noweprzetargi.pl

Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Łukasza Mackiewicza

Zapraszamy na 2-dniowe praktyczne Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Łukasza Mackiewicza. Szkolenie składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznych ćwiczeń przeprowadzonych w niewielkich grupach. Zajęcia w grupach obejmują m.in. przygotowanie wybranych elementów SWZ oraz analizę studiów przypadku dotyczących dostaw i usług. Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Łukasza Mackiewicza to wydarzenie organizowane w głównych miastach Polski. Realizowane są cyklicznie – średnio 2-3 krotnie w danej lokalizacji w każdym roku. Każda edycja Warsztatów jest inna – omawiamy inny zestaw studiów przypadków, zatem zgłaszając się 2-krotnie z rzędu na kolejną edycję Warsztatów nie ryzykujemy tym, że powtórzymy ten sam zakres zagadnień. W opiniach poszkoleniowych Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Łukasza Mackiewicza stanowią najwyżej oceniane szkolenie, nie tylko ze względu na niecodzienną formułę, ciekawy i dynamiczny przekaz wiedzy ale przede wszystkim z uwagi na praktyczne walory tego wydarzenia.

video
play-sharp-fill

Szkolenie to realizowane jest wyłącznie w formule 2- lub 3-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

 

mec. Łukasz Mackiewicz

Prowadzący: mec. Łukasz Mackiewicz

WIĘCEJ

Cena od: 890 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - PRAKTYCZNE WARSZTATY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (CASE STUDY): Bezbłędne prowadzenie procedur zamówień publicznych – procedura okiem zamawiającego, wykonawcy i kontrolującego.

PRAKTYCZNE WARSZTATY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (CASE STUDY): Bezbłędne prowadzenie procedur zamówień publicznych – procedura okiem zamawiającego, wykonawcy i kontrolującego.

Prowadzący:

mec. Łukasz Mackiewicz

Termin:

29.11.2023 - 01.12.2023 (za 1 dzien)

Czas Trwania:

3 dni

Miejsce:

Szczyrk Hotel Alpin

Cena VAT zwolniony:

2480 zł

Cena VAT 23%:

3050 zł

Więcej

Zakres tematyczny Warsztatów Zamówień Publicznych mec. Łukasza Mackiewicza

1. Zagadnienia wprowadzające – systematyka ustawy PZP. Omówienie rozporządzeń wykonawczych do ustawy PZP. Kodeks cywilny w zamówieniach publicznych. Bezpieczne planowanie zamówień.
2. Aktualny stan prawny – uchylenie zakazu potrąceń kar umownych – aspekty praktyczne.
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy PZP – wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe.
4. Kluczowe definicje wprowadzone ustawą PZP: Zasada efektywności wydatkowania środków publicznych jako poszerzenie katalogu zasad udzielania zamówień publicznych; Pojęcie głównego przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień mieszanych; Dokumenty zamówienia; Środki dowodowe przedmiotowe i podmiotowe; Warunki zamówienia; Raport z realizacji zamówienia; Inne.
5. Zamówienia do 130 000 złotych – zasady udzielania zamówień publicznych poniżej progu stosowania ustawy:
a. Projekt Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków
b. Wzorcowe regulacje – przykładowe rozwiązania w zakresie zakupów finansowanych ze środków własnych zamawiającego.
6. Przygotowanie postępowania jako kluczowy etap procedury zamówieniowej:
– opis przedmiotu zamówienia – zbyt ogólny i zbyt precyzyjny (case study);
– zasady szacowania wartości zamówienia – podział zamówienia na części a szacowanie, szacowanie w przypadku kilku jednostek organizacyjnych zamawiającego. Prawidłowe stosowanie art. 30 ust. 4 pzp. Niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy. Kiedy należy ponownie oszacować wartość zamówienia. (case study)
– wybór trybu udzielenia zamówienia – dlaczego tryby podstawowe mogą nie być dobrym rozwiązaniem (case study)
– Komisje przetargowe – zasady tworzenia – brak komisji a prawidłowość przeprowadzonego postępowania (case study)
– Zmiany w zakresie przesłanek wyłączenia z postępowania. Ustawowe terminy składania oświadczeń.
7. Tryby udzielania zamówień dla postępowań poniżej i powyżej progów unijnych, podział ze względu na wartość – kluczowe różnice:
a) Tryb podstawowy – przetarg nieograniczony; Przetarg ograniczony; Negocjacje z głoszeniem; Negocjacje bez ogłoszenia; Dialog konkurencyjny; Partnerstwo innowacyjne; Zamówienie z wolnej ręki.
8. Tryb podstawowy a przetarg nieograniczony – porównanie. Kluczowe obowiązki Zamawiającego:
a) Minimalny termin na przeprowadzenie procedury;
b) Kluczowe elementy formalne. Kiedy Zamawiający nie sporządza opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji? Zasady prowadzenia negocjacji z Wykonawcami.
c) Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy;
d) Projekt umowy jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
e) Publikacja ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania. Pozo-stałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania.
f) Zasady komunikacji – w jakich przypadkach dopuszczalna jest komunikacja ustna; znaczenie dokumentowania komunikacji na linii zamawiający – wykonawca (case study). Przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz jej złożenie. Prowadzenie postępowania w formie elektronicznej;
g) Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania – zasady postępowania (case study)
h) Wadium w postępowaniu – zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego; Związanie ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą. Analiza gwarancji wnoszonych jako wadium (case study).
i) Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców (obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia) oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe a przedmiotowe środki dowodowe (case study)
j) Konsorcja i podmioty trzecie w postępowaniu – kluczowe prawa wykonawców i obowiązki zamawiających (case study).
k) Kryteria oceny ofert w postępowaniu a zasada efektywności. Naruszenie zasady równego traktowania wykonawców po-przez sformułowanie kryteriów oceny ofert. Zasady stosowania kryterium 100% cena (case study)
l) Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych. Znaczenie właściwej podstawy prawnej wezwania.
m) Przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu – oferta niezgodna z warunkami, rażąco niska cena (case study).
n) Wybór oferty po terminie związania ofertą – znaczenie dla prowadzonego postępowania (case study).
o) Oferty dodatkowe w postępowaniu – definicja oferty dodatkowej.
p) Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia. Sposoby postępowania w przypadku „luki” w przepisach.
q) Udzielenie zamówienia publicznego / unieważnienie postępowania – przesłanki.
9. Usługi społeczne – regulacje szczególne.
10. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego: kluczowe zapisy, treści obowiązkowe w umowie, zabezpieczenie należy-tego wykonania umowy, klauzule niedozwolone, aneksowanie umów, waloryzacja wynagrodzeń, podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie, odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie. Zasady stosowania zaliczek / częściowych płatności.
11. Waloryzacja umów – zasady dokonania oceny wniosku o waloryzację wynagrodzenia.
12. Kontrola dokumentacji z postępowania – zasady weryfikacji wewnętrznej dokumentacji przetargowej (case study).
13. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

UCZESTNICY

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla: