noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Praktyczne stosowanie Prawa zamówień publicznych – sprzeczności interpretacyjne, nieprawidłowości, pozornie bezpieczne schematy działania .

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Bogdan Artymowicz

Termin:

22.10.2021

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. Szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

390 zł

Cena z VAT 23%:

480 zł

Bogdan Artymowicz

mec. Bogdan Artymowicz

Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, radca prawny, Executive Master of Business Administration (EMBA), członek Krajowej Izby Odwoławczej (2010 – 2014), Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie (2011-2016), członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (2016-2018), obecnie członek Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (2014 – 2016), wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, prelegent i wykładowca na licznych seminariach, szkoleniach i konferencjach, doświadczony praktyk zajmujący się problematyką zamówień publicznych, zarówno na szczeblach administracji samorządowej jak i administracji rządowej. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne zarówno w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, rozstrzyganiu sporów na linii zamawiający-wykonawca oraz ogromną wiedzę w zakresie legislacji w zamówieniach publicznych.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Praktyka stosowania nowych rozwiązań wprowadzonych do systemu zamówień publicznych z perspektywy 10 miesięcy funkcjonowania nowych rozwiązań.

2.

Elektronizacja zamówień publicznych: platforma e-Zamówienia i miniPortal, komunikacja między zamawiającym a uczestnikami postępowania. CO TO JEST STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA I CO NA NIEJ BYĆ POWINNO i NA KTÓRYM ETAPIE POSTĘPOWANIA?

3.

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego.

 1. analiza potrzeb zamawiającego oraz wstępne konsultacje rynkowe – kiedy obowiązek a kiedy możliwość? WZORCOWE ZAPISY.
 2. plan zamówień – OBOWIĄZKOWA AKTUALIZACJA – W JAKI SPOSÓB I JAK CZĘSTO PRZEKAZYWAĆ AKTUALIZACJĘ PLANU ZAMÓWIEŃ. Plan zamówień Z czy BEZ zamówień do 130 000 złotych – DLACZEGO?
 3. szacowanie wartości zamówienia – nieprawidłowości związane z szacowaniem wartości zamówień w tym zamówień realizowanych w ramach projektów unijnych – niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy – usługi lub dostawy o charakterze ciągłym; KIEDY RÓŻNI ZAMAWIAJĄCY MUSZĄ WSPÓLNIE SZACOWAĆ ZAMÓWIENIE
 4. opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia: sposób sporządzania opisu, opis a dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia, obligatoryjna wizja lokalna, zastrzeganie obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań, przedmiotowe środki dowodowe; CZY MOŻNA UZUPEŁNIAĆ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
 5. nowe przesłanki wyłączenia osób po stronie Zamawiającego. CZY PROJEKTANT, KTÓRY UDZIELA ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW POWINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE Z ART. 56?
 6. zasady ustalania kryteriów oceny ofert. KIEDY CENA 100%?
 7. elektroniczne środki komunikacji. POSTAĆ A FORMA ELEKTRONICZNA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW.
 8. Rola komórek merytorycznych w procedurze.
4.

Zamówienie klasyczne do progów UE. Tryb podstawowy, oraz zamówienia poniżej progu stosowania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. JAK I KIEDY  NEGOCJOWAĆ Z WYKONAWCAMI?

5.

Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

 1. przetarg nieograniczony w nowym Prawie zamówień publicznych – wzorzec procedury, przykłady wzorcowych zapisów w dokumentach w postępowania oraz w projektowanych postanowieniach umownych;
 2. zamówienie z wolnej ręki w nowym Prawie zamówień publicznych – wzorzec procedury;
 3. Obowiązek zorganizowania konkursu w celu udzielenia zamówienia na usługi projektowania.
6.

Badanie i ocena ofert w nowym stanie prawnym: podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, ważność dokumentów w postępowaniu, zasady uzupełnienia dokumentów, wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych, wykluczenie wykonawcy z postępowania, odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odrzucenie oferty – analiza przesłanek odrzucenia. Procedura odwrócona w nowym PZP – KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST.1?

7.

PUBLICZNE CZY NIEPUBLICZNE OTWARCIE OFERT W NOWYM PZP. Informacja do Prezesa UZP o złożonych wnioskach i ofertach – nowy obowiązek Zamawiającego wynikający z art. 81 ust 1 ustawy Pzp. JAK JĄ PRZYGOTOWAĆ I PRZESŁAĆ?

8.

Wybór najkorzystniejszej oferty. Sposób postępowania w przypadku dokonania wyboru oferty po terminie związania. CZY WNIESIENIE ODWOŁANIA ZAWIESZA TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ?

9.

Unieważnienie postępowania – wymogi formalne i organizacyjne. KIEDY MOŻNA UNIEWAŻNIĆ POSTĘPOWANIE KTÓRE STAŁO SIĘ NIECELOWE.

10.

Zakończenie postępowania i archiwizacja – zasady. JAK ARCHIWIZOWAĆ ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIA?

11.

Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy. Klauzule abuzywne. Obligatoryjne kary umowne. Zasada waloryzacji wynagrodzenia. Aneksowanie umów. Raport z realizacji zamówienia. Odstąpienie od umowy. Unieważnienie umowy. Podwykonawstwo.

12.

Środki ochrony prawnej po zmianach. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

13.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?