noweprzetargi.pl

Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych

Kluczowym punktem szkolenia będzie szczegółowe omówienie USTAWY z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która między innymi wprowadza odmienny od poprzedniego stanu prawnego mechanizm umożliwiający zmiany w umowach dotyczących zamówień publicznych – także tych już realizowanych. Na szkoleniu będzie podany przykładowy schemat postępowania i sposób zastosowania art. 48 pozwalający dokonać zmiany wynagrodzenia w już realizowanej umowie o zamówienie publiczne bez względu na wartość zamówienia.
Nie można wykluczyć, że wykonawca realizujący obecnie umowę o zamówienie publiczne na podstawie ww. ustawy będzie żądał zmian w umowie, która nie została jeszcze ukończona!

Cel, efekty szkolenia:

W praktyczny sposób, na gotowych schematach i dokumentach przedstawić uczestnikom szkolenia główne elementy związane przygotowaniem i prowadzeniem postępowania oraz realizacji umowy w aspekcie waloryzacji umowy / zmiany wynagrodzenia wykonawcy. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zmian w umowie.

Efekty pozyskane z uczestnictwa w szkoleniu to między innymi:

Wskazanie fragmentów dokumentacji postępowania czy ogłoszenia o zamówieniu związane z często występującymi nieprawidłowościami dotyczące umów i waloryzacji. Zaproponowanie schematu postępowania, gdy istnieje potrzeba zmiany umowy w trakcie jej realizacji (jakie dokumenty i czynności).
Wskazanie na szkoleniu punktów krytycznych oraz nieprawidłowości pozwoli także w przyszłości uniknąć błędów, które czasami mogą skończyć się naliczeniem korekty finansowej, sporami z wykonawcą w sądach, odstąpieniem od umowy czy postawieniem zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Uczestnicy szkolenia Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych:

Kierownik zamawiającego, członkowie komisji przetargowej, osoby sprawujące nadzór nad zamówieniami publicznymi, osoby kontrolujące zamówienia publiczne, wykonawcy uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego bez względu na wartość zamówienia, podwykonawcy w zamówieniach publicznych.

 

 

Piotr Sperczyński

Prowadzący: Piotr Sperczyński

WIĘCEJ

Cena od: 390 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres szkolenia Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych:

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia szkolenia. Praktyczne uwagi dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym.

2. Przygotowanie do postępowania – analiza punktów krytycznych związanych w umowami w tym sposób budowy zmian w jej streści.
2.1. Postępowania o wartości równej lub powyżej 130 000 zł.
2.2. Postępowania o wartości poniżej 130 000 zł.
2.3. Rodzaj przedmiotu zamówienia i wpływ na budowę zasad zmian wynagrodzenia w trakcie realizacji umowy.
2.4. Tryb postępowania – możliwość negocjacji z wykonawcami i budowa wskaźników waloryzacyjnych.
2.5. Analiza potrzeb i wymagań – wpływ na procedurę i realizację umowy (zmiany w umowach).
2.6. Kryteria oceny ofert – zasady zmiany wynagrodzenia.
2.7. Zmiany w umowie – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.
2.8. Pozostałe elementy składowe mające wpływ na przygotowanie projektu umowy w tym zmianę wynagrodzenia.

3. Regulacje prawne i zmiana wynagrodzenia w trakcie realizacji umowy.
3.1. Ustawa pzp.
3.2. Kodeks Cywilny.
3.3. USTAWY z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
3.4. Umowy wynikające ze źródła finansowania – środki unijne.
3.5. Inne …
3.6. Punkty krytyczne – analiza przykładowych projektów umów w dostawach, usługach lub robotach budowlanych.

4. Zmiana w umowie i zasady jej wprowadzenia – wcześniejsza budowa wskaźników „zmian”.
4.1. Prowadzenie zmiany umowy gdy brak takiej możliwości w samej umowie. Przykładowe rozwiązanie.
4.2. Wskaźniki determinujące możliwość zmiany ceny/wynagrodzenia. Przykłady – analiza przypadku.
4.3. Zmiana wynagrodzenia w umowie w przypadku robót budowlanych – przykłady.
4.4. Zmiany wynagrodzenia w umowie na dostawy – przykłady.
4.5. Zmiana wynagrodzenia w umowie na usługi – przykłady.
4.6. Czy wojna w Ukrainie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia? Jakie wymagania w tym zakresie należy wypełnić?
4.7. Jak dokumentować zmianę wynagrodzenia w umowie?

5. Efekt wykonania umowy – „sprawozdania”.
5.1. Raport z realizacji umowy. Obowiązek także w procedurach o wartości powyżej progów unijnych.
5.2. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i DU UE dotyczące zmian w umowach – obowiązkowe.
5.3. Weryfikacja zmiany wynagrodzenia – lista sprawdzająca.

6. Panel dyskusyjny.

 

Materiały szkoleniowe:

Ustawa PZP oraz zestawienie aktów wykonawczych i okołoustawowych w wersjach książkowych. A ponadto materiał elektroniczny zawierający:

Szkolenie realizowane w formule stacjonarnej oraz online.