noweprzetargi.pl

Praktyczne stosowanie Prawa zamówień publicznych – sprzeczności interpretacyjne, nieprawidłowości, pozornie bezpieczne schematy działania .

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Bogdan Artymowicz

Termin:

22.10.2021

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. Szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

390 zł

Cena z VAT 23%:

480 zł

Bogdan Artymowicz

mec. Bogdan Artymowicz

radca prawny, były Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, Executive Master of Business Administration (EMBA). Członek Krajowej Izby Odwoławczej (2010 – 2014). W latach 2011-2016 członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (2016-2018). Obecnie członek Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (2014 – 2016). Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, prelegent i wykładowca na licznych seminariach, szkoleniach i konferencjach. Mec. Bogdan Artymowicz to doświadczony praktyk zajmujący się problematyką zamówień publicznych, zarówno na szczeblach administracji samorządowej jak i administracji rządowej. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne zarówno w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, rozstrzyganiu sporów na linii zamawiający-wykonawca oraz ogromną wiedzę w zakresie legislacji w zamówieniach publicznych.

Kierownik Referatu/ Urząd Marszałkowski [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Bardzo dobre warunki techniczne w ramach szkolenia.

Inspektor / Instytucja Gospodarki Budżetowej [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie oraz prowadzący prezentują bardzo wysoki poziom . Jestem zadowolona z jakości szkolenia oraz prowadzącego, który posiada szeroką wiedzę z zakresu omawianych zagadnień.

Specjalista ds. zamówień / Wojskowy Oddział Gospodarczy [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie merytoryczne co do treści oraz formy wykładu. Wykładowca z dużą wiedzą i zdolnościami pedagogicznymi.

Referent / Centrum Zakupów [[2020.09.24-25.]]

Wysoki poziom pod względem merytorycznym. Wnikliwa analiza problemów związanych z nowa ustawą PZP.

Inspektor / Urząd Gminy [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie ciekawe i merytoryczne. Sprawnie i zajmująco prowadzone.

Specjalista/ Gmina [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie Bardzo dobre.

Specjalista / Uczelnia Wyższa [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie merytorycznie bardzo dobrze przygotowane. Miejsce szkolenia wygodne i dostępne.

Kierownik Działu / Kopalnia [[2020.09.24-25.]]

Bardzo wysoka merytoryczna jakość informacji, bardzo umiejętne prowadzenie szkolenia.

Specjalista / Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego [[2020.09.14-15.]]

Szkolenie spełniające moje oczekiwania.

Specjalista / Radio [[2020.09.14-15.]]

Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie. Profesjonalny wykładowca.

Specjalista / Centrum Usług Wspólnych [[2020.09.14-15.]]

Wykładowca kompetentny w bardzo przystępny sposób przedstawił omówiony temat. Sympatyczna obsługa.

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [[2020.09.14-15.]]

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie.

Kierownik / Firma prywatna [[2020.09.14-15.]]

Profesjonalne szkolenie i kompetentny wykładowca.

Inspektor / Urząd Miasta [[2020.09.14-15.]]

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, wysokie kompetencje prowadzącego.

Kierownik Działu / Ośrodek Pomocy Społecznej [[2020.02.11.]]

Szkolenie na wysokim poziomie, prowadzone o konkretne zdarzenia, profesjonalne.

Starszy Inspektor / Zarząd Dróg Powiatowych [[2020.02.11.]]

Bardzo rzeczowo i w przystępny sposób przekazana wiedza.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [[2020.02.11.]]

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Podano dużo praktycznych przykładów dotyczących zamówień publicznych.

.... / Starostwo Powiatowe [[2020.02.11.]]

Szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny, a w dodatku podano dużo praktycznych przykładów.

Specjalista / Firma prywatna [[2020.02.11.]]

Szkolenie w zwięzły i zrozumiały sposób porównuje obecnie obowiązującą ustawę z nową. Prowadzący szkolenie wyjaśnia problemy w sposób przejrzysty i komunikatywny.

Dyrektor / Zespół Szkół [[2020.02.11.]]

Dobre omówienie zmian w ustawie – bardzo szczegółowe podejście do poszczególnych aspektów, dokładna analiza przypadków i zapisów ustawy.

Kierownik Referatu / Urząd Marszałkowski [[2020.02.11.]]

Wysoki poziom, profesjonalne szkolenie, odpowiadające moim oczekiwaniom.

Młodszy Referent / Starostwo Powiatowe [[2020.02.11.]]

Bardzo dobrze przekazana wiedza.

Starszy Specjalista / Politechnika [[2020.02.06.]]

Wysoki poziom merytoryczny prowadzącego szkolenie. Bardzo dobra organizacja szkolenia.

.... / Sąd Rejonowy [[2020.02.06.]]

Informacje przekazywane są w sposób klarowny i rzetelny. Szkolenie przejrzyste dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę na stanowisku zamówień publicznych.

Specjalista / Zarząd Inwestycji Miejskich [[2020.02.06.]]

Dobra organizacja, duża wiedza i doświadczenie prowadzącego. Otwartość prowadzącego na problemy uczestników. Szkolenie ciekawe i edukacyjne, bardzo czytelne.

Młodszy Specjalista / Firma prywatna [[2020.02.06.]]

