noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

SZKOLENIE OD PODSTAW: Wzorcowe prowadzenie procedur zamówień od A do Z.

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

02.11.2021 - 03.11.2021 (za 5 dni)

Czas Trwania:

2 dni
12 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 9:30 do 15:30

Miejsce:

Rzeszów

Adres:

Rzeszów, Grein Hotel, al. Rejtana 1

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena z VAT 23%:

1100 zł

Piotr Sperczyński

Piotr Sperczyński

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP. Piotr Sperczyński szkoli w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji oraz artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku około 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych). Częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 24 lat. Piotr Sperczyński szkolenia prowadzi od momentu formalizacji systemu zamówień publicznych w Polsce. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

BLOK – Wprowadzenie. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań: progi, zasady udzielania zamówień, kluczowe pojęcia.

2.

BLOK  – Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Wartość zamówienia.
 • Planowanie zamówień publicznych, z uwzględnieniem zamówień do 130 000 zł, w tym ustalenie wartości zamówień nowych (nieplanowanych), które pojawią się w trakcie roku.
 • Prawidłowe ustalanie szacunkowej wartości zamówienia.
 • Różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części – zasady agregacji zamówień w przypadku usług, dostaw.
 1. Przedmiot zamówienia.
 • Zasady budowy Opisu Przedmiotu Zamówienia.
 • Możliwości dokonania zakupu zgodnego z wymaganiami jakościowymi i funkcjonalnymi Zamawiającego.
 • Kryteria równoważności w sytuacji używania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje konkretne produkty lub usługi.
 1. Wymagania dotyczące przygotowania do postępowania.
 • Aspekty społeczne w zamówieniach.
 • Warunki udziału.
 • Tryb postępowania.
 • Inne – zależne od przedmiotu zamówienia, wartości oraz trybu postępowania.
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej i powyżej progów unijnych – podstawowe wymagania. Schemat postępowania dla procedury podstawowej.
 2. SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego – wzorcowe zapisy:
 • zawartość SWZ – elementy obligatoryjne i fakultatywne.
 • miejsce, sposób i ramy czasowe udostępniania SWZ Kryteria oceny ofert (w tym głównie pozacenowe).
 • wyjaśnianie treści SWZ.
 • zmiana treści SWZ i jej konsekwencje: konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu; ryzyko unieważnienia; postępowania; możliwość unieważnienia zawartej umowy w sprawie zamówienia
 1. Obowiązkowa elektronizacja zamówień.
 • Definicje i wymagania.
 • Zasada pisemności.
 • Komunikacja w zamówieniach publicznych.
 • Wymagania użycia podpisu elektronicznego
 • Podpis kwalifikowany, podpis zaufany, podpis osobisty – różnice, możliwość zastosowania, weryfikacja.
3.

BLOK – Badanie i ocena ofert:
1. Termin związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Sposób przedstawiania informacji o terminie związania ofertą w SWZ.
2. Wymagania dotyczące wadium, jego forma, zwrot i zatrzymywanie.
3. Termin związania ofertą a moment wyboru oferty najkorzystniejszej.
4. Ocena ofert: kryteria oceny ofert i ich wagi, sposób i skutek oceny ofert, przedmiotowe środki dowodowe a kryteria oceny ofert, negocjacje w celu ulepszenia ofert w trybie podstawowym w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne.
5. Kwalifikacja podmiotowa: podstawy wykluczenia o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym, warunki udziału w postępowaniu, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, udostępnianie zasobów, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a podmiotowe środki dowodowe, odwrócona kolejność oceny ofert w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, ocena podmiotowa podwykonawców.

4.

BLOK – Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych w tym zamówienia na usługi społeczne.

5.

BLOK  – Szczególne procedury w zakresie zamówień w tym zamówienia sektorowe oraz zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

6.

BLOK – Umowy – realizacja i kontrola:

 1. Umowa w zamówieniach publicznych według nowego stanu prawnego.
 • Zmiany w umowach, obowiązki w trakcie realizacji umowy, egzekwowanie kar umownych.
 • Odbiór przedmiotu zamówienia.
 • Raport dotyczący realizacji umowy.
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy – w tym „sprawozdanie” z realizacji umowy.
 1. Kontrola udzielania zamówień publicznych – audyt postępowania.
 • Zestawienie nieprawidłowości na etapie przygotowania do postępowania.
 • Zestawienie nieprawidłowości na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zestawienie nieprawidłowości na etapie realizacji umowy i jej wykonania.
7.

BLOK – Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – praktyczne wskazówki.

8.

BLOK – Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia: odwołanie, skarga do sądu, skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

9.

BLOK – Panel dyskusyjny.

Proces udzielenia zamówienia publicznego to szereg często skomplikowanych czynności wymaganych przepisami prawa. Ostatnia zmiana przepisów wprowadziła konieczność przestawienia się Zamawiającego na nowe tory obowiązków i wymagań. Przyzwyczajenia i zdobyta w poprzednich latach wiedza bywają często zgubne. Na szkoleniu, na które chcemy zaprosić  zostanie przedstawiony od podstaw skuteczny mechanizm weryfikacji postępowań prowadzonych według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?