noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Zamówienia publiczne w 2021 roku od przygotowania postępowania do zawarcia umowy – warsztaty.

Prowadzący:

mec. Łukasz Mackiewicz

Termin:

22.11.2021 - 23.11.2021 (za 25 dni)

Czas Trwania:

2 dni
12 godz. Szkolenie trwa od 9:30 do 15:30

Miejsce:

Kraków

Adres:

Hotel Wyspiański, ul. Westerplatte 15

Cena VAT zwolniony:

990 zł

Cena z VAT 23%:

1220 zł

mec. Łukasz Mackiewicz

mec. Łukasz Mackiewicz

Radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, z doświadczeniem w przeszłości jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz KIO. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Zagadnienia wprowadzające – systematyka nowej ustawy. Omówienie rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kodeks cywilny w zamówieniach publicznych.

2.

Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowej ustawy PZP – wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe.

3.

Kluczowe definicje wprowadzone ustawą PZP: Zasada efektywności wydatkowania środków publicznych jako poszerzenie katalogu zasad udzielania zamówień publicznych; Pojęcie głównego przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień mieszanych; Dokumenty zamówienia; Środki dowodowe przedmiotowe i podmiotowe; Warunki zamówienia; Raport z realizacji zamówienia; Inne.

4.

Zamówienia do 130 000 złotych – wzorcowe regulacje.

5.

Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, nowe zasady szacowania wartości, przedmiotowe środki dowodowe, wybór trybu, dokumentowanie tego etapu postępowania. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu – niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy. Kiedy należy ponownie oszacować wartość zamówienia.

6.

Komisje przetargowe. Zmiany w zakresie przesłanek wyłączenia z postępowania. Ustawowe terminy składania oświadczeń.

7.

Tryby udzielania zamówień dla postępowań poniżej i powyżej progów unijnych, podział ze względu na wartość – kluczowe różnice:
a) Tryb podstawowy – przetarg nieograniczony; Przetarg ograniczony; Negocjacje z głoszeniem; Negocjacje bez ogłoszenia; Dialog konkurencyjny; Partnerstwo innowacyjne; Zamówienie z wolnej ręki.

8.

Tryb podstawowy a przetarg nieograniczony – porównanie. Kluczowe obowiązki Zamawiającego:
a) Minimalny termin na przeprowadzenie procedury;
b) Kluczowe elementy formalne. Kiedy Zamawiający nie sporządza opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji? Zasady prowadzenia negocjacji z Wykonawcami.
c) Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy;
d) Projekt umowy jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
e) Publikacja ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania. Pozo-stałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania.
f) Zasady komunikacji – w jakich przypadkach dopuszczalna jest komunikacja ustna?
g) Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania.
h) Przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz jej złożenie. Prowadzenie postępowania w formie elektronicznej: Wadium w postępowaniu – zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego; Związanie ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą.
i) Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców (obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia) oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe.
j) Konsorcja i podmioty trzecie w postępowaniu – zmiany.
k) Kryteria oceny ofert w postępowaniu – analiza porównawcza.
l) Otwarcie ofert – możliwość otwarcia w innym niż wyznaczony terminie. Oferty w postaci elektronicznej, problemy z otwarciem oferty – możliwe sposoby działania Zamawiającego.
m) Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
n) Nowe przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu.
o) Wybór oferty po terminie związania.
p) Oferty dodatkowe w postępowaniu.
q) Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia.
r) Udzielenie zamówienia publicznego / unieważnienie postępowania – przesłanki.

9.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE REALIZOWANE W 4 osobowych GRUPACH:
• przygotowanie wybranych elementów SWZ
• analiza studiów przypadku dotyczących dostaw i usług w tym usług szkoleniowych, doradczych, cateringowych, robót budowlanych w obszarze remontów.

10.

Usługi społeczne – nowe regulacje.

11.

Umowy w nowym stanie prawnym: kluczowe zapisy, treści obowiązkowe w umowie, zabezpieczenie należytego wy-konania umowy, klauzule niedozwolone, aneksowanie umów, waloryzacja wynagrodzeń, podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie, odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie. Zasady stosowania zaliczek / częściowych płatności.

12.

Dokumentowanie postępowania oraz archiwizacja dokumentów. Nowe regulacje w zakresie protokołu – wpływ ogłoszenia o zamówieniu na kształt protokołu. Kontrola dokumentacji z postępowania.

13.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Cel szkolenia: podniesienie poziomu posiadanej wiedzy w obszarze obowiązujących zasad udzielania zamówień publicznych, w tym w szczególności w obszarze zastosowania właściwych trybów postępowań i szacowania wartości zamówień publicznych z naciskiem na dostawy lub usługi, w tym usługi szkoleniowe, doradcze, cateringowe, roboty budowlane wyłącznie w obszarze remontów / adaptacji pomieszczeń, w kontekście nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązującego orzecznictwa.

Oczekiwane efekty szkolenia: uczestnicy będą znali możliwe naruszenia pzp w obszarze ustalania wartości szacunkowej za-mówienia i dzielenia zamówienia na części, uczestnicy będą znali możliwe naruszenia pzp przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia, uczestnicy będą znali możliwe naruszenia pzp przy określaniu warunków udziału w postępowaniu, uczestnicy będą znali możliwe naruszenia pzp związane z formułowaniem kryteriów oceny ofert, uczestnicy będą znali możliwe naruszenia pzp związane z komunikacją z wykonawcami w zakresie treści oferty, uczestnicy będą znali możliwe naruszenia pzp związane z oceną ofert, uczestnicy będą potrafili poprawnie przygotować opis przedmiotu zamówienia, uczestnicy będą po-trafili dokonać analizy ofert na dostawy i usługi pod kątem zgodności z pzp.

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?
Tagi: mec. Łukasz Mackiewicz, Nowe PZP szkolenie, Szacowanie wartości zamówienia, Szkolenia zamówienia publiczne Kraków, szkolenie dla Urzędów Pracy, Szkolenie mec. Mackiewicz, Szkolenie Nowa Ustawa PZP, Szkolenie Przetarg nieograniczony, Szkolenie przetarg nieograniczony Kraków, Szkolenie PZP Kraków, Szkolenie szacowanie wartości, Szkolenie szacowanie wartości zamówienia, Szkolenie Tryb podstawowy, Szkolenie Tryb podstawowy Kraków, Szkolenie zamówienia publiczne, Szkolenie zamówienia publiczne Kraków, Szkolenie zamówienia publiczne Warszawa, Warsztaty zamówień publicznych