noweprzetargi.pl

Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Łukasza Bochenka

Celem trzydniowych intensywnych warsztatów zamówień publicznych, które poprowadzi mec. Łukasz Bochenek będzie zapoznanie uczestników z zasadami wzorcowego prowadzenia procedur zamówień publicznych. Uczestnicy szkolenia poznają tajniki prowadzenia procedur zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane. Pod bacznym okiem prowadzącego przeanalizowane zostaną szczególnie ciekawe wystąpienia pokontrolne oraz rozstrzygnięcia arbitrażowe, które mają kluczowe znaczenie dla tematyki poruszanej w trakcie szkolenia. Wskazane zostaną następstwa najczęściej popełnianych błędów w realizowanych procedurach a także wyjaśnione zostaną najczęstsze wątpliwości interpretacyjne.

Szkolenie realizowane jest w formule 3-dniowej. Wydarzenie cykliczne.

mec. Łukasz Bochenek

Prowadzący: mec. Łukasz Bochenek

WIĘCEJ

Cena od: 1180 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres Intensywnych Warsztatów Zamówień Publicznych mec. Łukasza Bochenka

Dzień I

1. Wprowadzenie – aktualne zestawienie przepisów niezbędnych do wzorcowego wydatkowania środków publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w kwocie do progu jej stosowania i powyżej.
2. Przygotowanie do postępowania na dostawy, usługi roboty budowlane i jego wpływ na dalsze losy procedury – analiza:
• Realizacja planu postępowań w trakcie roku 2022 – obowiązek zamieszczania i aktualizacji planu.
• Opis przedmiotu zamówienia – jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia – nieprawidłowości.
• Szacowanie wartości zamówienia – w tym ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane tego samego rodzaju na różnych obiektach, a podział zamówienia. Udzielania zamówienia na roboty budowlane w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.
• Elektroniczne środki komunikacji.
3. Sprzeczności w zakresie tworzenia wzorcowego dokumentu SWZ na dostawy, usługi, roboty budowlane – ćwiczenia:
• Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu. Wymogi stawiane wykonawcom.
• Dowody należytego wykonania.
• Wzorcowy dobór i weryfikacja podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
• Zakres dokumentów, jakie przedstawia wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków podmiotowych, w sytuacji, w której ko-rzysta z potencjału podmiotów trzecich.
• Kryteria oceny ofert – cena 100%?
• Konsorcja w praktyce. Najczęściej popełniane błędy przez wykonawców i ich wpływ na ocenę prawidłowości złożonej oferty.
• Wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych. Wynagrodzenie kosztorysowe a ryczałt.
4. Podwykonawstwo w postępowaniach:
• Umowa o podwykonawstwo – definicja, elementy składowe.
• Uprawnienie zamawiającego w zakresie sprzeciwu co do treści umowy o podwykonawstwo.
• Informacje odnośnie podwykonawstwa zawarte w swz po zmianach oraz przesłanki braku zgody zamawiającego na podwykonawstwo.
• Obowiązki i uprawnienia wykonawców przy zatrudnieniu podwykonawców oraz obowiązki informacyjne leżące po stronie wykonawcy.
• Udział podwykonawcy w realizacji zamówienia – wymagania obowiązkowe, fakultatywne?
• Zmiany w zakresie płatności za realizację zamówienia – dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
5. PODSUMOWANIE DNIA. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Dzień II

6. Korzystanie z potencjału innego podmiotu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – najciekawsze orzeczenia i opinie prawne w tym temacie.
7. WZORCOWY SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA TRYBU PODSTAWOWEGO – ZAMÓWIENIA PONIŻEJ PROGU UNIJNEGO.
8. WZORCOWY SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZAMÓWIENIA POWYŻEJ PROGU UNIJNEGO.
9. Zagadnienia problemowe mające kluczowe znaczenie dla prowadzonej procedury W PRAKTYCZNYM ĆWICZENIOWYM UJĘCIU w obszarach:
• Opisu przedmiotu zamówienia i szacowaniu jego wartości.
• Szacowania wartości zamówienia – projekty wieloletnie, projekty realizowane w partnerstwie – szacowanie w podziale na części.
• Wyboru trybu udzielenia zamówienia.
• Doboru i weryfikacji podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
• Doboru kryteriów oceny ofert – wpływ kryteriów i ich wag na rzetelność i celowość wydatkowania środków publicznych.
• Zapisów SWZ.
• Warunków udziału w postępowaniu i polegania na zasobach innych podmiotów.
• Prac komisji przetargowej – właściwe powołanie komisji przetargowej i dokumentowanie jej pracy.
• Oceny dokumentów składanych przez Wykonawców.
• Badania i oceny ofert – problem oczywistej omyłki, rażąco niskiej ceny, uzupełnienia dokumentów i oświadczeń.
• Wyboru najkorzystniejszej oferty, oferty wariantowe i równoważne.
• Braku wymaganych postanowień w umowach o udzielenie zamówienia publicznego.
• Prowadzenia i archiwizacji dokumentacji przetargowej.
• Innych uchybień stwierdzanych w trakcie przeprowadzanych kontroli.
10. Ustawa o elektromobilności a zamówienia publiczne – nowe obowiązki Zamawiającego i wymogi dla Wykonawcy.
11. Zamówienia na roboty budowlane finansowane Rządowego Funduszu Polski Ład. Zasady procedowania. Wzorcowa umowa i zasady rozliczeń. Jak wzorcowo przeprowadzić procedurę aby nie stracić dofinansowania?
12. PODSUMOWANIE DNIA. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Dzień III

13. UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W OBLICZU OSTATNICH PROBLEMÓW:
• Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. Klauzule abuzywne.
• Umowy: obligatoryjne postanowienia umowne – przykłady, Obligatoryjne kary umowne, zasada waloryzacji wynagrodzenia, zabezpieczanie należytego wykonania umowy, aneksowanie umów, odstąpienie od umowy, unieważnienie umowy. Podwykonawstwo.
• Prawne skutki zawarcia umowy w wyniku procedury przeprowadzonej z naruszeniem przepisów.
• Raport z realizacji zamówienia. Publiczny rejestr umów – nowy obowiązek jednostek publicznych.
14. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
• Audyt i kontrola finansowa zamówień publicznych w tym finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych.
• Zagadnienie odpowiedzialności prawnej za naruszenia dokonane w obszarze zamówień publicznych.
15. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA. PODSUMOWANIE SZKOLENIA.