noweprzetargi.pl

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i natychmiastowa konieczność wykonania zamówienia: NEGOCJACJE BEZ OGŁOSZENIA oraz ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI w sytuacjach nadzwyczajnych.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

Jacek Jerka

Termin:

21.03.2022

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

390 zł

Cena z VAT 23%:

480 zł

Jacek Jerka

Prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych. Posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania.

Inspektor / Biuro Geodezji i Terenów Rolnych [15.10.2021]

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Umiejętność przekazywania wiedzy.

Inspektor / Urząd Wojewódzki [15.10.2021]

Duża wiedza merytoryczna prowadzącego. Bardzo obszerne i przydatne materiały szkoleniowe.

Główny Specjalista / Urząd Wojewódzki [15.10.2021]

Szkolenie bardzo przejrzyste, systematyzujące wiedzę i pomocne w pracy zawodowej.

Kierownik / Oddział Straży Granicznej [15.10.2021]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Bardzo merytoryczne. Ogromna wiedza prowadzącego.

Inspektor / Kliniczny Szpital Wojewódzki [15.10.2021]

Tematyka przedstawiona w przystępny sposób. Dużo przykładów praktycznych.

Starszy Specjalista / Kliniczny Szpital Wojewódzki [15.10.2021]

Szkolenie bardzo rzeczowe, przystępne z odniesieniem do konkretnych przykładów i sytuacji.

Główny Specjalista / Urząd Miasta [14.10.2021]

Szkolenie przygotowane profesjonalnie – wysokie kompetencje osoby prowadzącej szkolenie.

Szkolenie bardzo merytoryczne i świetnie prowadzone. Porusza istotne i praktyczne zagadnienia. [14.10.2021]

Szkolenie bardzo merytoryczne i świetnie prowadzone. Porusza istotne i praktyczne zagadnienia.

Główny Specjalista / Ośrodek Przetwarzania Informacji [14.10.2021]

Szkolenie interesujące. Wykładowca posiadający ogromną wiedzę i potrafiący ją przekazać w sposób prosty i trafiający do słuchaczy.

Kierownik / Ośrodek Przetwarzania Informacji [14.10.2021]

Szkolenie w punkt. Wykładowca poruszył kluczowe zagadnienia, zgodnie z programem szkolenia.

Główny Specjalista / Ministerstwo [14.10.2021]

Praktyczne informacje, które przydadzą się podczas wykonywanej pracy. Wykładowca z umiejętnością przekazu i dzielenia się wiedzą, inspiruje do działania.

Radca Prawny / Urząd Miasta [14.10.2021]

Bardzo przydatne informacje pod względem praktycznym. Duże doświadczenie wykładowcy, syntetyczny przekaz informacji.

Główny Specjalista / Zakład Ubezpieczeń Społecznych [14.10.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe. Informacje i materiały będą przydatne w pracy na zajmowanym przeze mnie stanowisku.

Zespół ds. Zamówień Publicznych / Starostwo Powiatowe [2021.09.08-10]

Szkolenie pod każdy względem bardzo dobre. Wszystko powyżej oczekiwań, począwszy od merytoryki a zakończywszy na komforcie.

.... / Sektor obronności [2021.09.08-10]

Bardzo wysoki standard i poziom szkolenia. Profesjonalizm i bardzo zrozumiały przekaz. Gratulacje!

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych / ....... [2021.09.08-10]

Szkolenie na najwyższym poziomie

Zastępca Głównego Księgowego / Sektor obronności [2021.09.08-10]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Atmosfera miła i przyjacielska. Wykładowca z ogromną wiedzą i doświadczeniem.

.... / Centrum Usług Wspólnych [2021.09.08-10]

Profesjonalne przygotowanie wykładowcy. Szkolenie przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów.

Ekspert / Zamawiający sektorowy [2021.09.08-10]

Super prowadzący, super panowie z firmy. Bardzo merytoryczne, ogromna wiedza prowadzącego.

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.10.23-25]

Jedno z najlepszych szkoleń, w których uczestniczyłam. Nic dodać, nic ująć.

Z-ca Dyrektora Wydziału / Urząd Wojewódzki [2019.10.23-25]

Bardzo dobra organizacja szkolenia. Wysokie kompetencje prowadzącego.

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.10.23-25]

Najlepsze szkolenie w jakim miałam przyjemność uczestniczyć. Super prowadzący, wspaniali organizatorzy, miłe towarzystwo, odpowiedni zakres merytoryczny – czego chcieć więcej?

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2019.10.23-25]

Szkolenie merytorycznie jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. Organizatorzy rewelacyjni, więc nie ma co narzekać.

Starszy Inspektor / Urząd Wojewódzki [2019.10.23-25]

Świetne szkolenie, w świetnym miejscu. Pełen profesjonalizm w każdym aspekcie.

Specjalista / Zarząd Dróg Wojewódzkich [2019.09.25-27]

Rewelacyjny prowadzący.

... / Kancelaria Prawna [2019.09.25-27]

Szkolenie merytorycznie dopracowane w każdym względzie. Wykładowca z ogromną wiedzą, którą potrafi przełożyć na praktykę.

Specjalista / Miejski Zakład Obsługi [2019.09.25-27]

Bardzo przydatne szkolenie prowadzone w sposób ciekawy. Przydatne materiały szkoleniowe (obszerne z ładną szatą graficzną).

... / Centrum Kultury [2019.04.10-12]

Szkolenie bardzo przydatne w pracy, przystępny przekaz wiedzy. Bardzo rzeczowy wykładowca, przedstawił temat dogłębnie i profesjonalnie, od teorii którą na każdym kroku popierał przykładami z życia.

... / Muzeum Sztuki [2019.04.10-12]

Szkolenie o bardzo ciekawej tematyce, wzorowo przygotowane merytorycznie i organizacyjnie. Materiały szkoleniowe zgodne z tematyką szkolenia, wykładowca z wiedzą praktyczną z zakresu elektronizacji zamówień publicznych.

... / Urząd Gminy [2019.04.10-12]

Bardzo dobrze przygotowany prowadzący. Szkolenie świetne merytorycznie. Bardzo przyjazna i otwarta postawa reprezentantów organizatora. Materiały szkoleniowe na wysokim poziomie.

... / Urząd Gminy [2019.04.10-12]

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie. Bardzo dobry przekaz informacji. Wszystko na wysokim poziomie. Organizacje całego szkolenia oceniam na bardzo wysokim poziomie począwszy od hotelu i sali, kończąc na materiałach szkoleniowych i świetnym wykładowcy.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

BLOK  – INFORMACJE OGÓLNE

 1. Aktualny stan prawny w tym omówienie:  Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.); Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych – rejestr umów,
 2. Prawidłowy sposób ustalenia wartości zamówienia którego potrzeba nie byłą wcześniej planowana przez zamawiającego.
 3. Przesłanki stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia: pilna potrzeba udzielenia zamówienia jako podstawa do zgodnego z prawem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 4. Przesłanki stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki: konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia jako podstawa do zgodnego z prawem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 5. Przetarg nieograniczony – skrócone terminy.
 6. Czy Analiza Potrzeb  i Wymagań jest konieczna, a jeżeli nie to w których przypadkach?
2.

BLOK – WZORZEC SZYBKIEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA

 1. Omówienie przebiegu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia.
 2. Zaproszenie do negocjacji – zawartość.
 3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  w tym w zakresie opracowanie SWZ: sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, określenie niektórych warunków zamówienia, wskazanie przedmiotowych środków dowodowych.
 4. Sporządzenie SWZ w trybie negocjacji bez ogłoszenia – przykład.
 5. SWZ – warunki zamówienia dotyczące składania ofert częściowych, wadium.
 6. SWZ – Kryteria kwalifikacji podmiotowej – przykładowe postanowienia zawarte w SWZ w tym dotyczące: przesłanek wykluczenia z postępowania, warunków udziału w postępowaniu, udostępniania zasobów przez inne podmioty podmiotowych środków dowodowych – szczegółowe omówienie rozporządzenia z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych.
 7. SWZ – przykłady innych obligatoryjnych oraz fakultatywnych postanowień SWZ.
3.

BLOK – BADANIE OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA.

 1. Badanie i ocena ofert.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty – schemat działania.
 3. Zakończenie postępowania – wymogi proceduralne.
 4. Dokumentowanie postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia
4.

BLOK – WZORZEC SZYBKIEGO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 1. Omówienie przebiegu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 2. Zaproszenie do negocjacji – zawartość.
 3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  w tym sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, określenie niektórych warunków zamówienia, wskazanie przedmiotowych lub podmiotowych środków dowodowych.
 4. Negocjacje treści przyszłej umowy.
 5. Dokumentowanie postępowania.
5.

BLOK – UMOWA

 1. Treść umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania – o zawarciu umowy – aspekty praktyczne.
 3. Ogłoszenie o wykonaniu umowy – aspekty praktyczne.
 4. Raport z realizacji zamówienia – krótkie omówienie.
6.

BLOK – OMÓWIENIE INDYWIDUALNYCH KWESTII ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?
Tagi: centralny rejestr umów 2022, Negocjacje bez ogłoszenia, Nowe PZP szkolenie, Ogłoszenie o wykonananie umowy, Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, rejestr umów od 2022, Specyfikacja warunków zamówienia 2021 Specyfikacja warunków zamówienia Pzp Specyfikacja warunków zamówienia wzór 2021 SWZ tryb podstawowy SWZ Pzp SWZ wzór 2021, Szkolenia nowe PZP online, Szkolenia PZP online, szkolenia zamówienia publiczne dla początkujących online, Szkolenia zamówienia publiczne online, Szkolenie negocjacje bez ogłoszenia, Szkolenie Nowa Ustawa PZP, Szkolenie nowe PZP online, Szkolenie PZP online, Szkolenie Tryb podstawowy, Szkolenie zamówienia publiczne online, Szkolenie zamówienia z wolnej ręki, Zamówienia z wolnej ręki