noweprzetargi.pl

Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Bogdana Artymowicza

3-dniowe super intensywne Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Bogdana Artymowicza. W 100% merytoryczne, zawsze aktualna tematyka, ciekawe lokalizacje na terenie całego kraju.

Zapraszamy na to cykliczne wydarzenie już w najbliższych miesiącach. Warsztaty z uwagi na swój charakter zawsze odbywają się wyłącznie w formule stacjonarnej i każdorazowo trwają 3 dni. Dostępne są zarówno opcje z noclegami, pełnym wyżywieniem i atrakcjami, jak również tańsze opcje bez noclegu, kierowane głównie do klientów z lokalnego rynku.

Sprawdź aktualny zakres merytoryczny Warsztatów.

Bogdan Artymowicz

Prowadzący: mec. Bogdan Artymowicz

WIĘCEJ

Cena od: 1180 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres tematyczny Warsztatów Zamówień Publicznych mec. Bogdana Artymowicza

Dzień I:

1. Wprowadzenie – aktualne zestawienie przepisów niezbędnych do wzorcowego wydatkowania środków publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w kwocie do progu jej stosowania i powyżej.
2. Przygotowanie do postępowania na dostawy, usługi roboty budowlane i jego wpływ na dalsze losy procedury – analiza:
• Realizacja planu postępowań pod koniec roku – obowiązek zamieszczania i aktualizacji planu.
• Opis przedmiotu zamówienia czy zawsze prawidłowo opisujemy przedmiot zamówienia – nieprawidłowości.
• Szacowanie wartości zamówienia – w tym ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane tego samego rodzaju na różnych obiektach, a podział zamówienia. Udzielania zamówienia na roboty budowlane w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.
• Elektroniczne środki komunikacji. Zamknięcie MiniPortalu i co dalej?
3. Sprzeczności w zakresie tworzenia wzorcowego dokumentu SWZ na dostawy, usługi, roboty budowlane – ćwiczenia:
• Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu. Wymogi stawiane wykonawcom.
• Dowody należytego wykonania zamówienia.
• Wzorcowy dobór i weryfikacja podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
• Zakres dokumentów, jakie przedstawia wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków podmiotowych, w sytuacji, w której ko-rzysta z potencjału podmiotów trzecich.
• Kryteria oceny ofert – cena 100%?
• Konsorcja w praktyce. Najczęściej popełniane błędy przez wykonawców i ich wpływ na ocenę prawidłowości złożonej oferty.
4. Podwykonawstwo w postępowaniach:
• Umowa o podwykonawstwo – definicja, elementy składowe.
• Uprawnienie zamawiającego w zakresie sprzeciwu co do treści umowy o podwykonawstwo.

•Informacje odnośnie podwykonawstwa zawarte w swz po zmianach oraz przesłanki braku zgody zamawiającego na podwykonawstwo.
• Obowiązki i uprawnienia wykonawców przy zatrudnieniu podwykonawców oraz obowiązki informacyjne leżące po stronie wykonawcy.
• Udział podwykonawcy w realizacji zamówienia – wymagania obowiązkowe, fakultatywne?
• Zmiany w zakresie płatności za realizację zamówienia – dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
5. PODSUMOWANIE DNIA. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Dzień II:

6. Korzystanie z potencjału innego podmiotu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – najciekawsze orzeczenia i opinie prawne w tym temacie.
7. WZORCOWY SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA TRYBU PODSTAWOWEGO – ZAMÓWIENIA PONIŻEJ PROGU UNIJNEGO.
8. WZORCOWY SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZAMÓWIENIA POWYŻEJ PROGU UNIJNEGO.
9. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji przetargowej.
10. Zagadnienia problemowe mające kluczowe znaczenie dla prowadzonej procedury W PRAKTYCZNYM ĆWICZENIOWYM UJĘ-CIU W OPARCIU O NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KIO i stanowiska instytucji kontrolnych w obszarach:
• Opisu przedmiotu zamówienia i szacowaniu jego wartości.
• Szacowania wartości zamówienia w podziale na części.
• Wyboru trybu udzielenia zamówienia.
• Doboru i weryfikacji podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
• Doboru kryteriów oceny ofert – wpływ kryteriów i ich wag na jakość ofert.
• Zapisów SWZ.
• Warunków udziału w postępowaniu i polegania na zasobach innych podmiotów.
• Oceny dokumentów składanych przez Wykonawców.
• Badania i oceny ofert – problem oczywistej omyłki, rażąco niskiej ceny, uzupełnienia dokumentów i oświadczeń.
• Wyboru najkorzystniejszej oferty.
• Braku wymaganych postanowień w umowach o udzielenie zamówienia publicznego.
• Innych uchybień stwierdzanych w trakcie przeprowadzanych kontroli.
11. PODSUMOWANIE DNIA. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Dzień III:

12. UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W OBLICZU OSTATNICH PROBLEMÓW:
• Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. Klauzule abuzywne.
• Umowy: obligatoryjne postanowienia umowne – przykłady, Obligatoryjne kary umowne, zasada waloryzacji wynagrodzenia, zabezpieczanie należytego wykonania umowy, aneksowanie umów, odstąpienie od umowy, unieważnienie umowy. Podwykonawstwo.
• Prawne skutki zawarcia umowy w wyniku procedury przeprowadzonej z naruszeniem przepisów.
• Raport z realizacji zamówienia. Publiczny rejestr umów – nowy obowiązek jednostek publicznych.
13. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
• Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych – zakres odpowiedzialności.
• Korekty finansowe w obszarze zamówień publicznych – zagadnienie skutecznej obrony argumentów Zamawiającego przed organami kontroli.
14. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA. PODSUMOWANIE SZKOLENIA.