noweprzetargi.pl

Praktyczne stosowanie Prawa zamówień publicznych w 2022 roku – jak bezpiecznie prowadzić procedury?

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Bogdan Artymowicz

Termin:

31.03.2022

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

390 zł

Cena z VAT 23%:

480 zł

Bogdan Artymowicz

mec. Bogdan Artymowicz

radca prawny, były Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, Executive Master of Business Administration (EMBA). Członek Krajowej Izby Odwoławczej (2010 – 2014). W latach 2011-2016 członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (2016-2018). Obecnie członek Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (2014 – 2016). Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, prelegent i wykładowca na licznych seminariach, szkoleniach i konferencjach. Mec. Bogdan Artymowicz to doświadczony praktyk zajmujący się problematyką zamówień publicznych, zarówno na szczeblach administracji samorządowej jak i administracji rządowej. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne zarówno w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, rozstrzyganiu sporów na linii zamawiający-wykonawca oraz ogromną wiedzę w zakresie legislacji w zamówieniach publicznych.

Kierownik Referatu/ Urząd Marszałkowski [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Bardzo dobre warunki techniczne w ramach szkolenia.

Inspektor / Instytucja Gospodarki Budżetowej [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie oraz prowadzący prezentują bardzo wysoki poziom . Jestem zadowolona z jakości szkolenia oraz prowadzącego, który posiada szeroką wiedzę z zakresu omawianych zagadnień.

Specjalista ds. zamówień / Wojskowy Oddział Gospodarczy [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie merytoryczne co do treści oraz formy wykładu. Wykładowca z dużą wiedzą i zdolnościami pedagogicznymi.

Referent / Centrum Zakupów [[2020.09.24-25.]]

Wysoki poziom pod względem merytorycznym. Wnikliwa analiza problemów związanych z nowa ustawą PZP.

Inspektor / Urząd Gminy [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie ciekawe i merytoryczne. Sprawnie i zajmująco prowadzone.

Specjalista/ Gmina [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie Bardzo dobre.

Specjalista / Uczelnia Wyższa [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie merytorycznie bardzo dobrze przygotowane. Miejsce szkolenia wygodne i dostępne.

Kierownik Działu / Kopalnia [[2020.09.24-25.]]

Bardzo wysoka merytoryczna jakość informacji, bardzo umiejętne prowadzenie szkolenia.

Specjalista / Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego [[2020.09.14-15.]]

Szkolenie spełniające moje oczekiwania.

Specjalista / Radio [[2020.09.14-15.]]

Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie. Profesjonalny wykładowca.

Specjalista / Centrum Usług Wspólnych [[2020.09.14-15.]]

Wykładowca kompetentny w bardzo przystępny sposób przedstawił omówiony temat. Sympatyczna obsługa.

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [[2020.09.14-15.]]

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie.

Kierownik / Firma prywatna [[2020.09.14-15.]]

Profesjonalne szkolenie i kompetentny wykładowca.

Inspektor / Urząd Miasta [[2020.09.14-15.]]

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, wysokie kompetencje prowadzącego.

Kierownik Działu / Ośrodek Pomocy Społecznej [[2020.02.11.]]

Szkolenie na wysokim poziomie, prowadzone o konkretne zdarzenia, profesjonalne.

Starszy Inspektor / Zarząd Dróg Powiatowych [[2020.02.11.]]

Bardzo rzeczowo i w przystępny sposób przekazana wiedza.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [[2020.02.11.]]

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Podano dużo praktycznych przykładów dotyczących zamówień publicznych.

.... / Starostwo Powiatowe [[2020.02.11.]]

Szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny, a w dodatku podano dużo praktycznych przykładów.

Specjalista / Firma prywatna [[2020.02.11.]]

Szkolenie w zwięzły i zrozumiały sposób porównuje obecnie obowiązującą ustawę z nową. Prowadzący szkolenie wyjaśnia problemy w sposób przejrzysty i komunikatywny.

Dyrektor / Zespół Szkół [[2020.02.11.]]

Dobre omówienie zmian w ustawie – bardzo szczegółowe podejście do poszczególnych aspektów, dokładna analiza przypadków i zapisów ustawy.

Kierownik Referatu / Urząd Marszałkowski [[2020.02.11.]]

Wysoki poziom, profesjonalne szkolenie, odpowiadające moim oczekiwaniom.

Młodszy Referent / Starostwo Powiatowe [[2020.02.11.]]

Bardzo dobrze przekazana wiedza.

Starszy Specjalista / Politechnika [[2020.02.06.]]

Wysoki poziom merytoryczny prowadzącego szkolenie. Bardzo dobra organizacja szkolenia.

.... / Sąd Rejonowy [[2020.02.06.]]

Informacje przekazywane są w sposób klarowny i rzetelny. Szkolenie przejrzyste dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę na stanowisku zamówień publicznych.

Specjalista / Zarząd Inwestycji Miejskich [[2020.02.06.]]

Dobra organizacja, duża wiedza i doświadczenie prowadzącego. Otwartość prowadzącego na problemy uczestników. Szkolenie ciekawe i edukacyjne, bardzo czytelne.

Młodszy Specjalista / Firma prywatna [[2020.02.06.]]

Prowadzący wyczerpująco i konkretnie odpowiadał na pytania uczestników.

Radca prawny / Zakład Energetyki Cieplnej [[2020.02.05.]]

Merytorycznie bardzo dobre. Przekazywane w sposób przystępny i zrozumiały.

Kierownik Działu / Zakład Wodociągów i Kanalizacji [[2020.02.05.]]

Szkolenie rzeczowe, prowadzący posiada dużą wiedzę.

Dyrektor / Zespół Szkół [[2020.02.05.]]

Dobre omówienie zmian w ustawie – bardzo szczegółowe podejście do poszczególnych aspektów, dokładna analiza przypadków i zapisów ustawy.

Inspektor / Urząd Miasta i Gminy [[2020.02.05.]]

Jasne wytłumaczenie materiału, oparte na praktycznych sytuacjach. Zwięzłe przedstawienie obszernego materiału.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Wprowadzenie. Praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych z perspektywy 14 miesięcy funkcjonowania nowych rozwiązań.

2.

Elektronizacja zamówień publicznych: platforma e-Zamówienia i miniPortal, komunikacja mię-dzy zamawiającym a uczestnikami postępowania. CO TO JEST STRONA INTERNETOWA PROWA-DZONEGO POSTĘPOWANIA I CO NA NIEJ BYĆ POWINNO i NA KTÓRYM ETAPIE POSTĘPOWANIA?

3.

3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego.
a. analiza potrzeb zamawiającego oraz wstępne konsultacje rynkowe – kiedy obowiązek a kiedy możliwość? WZORCOWE ZAPISY.
b. plan zamówień – OBOWIĄZKOWA AKTUALIZACJA – W JAKI SPOSÓB I JAK CZĘSTO PRZEKAZYWAĆ AKTUALIZACJĘ PLANU ZAMÓWIEŃ. Plan zamówień Z czy BEZ zamówień do 130 000 złotych – DLACZEGO?
c. szacowanie wartości zamówienia – nieprawidłowości związane z szacowaniem wartości zamówień w tym zamówień realizowanych w ramach projektów unijnych – niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy – usługi lub do-stawy o charakterze ciągłym; KIEDY RÓŻNI ZAMAWIAJĄCY MUSZĄ WSPÓLNIE SZACOWAĆ ZAMÓWIENIE?
d. opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia: sposób sporządzania opi-su, opis a dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia, obligatoryjna wizja lokalna, zastrzeganie obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań, przedmiotowe środki dowodowe; CZY MOŻNA UZUPEŁNIAĆ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE?
e. nowe przesłanki wyłączenia osób po stronie Zamawiającego. CZY PROJEKTANT, KTÓRY UDZIELA ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW POWINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE Z ART. 56? CZY RADCA PRAWNY AKCEPTUJĄCY PROJEKT UMOWY POWINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE Z ART. 56?
f. zasady ustalania kryteriów oceny ofert. KIEDY CENA 100%?
g. elektroniczne środki komunikacji. POSTAĆ A FORMA ELEKTRONICZNA SKŁADANYCH DO-KUMENTÓW.
h. Rola komórek merytorycznych w procedurze.

