noweprzetargi.pl

Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Łukasza Mackiewicza

Zapraszamy na 2-dniowe praktyczne Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Łukasza Mackiewicza. Szkolenie składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznych ćwiczeń przeprowadzonych w niewielkich grupach. Zajęcia w grupach obejmują m.in. przygotowanie wybranych elementów SWZ oraz analizę studiów przypadku dotyczących dostaw i usług. Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Łukasza Mackiewicza to wydarzenie organizowane w głównych miastach Polski. Realizowane są cyklicznie – średnio 2-3 krotnie w danej lokalizacji w każdym roku. Każda edycja Warsztatów jest inna – omawiamy inny zestaw studiów przypadków, zatem zgłaszając się 2-krotnie z rzędu na kolejną edycję Warsztatów nie ryzykujemy tym, że powtórzymy ten sam zakres zagadnień. W opiniach poszkoleniowych Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Łukasza Mackiewicza stanowią najwyżej oceniane szkolenie, nie tylko ze względu na niecodzienną formułę, ciekawy i dynamiczny przekaz wiedzy ale przede wszystkim z uwagi na praktyczne walory tego wydarzenia.

Szkolenie to realizowane jest wyłącznie w formule 2- lub 3-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

 

mec. Łukasz Mackiewicz

Prowadzący: mec. Łukasz Mackiewicz

WIĘCEJ

Cena od: 890 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - WARSZTATY PRAKTYCZNE - EDYCJA LETNIA: Zamówienia publiczne od przygotowania  postępowania do zawarcia umowy.

WARSZTATY PRAKTYCZNE - EDYCJA LETNIA: Zamówienia publiczne od przygotowania postępowania do zawarcia umowy.

Prowadzący:

mec. Łukasz Mackiewicz

Termin:

21.07.2022 - 22.07.2022 (za 16 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

Warszawa Centrum Konferencyjne AS-BUD

Cena VAT zwolniony:

990 zł

Cena VAT 23%:

1220 zł

Więcej

Zakres tematyczny Warsztatów Zamówień Publicznych mec. Łukasza Mackiewicza

1. Zagadnienia wprowadzające – systematyka ustawy PZP. Omówienie rozporządzeń wykonawczych do ustawy PZP. Kodeks cywilny w zamówieniach publicznych. Bezpieczne planowanie zamówień.
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy PZP – wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe.
3. Kluczowe definicje wprowadzone ustawą PZP: Zasada efektywności wydatkowania środków publicznych jako poszerzenie katalogu zasad udzielania zamówień publicznych; Pojęcie głównego przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień mieszanych; Dokumenty zamówienia; Środki dowodowe przedmiotowe i podmiotowe; Warunki zamówienia; Raport z realizacji zamówienia; Inne.
4. Zamówienia do 130 000 złotych – wzorcowe regulacje.
5. Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, zasady szacowania wartości, przedmiotowe środki dowodowe, wybór trybu, dokumentowanie tego etapu postępowania. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu – niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy. Kiedy należy ponownie oszacować wartość zamówienia.
6. Komisje przetargowe. Zmiany w zakresie przesłanek wyłączenia z postępowania. Ustawowe terminy składania oświadczeń.
7. Tryby udzielania zamówień dla postępowań poniżej i powyżej progów unijnych, podział ze względu na wartość – kluczowe różnice:
a) Tryb podstawowy – przetarg nieograniczony; Przetarg ograniczony; Negocjacje z głoszeniem; Negocjacje bez ogłoszenia; Dialog konkurencyjny; Partnerstwo innowacyjne; Zamówienie z wolnej ręki.
8. Tryb podstawowy a przetarg nieograniczony – porównanie. Kluczowe obowiązki Zamawiającego:
a) Minimalny termin na przeprowadzenie procedury;
b) Kluczowe elementy formalne. Kiedy Zamawiający nie sporządza opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji? Zasady prowadzenia negocjacji z Wykonawcami.
c) Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy;
d) Projekt umowy jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
e) Publikacja ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania. Pozo-stałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania.
f) Zasady komunikacji – w jakich przypadkach dopuszczalna jest komunikacja ustna?
g) Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania.
h) Przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz jej złożenie. Prowadzenie postępowania w formie elektronicznej: Wadium w postępowaniu – zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego; Związanie ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą.
i) Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców (obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia) oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe.
j) Konsorcja i podmioty trzecie w postępowaniu – zmiany.
k) Kryteria oceny ofert w postępowaniu – analiza porównawcza.
l) Otwarcie ofert – możliwość otwarcia w innym niż wyznaczony terminie. Oferty w postaci elektronicznej, problemy z otwarciem oferty – możliwe sposoby działania Zamawiającego.
m) Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
n) Przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu.
o) Wybór oferty po terminie związania.
p) Oferty dodatkowe w postępowaniu.
q) Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia.
r) Udzielenie zamówienia publicznego / unieważnienie postępowania – przesłanki.
9. ZAJĘCIA WARSZTATOWE REALIZOWANE W GRUPACH:
• przygotowanie wybranych elementów SWZ
• analiza studiów przypadku dotyczących dostaw i usług w tym usług szkoleniowych, promocyjnych, doradczych, cateringowych, robót budowlanych w obszarze remontów.
10. Usługi społeczne – regulacje.
11. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego: kluczowe zapisy, treści obowiązkowe w umowie, zabezpieczenie należy-tego wykonania umowy, klauzule niedozwolone, aneksowanie umów, waloryzacja wynagrodzeń, podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie, odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie. Zasady stosowania zaliczek / częściowych płatności.
12. Obowiązkowy centralny rejestr umów – nowy obowiązek dla jednostek sektora finansów publicznych.
13. Dokumentowanie postępowania oraz archiwizacja dokumentów. Regulacje w zakresie protokołu – wpływ ogłoszenia o zamówieniu na kształt protokołu. Kontrola dokumentacji z postępowania.
14. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

UCZESTNICY

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla: