji planu.
 • Opis przedmiotu zamówienia czy zawsze prawidłowo opisujemy przedmiot zamówienia – nieprawidłowości.
 • Szacowanie wartości zamówienia – w tym ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane tego samego rodzaju na różnych obiektach, a podział zamówienia. Udzielania zamówienia na roboty budowlane w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.
 • Elektroniczne środki komunikacji. Zamknięcie MiniPortalu i co dalej?
 1. Sprzeczności w zakresie tworzenia wzorcowego dokumentu SWZ na dostawy, usługi, roboty budowlane – ćwiczenia:
 • Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu. Wymogi stawiane wykonawcom.
 • Dowody należytego wykonania zamówienia.
 • Wzorcowy dobór i weryfikacja podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
 • Zakres dokumentów, jakie przedstawia wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków podmiotowych, w sytuacji, w której korzysta z potencjału podmiotów trzecich.
 • Kryteria oceny ofert – cena 100%?
 • Konsorcja w praktyce. Najczęściej popełniane błędy przez wykonawców i ich wpływ na ocenę prawidłowości złożonej oferty.
 1. Podwykonawstwo w postępowaniach:
 • Umowa o podwykonawstwo – definicja, elementy składowe.
 • Uprawnienie zamawiającego w zakresie sprzeciwu co do treści umowy o podwykonawstwo.
 • Informacje odnośnie podwykonawstwa zawarte w swz po zmianach oraz przesłanki braku zgody zamawiającego na podwykonawstwo.
 • Obowiązki i uprawnienia wykonawców przy zatrudnieniu podwykonawców oraz obowiązki informacyjne leżące po stronie wykonawcy.
 • Udział podwykonawcy w realizacji zamówienia – wymagania obowiązkowe, fakultatywne?
 • Zmiany w zakresie płatności za realizację zamówienia – dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
 1. PODSUMOWANIE DNIA. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Od 20.30 – kolacja integracyjna

2.

Dzień  – czwartek:
8.00 – 10.00 – śniadanie, 10.00-18.00 – zajęcia (przerwa obiadowa: 14.00-15.00):

 1. Korzystanie z potencjału innego podmiotu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – najciekawsze orzeczenia i opinie prawne w tym temacie.
 2. WZORCOWY SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA TRYBU PODSTAWOWEGO – ZAMÓWIENIA PONIŻEJ PROGU UNIJNEGO.
 3. WZORCOWY SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZAMÓWIENIA POWYŻEJ PROGU UNIJNEGO.
 4. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji przetargowej.
 5. Zagadnienia problemowe mające kluczowe znaczenie dla prowadzonej procedury W PRAKTYCZNYM ĆWICZENIOWYM UJĘCIU W OPARCIU O NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KIO i stanowiska instytucji kontrolnych w obszarach:
 • Opisu przedmiotu zamówienia i szacowaniu jego wartości.
 • Szacowania wartości zamówienia w podziale na części.
 • Wyboru trybu udzielenia zamówienia.
 • Doboru i weryfikacji podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
 • Doboru kryteriów oceny ofert – wpływ kryteriów i ich wag na jakość ofert.
 • Zapisów SWZ.
 • Warunków udziału w postępowaniu i polegania na zasobach innych podmiotów.
 • Oceny dokumentów składanych przez Wykonawców.
 • Badania i oceny ofert – problem oczywistej omyłki, rażąco niskiej ceny, uzupełnienia dokumentów i oświadczeń.
 • Wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • Braku wymaganych postanowień w umowach o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Innych uchybień stwierdzanych w trakcie przeprowadzanych kontroli.
 1. PODSUMOWANIE DNIA. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Od 20.30 – kolacja

3.

Dzień – piątek:
do godz. 9.00 śniadanie, 9:00-11.00 – zajęcia, 11.00 – II śniadanie; do godz. 11.30 – wykwaterowanie uczestników

 1. UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W OBLICZU OSTATNICH PROBLEMÓW:
 • Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. Klauzule abuzywne.
 • Umowy: obligatoryjne postanowienia umowne – przykłady, Obligatoryjne kary umowne, zasada waloryzacji wynagrodzenia, zabezpieczanie należytego wykonania umowy, aneksowanie umów, odstąpienie od umowy, unieważnienie umowy. Podwykonawstwo.
 • Prawne skutki zawarcia umowy w wyniku procedury przeprowadzonej z naruszeniem przepisów.
 • Raport z realizacji zamówienia. Publiczny rejestr umów – nowy obowiązek jednostek publicznych.
 1. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych – zakres odpowiedzialności.
 • Korekty finansowe w obszarze zamówień publicznych – zagadnienie skutecznej obrony argumentów Zamawiającego przed organami kontroli.
 1. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA. PODSUMOWANIE SZKOLENIA.

 

 

Hotel St. Bruno **** – położony w Giżycku, w samym sercu Mazur. St. Bruno tworzą trzy części. Pierwszą z nich jest odrestaurowany zamek z XIII w., dwie pozostałe części stanowią rozszerzenie i odwzorowanie historycznych obiektów, mieszcząc kolejne pokoje i naj-wyższej klasy apartamenty. Każdy pokój w tym butikowym obiekcie jest urządzony indywidualnie, jednak wszystkie pomieszczenia charakteryzuje luksus w stylu Art Deco. Historyczne wnętrza hotelu doskonale współgrają z wystrojem nawiązującym stylistyką do lat 20 i 30 ubiegłego wieku. W całym obiekcie panuje atmosfera luksusowego wypoczynku, a przestronne lobby, znajdujące się tuż przy recepcji tworzy przyjemne pierwsze wrażenie. Części ogólnodostępne, rozpoczynając od basenu, SPA, poprzez restaurację, Night Club czy kręgielnię – wszystko to zostało przygotowane z myślą o komforcie Gości. Hotel jest laureatem prestiżowej nagrody Best Hotel Award 2012.

 

.

.

.

.

.

.

.

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?