noweprzetargi.pl

Zamówienia do progów unijnych - wzorcowe prowadzenie procedury. Przygotowanie postępowania, dokument SWZ, elektronizacja, badanie i ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, umowa

Szkolenie, które tutaj proponujemy koncentruje się na wzorcach prawidłowego prowadzenia procedur zamówień publicznych o wartości do progów unijnych. Typowo przekrojowy charakter, główny nacisk na każdym etapie omawianej procedury, położony jest na właściwe zrozumienie od strony prawnej. Praktyczny charakter szkolenia wyraża się w dokładnym omówieniu punktów krytycznych w procedurze. Kluczowe tematy poruszane w trakcie tego szkolenia to: przygotowanie procedury – opis i szacowanie wartości, dobór warunków udziału i kryteriów oceny ofert, szczegółowo omówiony dokument SWZ oraz umowa. W dalszej części szkolenia skoncentrujemy się na zagadnieniach związanych z katalogiem czynności od wszczęcia postępowania do terminu składania ofert, po czym przechodzimy do czynności jakie powinniśmy wykonać już po terminie składania ofert. Szczegółowo omówimy procedurę badania ofert i możliwych nieprawidłowości na tym etapie. Szkolenie zakończone zostanie podsumowaniem czynności, które wykonuje się już po udzieleniu zamówienia – obowiązki informacyjne i archiwizacyjnej w jednostce.

Szkolenie to realizowane jest w formule 1-dniowej lub w przypadku uzupełnienia o dodatkowe zagadnienia w formule 2-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

Michał Kunikowski

Prowadzący: Michał Kunikowski

WIĘCEJ

Cena od: 490 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres szkolenia Udzielanie zamówień publicznych do progów unijnych

1. Wprowadzenie. Nowe regulacje i ich konsekwencje dla Zamawiających i prowadzonych procedur w roku 2022.
2. Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacowanie wartości zamówienia – skutki nieprawidłowości na tym etapie procedury.
3. Przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w trybie podstawowym:
1) zawartość SWZ – elementy obligatoryjne i fakultatywne;
2) postać SWZ – czy forma elektroniczna jest obowiązkowa?
3) jak pogodzić dostępność cyfrową i odręczny podpis kierownika jednostki?
4) komunikacja elektroniczna a platforma e-Zamówienia.
4. Wszczęcie postępowania oraz dalsze czynności przed otwarciem ofert:
1) zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – jak wskazać adres strony internetowej po-stępowania, jeśli SWZ nie jest jeszcze udostępniany?
2) miejsce, sposób i ramy czasowe udostępniania SWZ;
3) wyjaśnianie treści SWZ;
4) zmiana treści SWZ i jej konsekwencje;
5) kiedy podać informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?
5. Po upływie terminu składania ofert:
1) czy otwarcie ofert jest publiczne?
2) w jakich sytuacjach musimy przesunąć otwarcie ofert nawet jeśli upłynął termin składania ofert?
3) otwieramy oferty – co zrobić z ofertami złożonymi po terminie i takimi, które zostały złożone w wadliwy sposób?
4) informacje o złożonych ofertach – czyli to nie to samo:
a) udostępniana na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
b) przekazywana Prezesowi UZP za pomocą platformy e-Zamówienia.
6. Badanie ofert:
1) jaki skutek ma brak odwróconej kolejności oceny ofert w trybie podstawowym?
2) uzupełnienia – przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty i oświadczenia;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp a żądanie podmiotowych środków dowodowych.
7. Udzielenie zamówienia i co dalej?
1) forma umowy w sprawie zamówienia publicznego i dopuszczalny moment jej zawarcia;
2) ogłoszenie o wyniku postępowania;
3) Centralny Rejestr Umów;
4) ogłoszenie o wykonaniu umowy a raport z jej realizacji;
5) sporządzanie i przechowywanie protokołu postępowania.
8. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.