noweprzetargi.pl

Praktyczne stosowanie Prawa zamówień publicznych w roku 2022 – sprzeczności interpretacyjne, nieprawidłowości, pozornie bezpiecznie schematy działania.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Bogdan Artymowicz

Termin:

17.05.2022

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. Szkolenie trwa od 9:30 do 15:30

Miejsce:

Rzeszów Hotel Rzeszów

Adres:

Hotel Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 44

Cena VAT zwolniony:

490 zł

Cena z VAT 23%:

600 zł

Bogdan Artymowicz

mec. Bogdan Artymowicz

Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, radca prawny, Executive Master of Business Administration (EMBA). Członek Krajowej Izby Odwoławczej (2010 – 2014). W latach 2011-2016 członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (2016-2018). Obecnie członek Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (2014 – 2016). Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, prelegent i wykładowca na licznych seminariach, szkoleniach i konferencjach. Mec. Bogdan Artymowicz to doświadczony praktyk zajmujący się problematyką zamówień publicznych, zarówno na szczeblach administracji samorządowej jak i administracji rządowej. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne zarówno w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, rozstrzyganiu sporów na linii zamawiający-wykonawca oraz ogromną wiedzę w zakresie legislacji w zamówieniach publicznych.

Kierownik Referatu/ Urząd Marszałkowski [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Bardzo dobre warunki techniczne w ramach szkolenia.

Inspektor / Instytucja Gospodarki Budżetowej [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie oraz prowadzący prezentują bardzo wysoki poziom . Jestem zadowolona z jakości szkolenia oraz prowadzącego, który posiada szeroką wiedzę z zakresu omawianych zagadnień.

Specjalista ds. zamówień / Wojskowy Oddział Gospodarczy [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie merytoryczne co do treści oraz formy wykładu. Wykładowca z dużą wiedzą i zdolnościami pedagogicznymi.

Referent / Centrum Zakupów [[2020.09.24-25.]]

Wysoki poziom pod względem merytorycznym. Wnikliwa analiza problemów związanych z nowa ustawą PZP.

Inspektor / Urząd Gminy [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie ciekawe i merytoryczne. Sprawnie i zajmująco prowadzone.

Specjalista/ Gmina [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie Bardzo dobre.

Specjalista / Uczelnia Wyższa [[2020.09.24-25.]]

Szkolenie merytorycznie bardzo dobrze przygotowane. Miejsce szkolenia wygodne i dostępne.

Kierownik Działu / Kopalnia [[2020.09.24-25.]]

Bardzo wysoka merytoryczna jakość informacji, bardzo umiejętne prowadzenie szkolenia.

Specjalista / Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego [[2020.09.14-15.]]

Szkolenie spełniające moje oczekiwania.

Specjalista / Radio [[2020.09.14-15.]]

Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie. Profesjonalny wykładowca.

Specjalista / Centrum Usług Wspólnych [[2020.09.14-15.]]

Wykładowca kompetentny w bardzo przystępny sposób przedstawił omówiony temat. Sympatyczna obsługa.

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [[2020.09.14-15.]]

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie.

Kierownik / Firma prywatna [[2020.09.14-15.]]

Profesjonalne szkolenie i kompetentny wykładowca.

Inspektor / Urząd Miasta [[2020.09.14-15.]]

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, wysokie kompetencje prowadzącego.

Kierownik Działu / Ośrodek Pomocy Społecznej [[2020.02.11.]]

Szkolenie na wysokim poziomie, prowadzone o konkretne zdarzenia, profesjonalne.

Starszy Inspektor / Zarząd Dróg Powiatowych [[2020.02.11.]]

Bardzo rzeczowo i w przystępny sposób przekazana wiedza.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [[2020.02.11.]]

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Podano dużo praktycznych przykładów dotyczących zamówień publicznych.

.... / Starostwo Powiatowe [[2020.02.11.]]

Szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny, a w dodatku podano dużo praktycznych przykładów.

Specjalista / Firma prywatna [[2020.02.11.]]

Szkolenie w zwięzły i zrozumiały sposób porównuje obecnie obowiązującą ustawę z nową. Prowadzący szkolenie wyjaśnia problemy w sposób przejrzysty i komunikatywny.

Dyrektor / Zespół Szkół [[2020.02.11.]]

Dobre omówienie zmian w ustawie – bardzo szczegółowe podejście do poszczególnych aspektów, dokładna analiza przypadków i zapisów ustawy.

Kierownik Referatu / Urząd Marszałkowski [[2020.02.11.]]

Wysoki poziom, profesjonalne szkolenie, odpowiadające moim oczekiwaniom.

Młodszy Referent / Starostwo Powiatowe [[2020.02.11.]]

Bardzo dobrze przekazana wiedza.

Starszy Specjalista / Politechnika [[2020.02.06.]]

Wysoki poziom merytoryczny prowadzącego szkolenie. Bardzo dobra organizacja szkolenia.

.... / Sąd Rejonowy [[2020.02.06.]]

Informacje przekazywane są w sposób klarowny i rzetelny. Szkolenie przejrzyste dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę na stanowisku zamówień publicznych.

Specjalista / Zarząd Inwestycji Miejskich [[2020.02.06.]]

Dobra organizacja, duża wiedza i doświadczenie prowadzącego. Otwartość prowadzącego na problemy uczestników. Szkolenie ciekawe i edukacyjne, bardzo czytelne.

Młodszy Specjalista / Firma prywatna [[2020.02.06.]]

Prowadzący wyczerpująco i konkretnie odpowiadał na pytania uczestników.

Radca prawny / Zakład Energetyki Cieplnej [[2020.02.05.]]

Merytorycznie bardzo dobre. Przekazywane w sposób przystępny i zrozumiały.

Kierownik Działu / Zakład Wodociągów i Kanalizacji [[2020.02.05.]]

Szkolenie rzeczowe, prowadzący posiada dużą wiedzę.

Dyrektor / Zespół Szkół [[2020.02.05.]]

Dobre omówienie zmian w ustawie – bardzo szczegółowe podejście do poszczególnych aspektów, dokładna analiza przypadków i zapisów ustawy.

Inspektor / Urząd Miasta i Gminy [[2020.02.05.]]

Jasne wytłumaczenie materiału, oparte na praktycznych sytuacjach. Zwięzłe przedstawienie obszernego materiału.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Wprowadzenie.

2.

Zapisy SWZ mające kluczowe znaczenie dla przebiegu procesu badania i oceny ofert – dlaczego niektóre zapisy warto przemyśleć dwukrotnie? Czy po wszczęciu postępowania dopuszczalna jest istotna zmiana SWZ? Jak prawidłowo li-czyć terminy na udzielanie odpowiedzi na pytania do SWZ? W jakich sytuacjach dopuszczalne jest zamieszczenie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed opublikowaniem zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?

3.

Prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – najczęstsze problemy i nieprawidłowości i propozycję rozwiązań.

4.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty. Optymalny dobór kryteriów oceny ofert w zależności od przedmiotu zamówienia i pojawiających się uchybień.

5.

Wadium – wniesienie, zwrot, zatrzymanie. W jakiej postaci należy składać wadium wnoszone w formie niepieniężnej? Jakie są zasady zwrotu wadium „z urzędu” a jakie „na wniosek”?

6.

Dokumenty żądane przez Zamawiającego w toku postępowania – nieprawidłowości mające kluczowe znaczenie w trakcie przeprowadzanych kontroli.

7.

Przygotowanie i złożenie oferty przez Wykonawcę. Błędy po stronie Wykonawców na etapie składania ofert. Zasady poprawiania omyłek w ofertach.

8.

Otwarcie ofert. Oferta składana elektronicznie a niemożność jej otwarcia.

9.

Badanie i ocena ofert i nieprawidłowości w jej toku mające kluczowe znaczenie w trakcie przeprowadzanych kontroli:
• Podmiotowe środki dowodowe.
• Przedmiotowe środki dowodowe.
• Ważność dokumentów w postępowaniu, zasady uzupełnienia dokumentów.
• Wezwania do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
• Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Wadliwe wykluczenie z postępowania.
• Odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
• Odrzucenie oferty – analiza przesłanek odrzucenia.
• Wybór najkorzystniejszej oferty. Sposób postępowania w przypadku dokonania wyboru oferty po terminie związania.

10.

Dokumentowanie badania i oceny ofert w nowym stanie prawnym – zarzuty.

11.

Dyskusja.

 

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?
Tagi: mecenas Bogdan Artymowicz szkolenia, Nieprawidłowości w nowym PZP, Nowe PZP szkolenie, Szacowanie wartości zamówienia, Szkolenia Bogdan Artymowicz, Szkolenia zamówienia publiczne Rzeszów, Szkolenie Bogdan Artymowicz, Szkolenie mec. Artymowicz, Szkolenie Nowa Ustawa PZP, Szkolenie nowe PZP Kraków, Szkolenie Przetarg nieograniczony, Szkolenie PZP 2022, Szkolenie PZP Rzeszów, Szkolenie SWZ Rzeszów, Szkolenie szacowanie wartości, Szkolenie szacowanie wartości zamówienia, Szkolenie Tryb podstawowy, Szkolenie zamówienia publiczne, Szkolenie zamówienia publiczne Rzeszów, Warsztaty zamówień publicznych