noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH: Wzorcowe prowadzenie procedur w nowym Prawie zamówień publicznych.

Prowadzący:

mec. Łukasz Bochenek

Termin:

15.11.2021 - 16.11.2021 (za 18 dni)

Czas Trwania:

2 dni
Szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena z VAT 23%:

1100 zł

mec. Łukasz Bochenek

mec. Łukasz Bochenek

Adwokat, ekspert w zamówieniach publicznych, partner w kancelarii Bochenek, Kruczek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowań o udzielenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Mec. Łukasz Bochenek od wielu lat prowadzi szkolenia dla NowePrzetargi.pl. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Wprowadzenie:

 1. progi
 2. zasady udzielania zamówień
 3. nowe pojęcia.
2.

Udzielanie zamówień o wartości do 130 tys. zł – regulacje wewnętrzne Zamawiającego.

3.

Przygotowanie do prowadzenia postępowania:

 1. plan zamówień,
 2. szacowanie wartości zamówienia,
 3. opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia,
 • sposób sporządzania opisu,
 • opis a dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia,
 • wizja lokalna,
 • zastrzeganie obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań,
 • przedmiotowe środki dowodowe.
 1. nowe zasady wyznaczania centralnego zamawiającego i jednostek prowadzących postępowanie;
 2. nowe przesłanki wyłączenia osób po stronie Zamawiającego;
 3. wzorcowe zapisy regulaminów wewnętrznych zamawiającego;
 4. elektroniczne środki komunikacji.
4.

SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego – wzorcowe zapisy:

 1. zawartość SWZ – elementy obligatoryjne i fakultatywne;
 2. miejsce, sposób i ramy czasowe udostępniania SWZ;
 3. wyjaśnianie treści SWZ;
 4. zmiana treści SWZ i jej konsekwencje: konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu; ryzyko unieważnienia; postępowania; możliwość unieważnienia zawartej umowy w sprawie zamówienia.
5.

Termin związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 1. sposób przedstawiania informacji o terminie związania ofertą w SWZ;
 2. wymagania dotyczące wadium, jego forma, zwrot i zatrzymywanie;
 3. termin związania ofertą a moment wyboru oferty najkorzystniejszej.
6.

Ocena ofert:

 1. kryteria oceny ofert i ich wagi;
 2. sposób i skutek oceny ofert;
 3. przedmiotowe środki dowodowe a kryteria oceny ofert;
 4. negocjacje w celu ulepszenia ofert w trybie podstawowym w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne.
7.

Kwalifikacja podmiotowa:

 1. podstawy wykluczenia o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym;
 2. warunki udziału w postępowaniu;
 3. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 4. udostępnianie zasobów;
 5. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a podmiotowe środki dowodowe;
 6. odwrócona kolejność oceny ofert w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne;
 7. ocena podmiotowa podwykonawców.
8.

Projektowane postanowienia umowy:

 1. forma umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 2. klauzule zabronione, ograniczenia swobody zamawiającego i obligatoryjne postanowienia umowne;
 3. obligatoryjna waloryzacja umów;
 4. zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
 5. zasady realizacji umowy;
 6. możliwość dokonywania zmian zawartych umów;
 7. ustawowe prawo odstąpienia od umowy;
 8. pozasądowe rozwiązywanie sporów;
 9. ogłoszenie o wykonaniu umowy;
 10. raport z realizacji zamówienia;
 11. rola podwykonawcy;
 12. wzorcowe zapisy umów wynikające z nowej ustawy PZP.
9.

Unieważnienie postępowania

 1. nowe przesłanki;
 2. obowiązek informowania wykonawców o wszczęciu kolejnego postępowaniach;
 3. dochodzenie przez Wykonawców kosztów przygotowania oferty.
10.

Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 1. odwołanie;
 2. skarga do sądu;
 3. skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
11.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

 

 

 

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?
Tagi: Abc zamówień publicznych szkolenie dla początkujących, Nowe PZP szkolenie, Szkolenia nowe PZP online, Szkolenia PZP online, Szkolenia Zamówienia publiczne dla początkujących, szkolenia zamówienia publiczne dla początkujących online, Szkolenia zamówienia publiczne online, Szkolenie mec. Łukasz Bochenek, Szkolenie Nowa Ustawa PZP, Szkolenie nowe PZP online, Szkolenie PZP online, Szkolenie Tryb podstawowy, Szkolenie zamówienia publiczne, Szkolenie Zamówienia publiczne dla początkujących, Szkolenie zamówienia publiczne online, Tryb podstawowy online, Zamówienia publiczne dla początkujących, Zamówienia publiczne dla początkujących szkolenie, Zamówienia publiczne od podstaw, Zamówienia publiczne szkolenia dla początkujących 2020