4.

Zamówienie klasyczne do progów UE. Tryb podstawowy, oraz zamówienia poniżej progu stosowania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. JAK I KIEDY NEGOCJOWAĆ Z WYKONAWCAMI?

5.

5. Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne:
a. przetarg nieograniczony w nowym Prawie zamówień publicznych – wzorzec procedury, przykłady wzorcowych zapisów w dokumentach w postępowania oraz w projektowanych postanowieniach umownych;
b. zamówienie z wolnej ręki w nowym Prawie zamówień publicznych – wzorzec procedury;
c. Obowiązek zorganizowania konkursu w celu udzielenia zamówienia na usługi projektowania.

6.

Badanie i ocena ofert w nowym stanie prawnym: podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, ważność dokumentów w postępowaniu, zasady uzupełnienia dokumentów, wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych, wykluczenie wykonawcy z postępowania, odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odrzucenie oferty – analiza przesłanek odrzucenia. Procedura odwrócona w nowym PZP – KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST.1?

7.

PUBLICZNE CZY NIEPUBLICZNE OTWARCIE OFERT W NOWYM PZP I JEGO KONSEKWENCJE.

8.

Informacja do Prezesa UZP o złożonych wnioskach i ofertach – nowy obowiązek Zamawiającego wynikający z art. 81 ust 1 ustawy Pzp. JAK JĄ PRZYGOTOWAĆ I PRZESŁAĆ?

9.

Wybór najkorzystniejszej oferty. Sposób postępowania w przypadku dokonania wyboru oferty po terminie związania. CZY WNIESIENIE ODWOŁANIA ZAWIESZA TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ?

10.

Unieważnienie postępowania – wymogi formalne i organizacyjne. KIEDY MOŻNA UNIEWAŻNIĆ POSTĘPOWANIE KTÓRE STAŁO SIĘ NIECELOWE.

11.

Zakończenie postępowania i archiwizacja – zasady. JAK ARCHIWIZOWAĆ ELEKTRONICZNE PO-STĘPOWANIA?

12.

Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy. Klauzule abuzywne. Obligatoryjne kary umowne. Zasada waloryzacji wynagrodzenia. Aneksowanie umów. Raport z realizacji zamówienia. Odstąpienie od umowy. Unieważnienie umowy. Podwykonawstwo.

13.

Centralny Rejestr Umów – nowy obowiązek i jego konsekwencje.

14.

Środki ochrony prawnej po zmianach. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

15.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?
Tagi: mec. Bogdan Artymowicz, mecenas Bogdan Artymowicz szkolenia, Nowe PZP szkolenie, PZP umowy szkolenie, Szkolenia Bogdan Artymowicz, Szkolenia nowe PZP online, Szkolenia PZP online, szkolenia zamówienia publiczne dla początkujących online, Szkolenia zamówienia publiczne online, Szkolenie Bogdan Artymowicz, Szkolenie mec. Artymowicz, Szkolenie Nowa Ustawa PZP, Szkolenie nowe PZP online, Szkolenie PZP online, szkolenie umowy pzp, Szkolenie zamówienia publiczne online, Umowa o wykonanie zamówienia publicznego, Umowa PZP 2021, Umowa w sprawie zamówienia publicznego, umowa w zamówieniach publicznych, umowy w nowym PZP, umowy w zamówieniach publicznych, umowy w zamówieniach publicznych szkolenie, Wzór umowy PZP 2021