noweprzetargi.pl

Prawo zamówień publicznych w pytaniach i odpowiedziach

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Bogdan Artymowicz

Termin:

24.02.2022

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

390 zł

Cena z VAT 23%:

480 zł

Bogdan Artymowicz

mec. Bogdan Artymowicz

radca prawny, były Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, Executive Master of Business Administration (EMBA). Członek Krajowej Izby Odwoławczej (2010 – 2014). W latach 2011-2016 członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (2016-2018). Obecnie członek Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (2014 – 2016). Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, prelegent i wykładowca na licznych seminariach, szkoleniach i konferencjach. Mec. Bogdan Artymowicz to doświadczony praktyk zajmujący się problematyką zamówień publicznych, zarówno na szczeblach administracji samorządowej jak i administracji rządowej. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne zarówno w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, rozstrzyganiu sporów na linii zamawiający-wykonawca oraz ogromną wiedzę w zakresie legislacji w zamówieniach publicznych.

Kierownik Referatu/ Urząd Marszałkowski [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Bardzo dobre warunki techniczne w ramach szkolenia.

Inspektor / Instytucja Gospodarki Budżetowej [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie oraz prowadzący prezentują bardzo wysoki poziom . Jestem zadowolona z jakości szkolenia oraz prowadzącego, który posiada szeroką wiedzę z zakresu omawianych zagadnień.

Specjalista ds. zamówień / Wojskowy Oddział Gospodarczy [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie merytoryczne co do treści oraz formy wykładu. Wykładowca z dużą wiedzą i zdolnościami pedagogicznymi.

Referent / Centrum Zakupów [[2020.09.24-25.]]

Wysoki poziom pod względem merytorycznym. Wnikliwa analiza problemów związanych z nowa ustawą PZP.

Inspektor / Urząd Gminy [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie ciekawe i merytoryczne. Sprawnie i zajmująco prowadzone.

Specjalista/ Gmina [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie Bardzo dobre.

Specjalista / Uczelnia Wyższa [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie merytorycznie bardzo dobrze przygotowane. Miejsce szkolenia wygodne i dostępne.

Kierownik Działu / Kopalnia [[2020.09.24-25.]]

Bardzo wysoka merytoryczna jakość informacji, bardzo umiejętne prowadzenie szkolenia.

Specjalista / Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego [[2020.09.14-15.]]

Szkolenie spełniające moje oczekiwania.

Specjalista / Radio [[2020.09.14-15.]]

Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie. Profesjonalny wykładowca.

Specjalista / Centrum Usług Wspólnych [[2020.09.14-15.]]

Wykładowca kompetentny w bardzo przystępny sposób przedstawił omówiony temat. Sympatyczna obsługa.

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [[2020.09.14-15.]]

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie.

Kierownik / Firma prywatna [[2020.09.14-15.]]

Profesjonalne szkolenie i kompetentny wykładowca.

Inspektor / Urząd Miasta [[2020.09.14-15.]]

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, wysokie kompetencje prowadzącego.

Kierownik Działu / Ośrodek Pomocy Społecznej [[2020.02.11.]]

Szkolenie na wysokim poziomie, prowadzone o konkretne zdarzenia, profesjonalne.

Starszy Inspektor / Zarząd Dróg Powiatowych [[2020.02.11.]]

Bardzo rzeczowo i w przystępny sposób przekazana wiedza.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [[2020.02.11.]]

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Podano dużo praktycznych przykładów dotyczących zamówień publicznych.

.... / Starostwo Powiatowe [[2020.02.11.]]

Szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny, a w dodatku podano dużo praktycznych przykładów.

Specjalista / Firma prywatna [[2020.02.11.]]

Szkolenie w zwięzły i zrozumiały sposób porównuje obecnie obowiązującą ustawę z nową. Prowadzący szkolenie wyjaśnia problemy w sposób przejrzysty i komunikatywny.

Dyrektor / Zespół Szkół [[2020.02.11.]]

Dobre omówienie zmian w ustawie – bardzo szczegółowe podejście do poszczególnych aspektów, dokładna analiza przypadków i zapisów ustawy.

Kierownik Referatu / Urząd Marszałkowski [[2020.02.11.]]

Wysoki poziom, profesjonalne szkolenie, odpowiadające moim oczekiwaniom.

Młodszy Referent / Starostwo Powiatowe [[2020.02.11.]]

Bardzo dobrze przekazana wiedza.

Starszy Specjalista / Politechnika [[2020.02.06.]]

Wysoki poziom merytoryczny prowadzącego szkolenie. Bardzo dobra organizacja szkolenia.

.... / Sąd Rejonowy [[2020.02.06.]]

Informacje przekazywane są w sposób klarowny i rzetelny. Szkolenie przejrzyste dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę na stanowisku zamówień publicznych.

Specjalista / Zarząd Inwestycji Miejskich [[2020.02.06.]]

Dobra organizacja, duża wiedza i doświadczenie prowadzącego. Otwartość prowadzącego na problemy uczestników. Szkolenie ciekawe i edukacyjne, bardzo czytelne.

Młodszy Specjalista / Firma prywatna [[2020.02.06.]]

Prowadzący wyczerpująco i konkretnie odpowiadał na pytania uczestników.

Radca prawny / Zakład Energetyki Cieplnej [[2020.02.05.]]

Merytorycznie bardzo dobre. Przekazywane w sposób przystępny i zrozumiały.

Kierownik Działu / Zakład Wodociągów i Kanalizacji [[2020.02.05.]]

Szkolenie rzeczowe, prowadzący posiada dużą wiedzę.

Dyrektor / Zespół Szkół [[2020.02.05.]]

Dobre omówienie zmian w ustawie – bardzo szczegółowe podejście do poszczególnych aspektów, dokładna analiza przypadków i zapisów ustawy.

Inspektor / Urząd Miasta i Gminy [[2020.02.05.]]

Jasne wytłumaczenie materiału, oparte na praktycznych sytuacjach. Zwięzłe przedstawienie obszernego materiału.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

BLOK – Pytania i wątpliwości pojawiające się na etapie przygotowanie postępowania

 • Czy zamówienie na usługę badawczą objętą jednym z kodów wskazanych w art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp i dla której spełnione są łącznie oba warunki wymienione w tym przepisie może zostać wyłączone z przepisów Pzp na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp?
 • Czy jednostki organizacyjne gminy zobowiązane są do łącznego ustalania wartości zamówienia?
 • Jakie są zasady szacowania wartości zamówień na usługi nadzoru inwestorskiego oraz realizacji robót budowlanych?
 • Jak należy ustalać wartość zamówienia na dostawę produktów spożywczych?
 • Jak należy rozumieć warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym?
 • Czy wszyscy zamawiający mają obowiązek sporządzenia planu postępowań?
 • Czy należy aktualizować plan postępowań w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na brak ofert?
 • Czy należy aktualizować plan postępowań w przypadku ponawiania postępowania po tym jak poprzednie postępowanie (ujęte w planie) zostało unieważnione.
 • Czy zamawiający publiczny może być jednocześnie zamawiającym sektorowym?
 • Czy zamawiający sektorowy może stać się zamawiającym subsydiowanym?
 • Kto jest zobowiązany do sporządzania analizy potrzeb i wymagań?
 • Na kim spoczywa obowiązek sporządzenia analizy potrzeb i wymagań w przypadku gdy kilku zamawiających zamierza wspólnie przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?
 • Co powinna zawierać analiza potrzeb i wymagań?
 • Czy w przypadku braku dokonania podziału zamówienia na części, wystarczające będzie podanie uzasadnienia w analizie potrzeb i wymagań?
 • Czy dopuszczalne jest określenie innego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum?
 • Kto i w jakim terminie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dot. konfliktu interesów?
 • Czy zamawiający uprawniony jest do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia z użyciem znaku towarowego jeżeli nie prowadzi to do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów?
 • Jak prawidłowo skonstruować warunki udziału w postępowaniu?
 • Czy zamawiający zawsze musi określać warunki udziału w postępowaniu?
 • W jakiej sytuacji zamawiający zwolniony będzie z obowiązku wzywania wykonawcy do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej?

 

2.

BLOK – Pytania i wątpliwości pojawiające się na etapie prowadzenie postępowania

 • Jak należy rozumieć zasadę efektywności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?
 • W jakich sytuacjach zamawiający dokonując oceny podmiotowej wykonawców zobowiązany jest do żądania podmiotowych środków dowodowych?
 • Czy po wszczęciu postępowania dopuszczalna jest istotna zmiana SWZ?
 • Jak prawidłowo liczyć terminy na udzielanie odpowiedzi na pytania do SWZ?
 • W jakich sytuacjach dopuszczalne jest zamieszczenie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed opublikowaniem zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?
 • Czy w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi społeczne możliwe jest określenie podmiotowych kryteriów oceny ofert?
 • Jakie są skutki zaangażowania w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla wykonawcy ubiegającego się następnie o udzielenie tego zamówienia?
 • Czy wykonawca biorący udział we wstępnych konsultacjach rynkowych może następnie brać udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia?
 • Czy istnieje możliwości jednoczesnego występowania w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w charakterze wykonawcy oraz jako podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118?
 • W jakiej formie należy sporządzić ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?
 • Czy wybór oferty najkorzystniejszej może mieć miejsce po upływie terminu związania ofertą?
 • Czy próbka to podmiotowy czy przedmiotowy środek dowodowy?
 • Czy zamawiający zobowiązany jest do żądania przedmiotowych środków dowodowych?
 • W jakich sytuacjach zamawiający uprawniony jest do wezwania wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego?
 • Czy zamawiający zobowiązany jest do żądania podmiotowych środków dowodowych?
 • Czy zamawiający zobowiązany jest do wezwania wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych w sytuacji gdy środki te wykonawca złożył wraz z ofertą?
 • Jakie są zasady wzywania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych?
 • Czy pełnomocnictwo podlega uzupełnieniu?
 • W jakiej formie powinien zostać przedłożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokument stanowiący zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat
 • Co powinno zawierać oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp?
 • W jakich sytuacjach należy złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp?
 • Czy zamawiający, w przypadku ofert składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, może wymagać osobistego wykonania elementów zamówienia od poszczególnych wykonawców?
 • Kiedy należy złożyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby?
 • Czy można uzupełnić zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby?
 • Kiedy dopuszczalna jest zamiana jednego podmiotu udostępniającego swoje zasoby na inny podmiot udostępniający?
 • Czy w trybie podstawowym można zastosować tzw. procedurę odwróconą?
 • Gdzie i w jakim terminie należy zamieszczać informacje z otwarcia ofert lub wniosków?
 • Czy w trybie podstawowym w wariancie II zamawiający zobowiązany jest do zamieszczenia informacji z otwarcia ofert dodatkowych?
 • Czy Zamawiający ma obowiązek przekazywania informacji do Prezesa UZP, gdy nie została złożona żadna oferta?
 • Czy w trybie podstawowym w wariancie II brak udziały wykonawcy w negocjacjach wiąże się z odrzuceniem jego oferty?
 • Czy w trybie podstawowym w wariancie II wykonawcy zaproszeni do negocjacji mają obowiązek złożenia ofert dodatkowych?
 • Czy w trybie podstawowym w wariancie II zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej bierze pod uwagę wyłącznie oferty dodatkowe?
 • Czy w przypadku gdy zamawiający, prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej, nie żądał złożenia JEDZ-a na etapie składania ofert, wykonawca obok JEDZ-a zobowiązany będzie do złożenia oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym?
 • Jak należy prawidłowo określić termin związania ofertą?
 • Czy zamawiający ma obowiązek wystąpienia do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie terminu związania ofert?
 • Czy wykonawcy uprawnieni są do samodzielnego przedłużania terminu związania ofertą?
 • W jakiej postaci należy składać wadium wnoszone w formie niepieniężnej?
 • Jakie są zasady zwrotu wadium „z urzędu” a jakie „na wniosek”?
 • Co powinien zrobić zamawiający w przypadku braku możliwości otwarcia oferty?
 • W jakim terminie zamawiający informuje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone?
 • Czy dopuszczalne jest odrzucenie ofert oraz przekazania wykonawcom informacji o dokonaniu tej czynności wcześniej niż po wyborze oferty najkorzystniejszej?
 • Czy informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone musi być udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania?
 • Czy zamawiający zobowiązany jest do publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania?
3.

