noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych. Przetarg nieograniczony – wzorzec procedury.

Prowadzący:

Ewa Żak

Termin:

10.11.2021 (za 13 dni)

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

390 zł

Cena z VAT 23%:

480 zł

Ewa Żak szkolenia zamówienia publiczne

Ewa Żak

Doradca, specjalista i doskonale znany trener zamówień publicznych. Opiniuje szereg postępowań, w tym głównie dokumenty o udzielenie zamówienia publicznego. Praktyka poparta jest także zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej. Aktywny członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Konsultant – udziela konsultacji merytorycznych, obejmujących swoim zakresem trudne zagadnienia zamówień publicznych, ich interpretacje prawne i praktyczne. Chętnie pomaga swoim słuchaczom telefonicznie i drogą korespondencji elektronicznej bez zaangażowania finansowego. Szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych – od ponad 21 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 18 lat Ewa Żak prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami – to kierunki, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkolenia tematyką zamówień publicznych. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Liczne doradztwo, jakiego dokonuje – świadczy o dużym zaufaniu. Doświadczenie – zdobywane od 1995 roku poprzez współpracę z wieloma podmiotami. Posiada wszechstronne i bogate doświadczenie praktyczne, uzyskane pracą zawodową w publicznych zakładach. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających jak i wykonawców. Realizatorka wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady ochrony zdrowia). Od kilkunastu lat niezmiennie zajmuje czołową pozycję popularności trenera i szkoleniowca.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

BLOK  – INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Aktualny stan prawny.
 2. Nowe definicje ustawowe o istotnym znaczeniu dla sporządzenia Specyfikacji warunków Zamówienia (SWZ) i obowiązki Zamawiającego, w tym analiza przed wszczęciem postępowania (Analiza Potrzeb i Wymagań).
 3. Nowe progi umożliwiające stosowanie Trybu Przetargu Nieorganicznego.
 4. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych (w tym konsultacje rynkowe – kontakty zamawiającego z wykonawcami).
2.

BLOK – UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ PROGU UNIJNEGO – WZÓR DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

 1. Omówienie przebiegu Przetargu Nieograniczonego.
 2. Analiza Potrzeb i Wymagań – wymagana treść zgodnie z art. 83 – przykładowy wzór.
 3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych w tym w zakresie opracowanie SWZ w zakresie: sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, określenie niektórych warunków zamówienia, wskazanie przedmiotowych środków dowodowych.
 4. Sporządzenie SWZ w Trybie przetargu nieorganicznego.
 5. SWZ – warunki zamówienia dotyczące składania ofert częściowych i ofert wariantowych, wadium w tym dopuszczalne formy wadium i reguły zatrzymywania i zwrotu wadium.
 6. SWZ – Kryteria kwalifikacji podmiotowej – przykładowe postanowienia zawarte w SWZ w tym dotyczące: przesłanek wykluczenia z postępowania, warunków udziału w postępowaniu, udostępniania zasobów przez inne podmioty podmiotowych środków dowodowych.
 7. SWZ – przykłady postanowień dotyczących kryteriów oceny ofert.
 8. SWZ – przykłady innych obligatoryjnych lub fakultatywnych postanowień SWZ.
 9. Badanie i ocena ofert w nowym stanie prawnym.
 10. Wybór najkorzystniejszej oferty – schemat działania.
 11. Zakończenie postępowania – wymogi proceduralne.
 12. Dokumentowanie postępowania w Trybie Przetargu Nieorganicznego oraz archiwizacja dokumentów.
3.

BLOK – NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W STOSOWANIU PROCEDURY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

4.

BLOK – ANALIZA FUNKCJONUJĄCYCH W OBROCIE PRAWNYM INTERPRETACJI ORAZ NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA:

 1. Sprzeczności interpretacyjne. Skutki prawne stosowania poszczególnych schematów rozwiązań w procedurze.
 2. Najnowsze rozstrzygnięcia KIO i SO w Warszawie mające zastosowanie w zamówieniach powyżej progu unijnego.
5.

BLOK  – PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA UMOWNE:

 1. Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. Klauzule abuzywne w umowach.
 2. Umowy: obligatoryjne postanowienia umowne – przykłady, Obligatoryjne kary umowne, zasada waloryzacji wynagrodzenia, zabezpieczanie należytego wykonania umowy, aneksowanie umów, odstąpienie od umowy, unieważnienie umowy.
 3. Raport z realizacji zamówienia. Podwykonawstwo.
6.

BLOK – DYSKUSJA, PODSUMOWANIE SZKOLENIA.

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?