noweprzetargi.pl

Praktyczne stosowanie znowelizowanych przepisów KPA (wezwania, zawiadomienia, postępowanie wyjaśniające, odpisy, pouczenia).

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Marcin Adamczyk

Termin:

14.12.2021

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

320 zł

Cena z VAT 23%:

395 zł

mec. Marcin Adamczyk

mec. Marcin Adamczyk

Radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji). Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”. Jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mec. Adamczyk jest autorem i współautorem dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Jest Trenerem i z zakresu procedury administracyjnej oraz tematyki pokrewnej (RODO, informacja publiczna). Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011) – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów administracji rządowej i samorządowej. Ceniony za ciekawy a jednocześnie bardzo konkretny styl prowadzenia zajęć, znany z przejrzystych i jednoznacznych odpowiedzi na pytania. W chwili obecnej jeden z najbardziej cenionych ekspertów z zakresu procedury administracyjnej. W przeciągu ostatnich lat na terenie całego kraju przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu procedury administracyjnej, poszczególnych elementów KPA oraz RODO.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Zasada pisemności i jej praktyczne skutki.

2.

Pozostawienie sprawy bez rozpoznania jako efekt złożenia pisma zwykłym mailem.

3.

Wezwania: wezwanie do uzupełnienia braków formalnych podania, wezwania uczestników postępowania do udziału w podejmowanych czynnościach, wezwania do złożenia wyjaśnień bądź zeznań, wezwanie do okazania do wglądu dokumentu, wymogi formalne wezwania, wezwanie uproszczone, wezwanie z użyciem dokumentu elektronicznego.

4.

Zawiadomienia: o wszczęciu postępowania administracyjnego, o przekazaniu według właściwości, o konieczności wniesienia odrębnego podania, o niezałatwieniu sprawy w terminie i o nowym terminie.

5.

Utrwalanie w aktach sprawy postępowania wyjaśniającego: zasada prawdy obiektywnej, obowiązki organu administracji publicznej w ustalaniu stanu faktycznego sprawy, zasada rozpatrywania wątpliwości na korzyść strony, fakty notoryjne, domniemania prawne i faktyczne, dokumenty urzędowe i prywatne.

6.

Urzędowo poświadczone odpisy dokumentów lub wyciąg z dokumentów: oryginał dokumentu a poświadczony odpis dokumentu, organy uprawnione do poświadczania odpisów dokumentów lub sporządzania wyciągów, podmioty uprawnione do poświadczania odpisów, przedstawianie przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych.

7.

Prawidłowe pouczenie o prawie do złożenia odwołania od decyzji organu I instancji: elementy obligatoryjne, jakie są skutki skorzystania z prawa do rezygnacji ze złożenia odwołania?, co z art. 136 K.p.a. – ma być w pouczeniu czy nie?

8.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Szkolenie dotyczy praktycznych aspektów prowadzenia postepowania administracyjnego po zmianach K.p.a. 5 października 2021 r. Szkolenie obejmuje wskazanie prawidłowych praktyk oraz błędów popełnianych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych. Problemy są przedstawiane z punku widzenia organu JST I instancji.

 

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?