noweprzetargi.pl

Wzorcowe prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej i powyżej progów unijnych – od oszacowania i opisu przedmiotu zamówienia do zawarcia umowy.

Zapraszamy na kolejne ciekawe szkolenie – tym razem przekrojowo o wzorcach prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego traktować będzie Ewa Żak. Kluczowe tematy poruszane w trakcie tego szkolenia to: planowanie postępowań, zamówienia do 130 tys. zł, przygotowanie procedury – opis i szacowanie wartości, dobór warunków udziału i kryteriów oceny ofert, dokument SWZ oraz umowa. W dalszej części szkolenia skoncentrujemy się na procedurze do i powyżej progów unijnych oraz błędach i nieprawidłowościach popełnianych w toku prowadzonych postępowań.

Szkolenie to realizowane jest przeważnie w formule 1-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

Cena od: 390 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Zamówienia publiczne kompleksowo - wzorzec udzielania zamówień – przygotowanie postępowania, SWZ i umowa, elektronizacja, wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamówienia publiczne kompleksowo - wzorzec udzielania zamówień – przygotowanie postępowania, SWZ i umowa, elektronizacja, wybór najkorzystniejszej oferty.

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

18.12.2023 - 19.12.2023 (za 20 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena VAT 23%:

1100 zł

Więcej

Zakres szkolenia Wzorcowe udzielania zamówień publicznych

BLOK I: PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA – większa odpowiedzialność i obowiązki komórek merytorycznych.

1. Elektronizacja zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i sprawozdawczości. Platforma e-zamówienia nowe funkcjonalności.
2. Plan postępowania o udzielenie zamówienia czy plan zamówień – różnice w obowiązkowych czynnościach – zamieszczanie, aktualizowanie.
3. Zamówienia do 130 tys. zł – o czym warto wiedzieć, by zrealizować zamówienie z przestrzeganiem obowiązujących zasad.
4. Szacowanie wartości zamówienia – modyfikacja utartych wzorców:
a) Zamówienia mieszane – ich wpływ na ustalenie wartości.
b) Zamówienia podzielone na części z uwzględnieniem rodzaju zamówienia (RB, D, U )– kiedy obowiązkowa agregacja zamówień.
c) Różne źródła finansowania – jak uwzględniać w planie, gdy nie jest jeszcze podpisana umowa na dofinansowanie np. z projektu UE.
d) Zamówienia powtórzeniowe z art. 214 ust. 1 pkt 7 – czy warto przewidywać?
e) Zamówienia dla kilku jednostek a jedno źródło finansowania. Zamówienia jednostek z odrębnością finansową.
f) Zasady udzielenia zamówień nieplanowanych.
g) Powody nie podzielenia zamówienia na części.
5. Opis przedmiotu zamówienia – w jakich sytuacjach można wskazać znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, równoważność.
6. Co to są podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – zasady i forma uzupełnienia.
7. Wykluczenie z postępowania – zmiany.

8. Warunki udziału w postępowaniu – proporcjonalność, czego warunki mogą dotyczyć, w jaki sposób wykonawca potwierdza, że warunek spełnia:
a) Trzy możliwości wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku udziału – co należy uwzględnić w dokumentach zamówienia.
b) Podmiotowe środki dowodowe – możliwości weryfikacji spełnienia warunku udziału – przykład warunku doświadczenia w RB z wskazaniem na możliwości zamawiającego co do sposobu weryfikacji warunku.
9. Kryteria oceny ofert – ustalenie kryteriów w kontekście maksymalnej wagi ceny 60% a wpływ na wynik postępowania. Kryteria środowiskowe jako związek z zasadą efektywności ekonomicznej – wpływ na obowiązek zamieszczania ogłoszenia o wykonaniu umowy.
10. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. Obowiązek przygotowania danych do rejestru umów o wartości powyżej 500 zł prowadzonego przez Ministra Finansów do 1 lipca 2022 r.

BLOK II: WZORCOWE PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ I POWYŻEJ PRO-GÓW UNIJNYCH – najczęstsze błędy i nieprawidłowości:

1. Komisja przetargowa – powołanie, skład, obowiązki, oświadczenia, w tym termin na ich składanie. Decyzja o wadium – gdy zamawiający żąda – co należy wiedzieć.
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) lub Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW) – zależność od wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia – wymagany zakres informacyjny.
3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy – obligatoryjna i fakultatywna – decyzje zamawiającego, w tym prawo do weryfikacji po-przez możliwość żądania podmiotowych środków dowodowych.
4. Ogłoszenia – krótka charakterystyka z uwzględnieniem praktycznego wskazania na platformie e-zamówienia.
5. Negocjacje bez ogłoszenia, wolna ręka, partnerstwo innowacyjne – lex specialis w postępowaniach poniżej progu unijnego.
6. Praktyczny przebieg procedury udzielenie zamówienia poniżej i powyżej progów unijnych.
7. Zamówienia na usługi społeczne po nowemu – weryfikacja przyjętych rozwiązań.
8. Wadium – kwota, zasady wnoszenia, zwrot.
9. Środki ochrony prawnej wykonawcy w postępowaniach poniżej powyżej progu unijnego;
a) Termin na wniesienie odwołania – ogłoszenia, SWZ, czynności w postępowaniu, czynności wyboru oferty, odrzucenia oferty wykonawcy
b) Obowiązki zamawiającego po otrzymaniu „kopii” odwołania. Decyzje, jakie może podjąć w odniesieniu do zwartych zarzutów oraz skutki tych decyzji
c) Uwzględnienie, oddalenie odwołania, umorzenie – postanowienie – co to oznacza, kiedy występuje
d) Skarga – sąd zamówień publicznych
e) Wysokość wpisu, proporcjonalność obciążenia kosztami.

BLOK III. Podsumowanie szkolenia. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.