BLOK  – Pytania i wątpliwości pojawiające się na etapie realizacji zamówienia publicznego

 • Jakie są obowiązkowe elementy umowy w sprawie zamówienia publicznego?
 • Jakie postanowienia są niedopuszczalne w umowie w sprawie zamówienia publicznego?
 • Czy można określić termin realizacji zamówienia poprzez wskazanie konkretnej daty?
 • Czy w umowie której przedmiotem jest ubezpieczenie należy uwzględnić klauzulę waloryzacyjną?
 • W jakich sytuacjach należy sporządzić raport z realizacji zamówienia?
 • Czy należy sporządzać raport z realizacji zamówienia udzielanego na podstawie umowy ramowej?
 • W jakich sytuacjach zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w częściach lub do udzielenia zaliczki?
 • Czy zamawiający zobowiązany jest do zmiany umowy i wprowadzenia zasad zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach opisanych w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp w sytuacji gdy pierwotnie umowa została zawarta na okres krótszy niż 12 miesięcy a następnie termin realizacji został wydłużony?
 • Czy zamawiający musi żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy?
 • Czy zamawiający może żądać zabezpieczenia udzielonej zaliczki i w jakiej formie?
 • W jakim terminie należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy?
 • Na jakich zasadach dopuszczalna jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarta w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki?
 • Jakie skutki dla zamawiającego będzie miało kumulatywne przystąpienie do długu przez podwykonawców po stronie wykonawcy?
 • W jakim terminie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Czy podlegają publikacji informacje o wykonaniu zamówienia realizowanego na podstawie umowy ramowej.
 • Czy zamawiający ma obowiązek publikacji ogłoszenia o którym mowa w art. 448 Pzp w przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony?
 • W jakim terminie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy, której przedmiotem jest udzielenie kredytu?
 • Czy można zawrzeć umowę ramową na czas nieoznaczony?
4.

BLOK  – Pytania i wątpliwości od uczestników szkolenia

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?
Tagi: mec. Bogdan Artymowicz, mecenas Bogdan Artymowicz szkolenia, Nowe PZP szkolenie, PZP umowy szkolenie, Szkolenia Bogdan Artymowicz, Szkolenia nowe PZP online, Szkolenia PZP online, szkolenia zamówienia publiczne dla początkujących online, Szkolenia zamówienia publiczne online, Szkolenie Bogdan Artymowicz, Szkolenie mec. Artymowicz, Szkolenie Nowa Ustawa PZP, Szkolenie nowe PZP online, Szkolenie PZP online, szkolenie umowy pzp, Szkolenie zamówienia publiczne online, Umowa o wykonanie zamówienia publicznego, Umowa PZP 2021, Umowa w sprawie zamówienia publicznego, umowa w zamówieniach publicznych, umowy w nowym PZP, umowy w zamówieniach publicznych, umowy w zamówieniach publicznych szkolenie, Wzór umowy PZP 2021