Prowadzący wyczerpująco i konkretnie odpowiadał na pytania uczestników.

Radca prawny / Zakład Energetyki Cieplnej [[2020.02.05.]]

Merytorycznie bardzo dobre. Przekazywane w sposób przystępny i zrozumiały.

Kierownik Działu / Zakład Wodociągów i Kanalizacji [[2020.02.05.]]

Szkolenie rzeczowe, prowadzący posiada dużą wiedzę.

Dyrektor / Zespół Szkół [[2020.02.05.]]

Dobre omówienie zmian w ustawie – bardzo szczegółowe podejście do poszczególnych aspektów, dokładna analiza przypadków i zapisów ustawy.

Inspektor / Urząd Miasta i Gminy [[2020.02.05.]]

Jasne wytłumaczenie materiału, oparte na praktycznych sytuacjach. Zwięzłe przedstawienie obszernego materiału.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Praktyka stosowania nowych rozwiązań wprowadzonych do systemu zamówień publicznych z perspektywy 10 miesięcy funkcjonowania nowych rozwiązań.

2.

Elektronizacja zamówień publicznych: platforma e-Zamówienia i miniPortal, komunikacja między zamawiającym a uczestnikami postępowania. CO TO JEST STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA I CO NA NIEJ BYĆ POWINNO i NA KTÓRYM ETAPIE POSTĘPOWANIA?

3.

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego.

 1. analiza potrzeb zamawiającego oraz wstępne konsultacje rynkowe – kiedy obowiązek a kiedy możliwość? WZORCOWE ZAPISY.
 2. plan zamówień – OBOWIĄZKOWA AKTUALIZACJA – W JAKI SPOSÓB I JAK CZĘSTO PRZEKAZYWAĆ AKTUALIZACJĘ PLANU ZAMÓWIEŃ. Plan zamówień Z czy BEZ zamówień do 130 000 złotych – DLACZEGO?
 3. szacowanie wartości zamówienia – nieprawidłowości związane z szacowaniem wartości zamówień w tym zamówień realizowanych w ramach projektów unijnych – niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy – usługi lub dostawy o charakterze ciągłym; KIEDY RÓŻNI ZAMAWIAJĄCY MUSZĄ WSPÓLNIE SZACOWAĆ ZAMÓWIENIE
 4. opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia: sposób sporządzania opisu, opis a dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia, obligatoryjna wizja lokalna, zastrzeganie obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań, przedmiotowe środki dowodowe; CZY MOŻNA UZUPEŁNIAĆ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
 5. nowe przesłanki wyłączenia osób po stronie Zamawiającego. CZY PROJEKTANT, KTÓRY UDZIELA ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW POWINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE Z ART. 56?
 6. zasady ustalania kryteriów oceny ofert. KIEDY CENA 100%?
 7. elektroniczne środki komunikacji. POSTAĆ A FORMA ELEKTRONICZNA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW.
 8. Rola komórek merytorycznych w procedurze.
4.

Zamówienie klasyczne do progów UE. Tryb podstawowy, oraz zamówienia poniżej progu stosowania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. JAK I KIEDY  NEGOCJOWAĆ Z WYKONAWCAMI?

5.

Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

 1. przetarg nieograniczony w nowym Prawie zamówień publicznych – wzorzec procedury, przykłady wzorcowych zapisów w dokumentach w postępowania oraz w projektowanych postanowieniach umownych;
 2. zamówienie z wolnej ręki w nowym Prawie zamówień publicznych – wzorzec procedury;
 3. Obowiązek zorganizowania konkursu w celu udzielenia zamówienia na usługi projektowania.
6.

Badanie i ocena ofert w nowym stanie prawnym: podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, ważność dokumentów w postępowaniu, zasady uzupełnienia dokumentów, wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych, wykluczenie wykonawcy z postępowania, odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odrzucenie oferty – analiza przesłanek odrzucenia. Procedura odwrócona w nowym PZP – KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST.1?

7.

PUBLICZNE CZY NIEPUBLICZNE OTWARCIE OFERT W NOWYM PZP. Informacja do Prezesa UZP o złożonych wnioskach i ofertach – nowy obowiązek Zamawiającego wynikający z art. 81 ust 1 ustawy Pzp. JAK JĄ PRZYGOTOWAĆ I PRZESŁAĆ?

8.

Wybór najkorzystniejszej oferty. Sposób postępowania w przypadku dokonania wyboru oferty po terminie związania. CZY WNIESIENIE ODWOŁANIA ZAWIESZA TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ?

9.

Unieważnienie postępowania – wymogi formalne i organizacyjne. KIEDY MOŻNA UNIEWAŻNIĆ POSTĘPOWANIE KTÓRE STAŁO SIĘ NIECELOWE.

10.

Zakończenie postępowania i archiwizacja – zasady. JAK ARCHIWIZOWAĆ ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIA?

11.

Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy. Klauzule abuzywne. Obligatoryjne kary umowne. Zasada waloryzacji wynagrodzenia. Aneksowanie umów. Raport z realizacji zamówienia. Odstąpienie od umowy. Unieważnienie umowy. Podwykonawstwo.

12.

Środki ochrony prawnej po zmianach. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

13.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?