noweprzetargi.pl

e-Doręczenia. Nowe zasady korespondencji elektronicznej  w organach administracji publicznej w 2024 roku.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Marcin Adamczyk

Termin:

28.02.2024

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

490 zł

Cena z VAT 23%:

600 zł

mec. Marcin Adamczyk

mec. Marcin Adamczyk

Radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji). Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”. Jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mec. Adamczyk jest autorem i współautorem dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Jest Trenerem i z zakresu procedury administracyjnej oraz tematyki pokrewnej (RODO, informacja publiczna). Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011) – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów administracji rządowej i samorządowej. Ceniony za ciekawy a jednocześnie bardzo konkretny styl prowadzenia zajęć, znany z przejrzystych i jednoznacznych odpowiedzi na pytania. W chwili obecnej jeden z najbardziej cenionych ekspertów z zakresu procedury administracyjnej. W przeciągu ostatnich lat na terenie całego kraju przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu procedury administracyjnej, poszczególnych elementów KPA oraz RODO.

CELE SZKOLENIA:
Od 30 grudnia 2023 r. administracja publiczna, w tym JST, a także spółki komunalne, samorządowe instytucje kultury zobligowane są do stosowania nowych zasad doręczania pism utrwalonych w postaci elektronicznej przez publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, powiązaną z nowym adresem do doręczeń elektronicznych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak wygląda adres do doręczeń, na czym polega hierarchia doręczeń, jakie są skutki doręczania na adres zwykłej poczty elektronicz-nej, jakie są konsekwencje wpisania adresu do doręczeń do bazy adresów do doręczeń. Ponadto zostaną również przedstawione skutki procesowe wynikające z nowych zasad, w tym m.in. chwila doręczenia oraz dowód otrzymania, jako moment, od którego liczymy terminy procesowe, zasady i skutki doręczania wydruków korespondencji. Uczestnik szkolenia powinien nabyć umiejęt-ności pozwalające mu na zgodne z prawem doręczanie oficjalnej korespondencji.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
Zmiany prawa zmuszają każdy organ administracji publicznej do stosowania nowych zasad doręczeń opartych o doręczenie elek-troniczne. Brak umiejętności i brak wiedzy w tym zakresie, skutkować będzie paraliżem jednostki z uwagi na brak wejścia w życie wszelkich pism z uwagi na błędne doręczenie. Szkolnie jest konieczne dla wszystkich pracowników administracji publicznej, na-stawione jest na praktyczne zagadnienia i umiejętności niezbędne w pracy każdego urzędnika.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Wprowadzenie. Geneza E-administracji i bezpieczeństwo E-administracji. Ustawa o doręczeniach.
a) jakie podmioty muszą stosować e-doręczenia od 30.12.2023 r.
b) e-doręczenia – zasady doręczeń i ich skutki;
c) rejestrowane doręczenie elektroniczne a publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
d) baza adresów elektronicznych (dane przetwarzane w bazie, skutki wpisu do bazy adresów elektronicznych);
e) nowe usługi (rodzaje) doręczeń: publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa hybrydowa.

2.

Definicje i skutki prawne rozumienia dokumentu elektronicznego:
a) dowody związane z doręczeniem:
– dowód nadania,
– dowód otrzymania,
b) archiwizacja dowodów doręczenia.

3.

Nowa zasada pisemności i jej konsekwencje:
a) załatwianie sprawy „bez człowieka”;
b) załatwianie sprawy on-line;
c) rodzaje podpisów elektronicznych i ich prawne aspekty (w tym zasady podpisywania pism kierowanych do organów ad-ministracji w trybie k.p.a. a zasady uwierzytelniania pism wynikające z przepisów materialno-prawnych).

4.

Zasady składania podań utrwalonych w postaci elektronicznej:
a) podanie utrwalone w postaci elektronicznej a dokument elektroniczny
b) nowy adres do doręczeń – kto go przyznaje, kto musi go mieć, jak wygląda, ile adresów będzie w jednej jednostce.
c) konsekwencje prawne składnia pism na adres poczty do doręczeń (zwykłym mailem);
d) pouczenie o zasadach prowadzenia korespondencji elektronicznej z organem;
e) czy należy podpisywać załączniki składane przez ePUAP czy tylko pismo główne?
f) jak weryfikuje się podpisy składane elektronicznie?
g) od kiedy liczymy terminy załatwienia sprawy w przypadku wpłynięcia pism utrwalonych w postaci elektronicznej?

5.

Doręczenia elektroniczne po zmianach:
a) nowa siatka pojęciowa (dokument doręczenia);
b) hierarchia doręczeń:
• publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego – zasady prowadzenia korespondencji, dowody z nią związane, omówienie schematu PURDE,
• publiczna usługa hybrydowa – zasady prowadzenia korespondencji, dowody z nią związane.
c) wyjątki od doręczenia elektronicznego;
d) adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych i konsekwencje jego wpisania do bazy;
e) jak należy doręczać korespondencję, jeśli nowy adres do doręczeń już jednostka posiada – na ten adres czy przez ePU-AP?
f) czy można (i do kogo) doręczać przez ePUAP?
g) upoważnienie do odbioru i wysyłania korespondencji elektronicznej;
h) rozliczenie finansowe doręczeń elektronicznych.

6.

Doręczenie wydruku pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego – kiedy i po co to robimy?

7.

Dyskusja

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?