noweprzetargi.pl

Zamówienia publiczne dla początkujących

Zmiana pracy? Chęć zdobycia nowych kwalifikacji czy może potrzeba dalszego rozwoju?  Nasze szkolenie z zamówień publicznych dla początkujących jest doskonałym wyborem dla wszystkich, którzy pragną rozpocząć i rozwijać w tym zakresie swoją ścieżkę zawodową. Szkolenie z zamówień publicznych dla początkujących to 2-dniowe kompleksowe szkolenie obejmujące szereg niezbędnych zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Podstawy prawne – Ustawa Prawo zamówień publicznych, Dyrektywy unijne, zestawienie aktów wykonawczych i około ustawowych – wspólnie przejdziemy przez to wszystko. Zaczniemy od właściwego opisu przedmiotu zamówienia i oszacowania go. Następnie skoncentrujemy się na przygotowaniu dobrej specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) mocno powiązanej w zakresie warunków udziału i kryteriów oceny ofert z cechami zamawianych produktów / usług lub robót budowlanych. Omówimy szczegółowo całą procedurę koncentrując się na procesie badania i oceny ofert. Pokażemy co może pójść nie tak – nie pominiemy środków ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Całość zakończymy omówieniem procesu realizacji umowy oraz dokumentowaniem i raportowaniem przeprowadzonego postępowania. Nie pominiemy zagadnień integralnie związanych z procedurą – elektronizacja i komunikacja elektroniczna z Wykonawcami. Uzupełnieniem szkolenia będzie krótkie mówienie wydatkowania środków o wartości podprogowej w stosunku do progu obowiązkowego stosowania ustawy PZP. Wybierając szkolenie dla początkujących realizowanych przez Centrum Doradztwa i Kształcenia Nowe Przetargi otrzymują Państwo gwarancję kompletnej, rzetelnej i popartej wieloma przykładami wiedzy. Dokładamy wszelkich starań aby zdobywanie wiedzy i nowych kompetencji w zakresie prawa zamówień publicznych było nie tylko profesjonalne ale również przyjemne. Zachęcamy do zapoznania się z zakresem merytorycznym szkolenia.

Szkolenie to realizowane jest w formule 2-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

mec. Łukasz Bochenek

Prowadzący: mec. Łukasz Bochenek

WIĘCEJ

Cena od: 890 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH: Kompleksowe prowadzenie procedur w  Prawie zamówień publicznych.

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH: Kompleksowe prowadzenie procedur w Prawie zamówień publicznych.

Prowadzący:

mec. Łukasz Bochenek

Termin:

16.10.2023 - 17.10.2023 (za 13 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena VAT 23%:

1100 zł

Więcej
Szkolenie - Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających.

Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających.

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

23.10.2023 - 24.10.2023 (za 20 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena VAT 23%:

1100 zł

Więcej
Szkolenie - 3-dniowe SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH: Kompleksowe prowadzenie procedur zamówień publicznych..

3-dniowe SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH: Kompleksowe prowadzenie procedur zamówień publicznych..

Prowadzący:

mec. Łukasz Bochenek

Termin:

06.12.2023 - 08.12.2023 (za 64 dni)

Czas Trwania:

3 dni

Miejsce:

Łańcut Hotel Sokół Wellness & SPA⋆⋆⋆⋆

Cena VAT zwolniony:

2580 zł

Cena VAT 23%:

3175 zł

Więcej

Zakres szkolenia Zamówienia publiczne dla początkujących

Uwaga: Poniższy zakres tematyczny stanowi przykładowe zestawienie zagadnień. Każdy z trenerów prowadzi szkolenie w tej tematyce w oparciu o własny autorski program szkolenia.

 

I. Wprowadzenie:
a) progi
b) zasady udzielania zamówień
c) nowe pojęcia.

II. Udzielanie zamówień o wartości do 130 tys. zł – regulacje wewnętrzne Zamawiającego.
Przygotowanie do prowadzenia postępowania:
a) plan zamówień,
b) szacowanie wartości zamówienia,
c) opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia,
• sposób sporządzania opisu,
• opis a dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia,
• wizja lokalna,
• zastrzeganie obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań,
• przedmiotowe środki dowodowe.
d) nowe przesłanki wyłączenia osób po stronie Zamawiającego;
e) wzorcowe zapisy regulaminów wewnętrznych zamawiającego;
f) elektroniczne środki komunikacji.

III. SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego – wzorcowe zapisy:
a) zawartość SWZ – elementy obligatoryjne i fakultatywne;
b) miejsce, sposób i ramy czasowe udostępniania SWZ;
c) wyjaśnianie treści SWZ;
d) zmiana treści SWZ i jej konsekwencje: konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu; ryzyko unieważnienia; po-stępowania; możliwość unieważnienia zawartej umowy w sprawie zamówienia.

IV. Termin związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) sposób przedstawiania informacji o terminie związania ofertą w SWZ;
b) wymagania dotyczące wadium, jego forma, zwrot i zatrzymywanie;
c) termin związania ofertą a moment wyboru oferty najkorzystniejszej.

V. Ocena ofert:
a) kryteria oceny ofert i ich wagi;
b) sposób i skutek oceny ofert;
c) przedmiotowe środki dowodowe a kryteria oceny ofert;
d) negocjacje w celu ulepszenia ofert w trybie podstawowym w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne.

VI. Kwalifikacja podmiotowa:
a) podstawy wykluczenia o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym;
b) warunki udziału w postępowaniu;
c) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
d) udostępnianie zasobów;
e) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a podmiotowe środki dowodowe;
f) odwrócona kolejność oceny ofert w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne;
g) ocena podmiotowa podwykonawców.

VII. Projektowane postanowienia umowy:
a) forma umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) klauzule zabronione, ograniczenia swobody zamawiającego i obligatoryjne postanowienia umowne;
c) obligatoryjna waloryzacja umów;
d) zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
e) zasady realizacji umowy;
f) możliwość dokonywania zmian zawartych umów;
g) ustawowe prawo odstąpienia od umowy;
h) ogłoszenie o wykonaniu umowy;
i) raport z realizacji zamówienia;
j) rola podwykonawcy;
k) wzorcowe zapisy umów wynikające z nowej ustawy PZP.

VIII. Centralny Rejestr Umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych – nowy obowiązek od 1 stycznia 2022.

IX. Unieważnienie postępowania:
a) przesłanki;
b) obowiązek informowania wykonawców o wszczęciu kolejnego postępowaniach;
c) dochodzenie przez Wykonawców kosztów przygotowania oferty.

X. Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) odwołanie;
b) skarga do sądu;
c) skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

XI. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie adresowane jest do: