noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Istotne zmiany w zakresie zamówień sektorowych – szkolenie praktyczne

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

28.10.2021 - 29.10.2021

Czas Trwania:

2 dni
12 godz. Szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena z VAT 23%:

1100 zł

Michał Kunikowski

Michał Kunikowski

Trener i doradca w zakresie zamówień publicznych z dwudziestoletnim doświadczeniem. Wykładowca studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej. Jeden z 28 Atestatorów procedur udzielania zamówień przez zamawiających sektorowych, akredytowany przez Urząd Zamówień Publicznych do przeprowadzania okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa atestacji (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr AT/5521/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.). Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył także kierunkowe studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Szkoli, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy prawne oraz reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Wprowadzenie:

  • Pojęcia sektorowych zamówień oraz sektorowych zamawiających w nowym Prawie zamówień publicznych;
  • Kwotowe progi stosowania Prawa zamówień publicznych;
  • Wyłączenia stosowania Prawa zamówień publicznych;
  • Zamawiający sektorowy a zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
2.

Właściwe przepisy:
1) Relacja pomiędzy poszczególnymi działami Prawa zamówień publicznych;
2) Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego;
3) Zamówienia o charakterze mieszanym.

3.

Udzielanie zamówień sektorowych – tryby oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień sektorowych:
1) Tryby o charakterze konkurencyjnym;
2) Tryby o charakterze niekonkurencyjnym;
3) Umowa ramowa, dynamiczny system zakupów, udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

4.

Udzielanie zamówień sektorowych w trybie przetargu nieograniczonego:
1) Specyfikacja warunków zamówienia:
a) zawartość SWZ – elementy obligatoryjne i fakultatywne,
b) wszczęcie postępowania a miejsce, sposób i ramy czasowe udostępniania SWZ,
c) wyjaśnianie treści SWZ,
d) zmiana treści SWZ i jej konsekwencje:
i. ryzyko unieważnienia postępowania,
ii. możliwość unieważnienia zawartej umowy w sprawie zamówienia.
2) Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia:
a) sposób sporządzania opisu,
b) opis a dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia,
c) wizja lokalna,
d) zastrzeganie obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań,
e) przedmiotowe środki dowodowe.
3) Termin związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) sposób przedstawiania informacji o terminie związania ofertą w SWZ,
b) wymagania dotyczące wadium, jego forma, zwrot i zatrzymywanie,
c) termin związania ofertą a moment wyboru oferty najkorzystniejszej.
4) Ocena ofert:
a) kryteria oceny ofert i ich wagi,
b) sposób i skutek oceny ofert,
c) przedmiotowe środki dowodowe a kryteria oceny ofert.
5) Kwalifikacja podmiotowa:
a) podstawy wykluczenia o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym,
b) warunki udziału w postępowaniu,
c) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
d) udostępnianie zasobów,
e) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
a podmiotowe środki dowodowe,
f) odwrócona kolejność oceny ofert,
g) ocena podmiotowa podwykonawców a system kwalifikowania wykonawców.

5.

Elektroniczne środki komunikacji:
1) Forma SWZ, sposób udostępniania SWZ oraz jej wyjaśnień i zmian jej treści;
2) Sposoby komunikowania się zamawiającego z wykonawcami, w tym w zakresie składania ofert;
3) Forma oferty, katalogi elektroniczne;
4) Termin i sposób otwarcia ofert;
5) Obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o złożonych ofertach;
6) Narzędzia służące do oceny prawidłowości sporządzenia oferty.

6.

Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) Odwołanie;
2) Skarga do sądu;
3) Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

7.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?