noweprzetargi.pl

Zamówienia publiczne na roboty budowlane i dokumentację projektową

Zapraszamy na kolejne ciekawe szkolenie – tym razem poświęcone zamówieniom publicznym na dokumentację projektową i na roboty budowlane. Wspólnie spróbujemy zgłębić ciekawą tematykę zamówień publicznych na roboty budowlane. Kluczowe zagadnienia, jakie będziemy omawiać podczas szkolenia to: przygotowanie postępowania na roboty budowlane, sprzeczności w zakresie tworzenia wzorcowego dokumentu specyfikacji warunków zamówienia, podwykonawstwo w robotach budowlanych, korzystanie z potencjału innego podmiotu, rażąco niska cena, gwarancja i rękojmia, umowa i jej realizacja. Do zakresu szkolenia dodaliśmy również zagadnienia, które w bieżącej sytuacji prawnej są szczególnie aktualne: zamówienia finansowane w Rządowego Funduszu Polski Ład oraz szczególne problemy związane z wprowadzeniem Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz jej wpływie na konkretne aspekty prowadzenia procedury. Konkretna i usystematyzowana wiedza oraz wysokie kompetencje prowadzących pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości oraz przybliżą przepisy niezbędne do wzorcowego wydatkowania środków publicznych na roboty budowlane w kwocie do progu jej stosowania i powyżej. Szkolenie dedykujemy wszystkim podmiotom realizującym zamówienia publiczne – Zamawiającym oraz Wykonawcom. Serdecznie zapraszamy.

Szkolenie to standardowo realizowane jest w formule 1- lub 2-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

mec. Łukasz Bochenek

Prowadzący: mec. Łukasz Bochenek

WIĘCEJ

Cena od: 390 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres szkolenia Zamówienia publiczne na roboty budowlane i dokumentację projektową

Uwaga: Poniższy zakres tematyczny stanowi przykładowe zestawienie zagadnień. Każdy z trenerów prowadzi szkolenie w tej tematyce w oparciu o własny autorski program szkolenia.

 

1. Wprowadzenie – aktualne zestawienie przepisów niezbędnych do wzorcowego wydatkowania środków publicznych na roboty budowlane w kwocie do progu jej stosowania i powyżej w roku 2022.
2. Przygotowanie do postępowania na roboty budowlane i jego wpływ na dalsze losy procedury. Nowe rozporządzenia – analiza:
a) Plan postępowań na rok 2022 – obowiązek zamieszczania i aktualizacji planu.
b) Opis przedmiotu zamówienia – jak należy wzorcowo opisać przedmiot zamówienia.
c) Szacowanie wartości zamówienia – ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane tego samego rodzaju na różnych obiektach, a podział zamówienia. Udzielania zamówienia na roboty budowlane w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.
3. Sprzeczności w zakresie tworzenia wzorcowego dokumentu SWZ na roboty budowlane:
a) Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu. Wymogi stawiane wykonawcom.
b) Dowody należytego wykonania najważniejszych robót.
c) Wzorcowy dobór i weryfikacja podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
d) Zakres dokumentów, jakie przedstawia wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków podmiotowych, w sytuacji, w której korzysta z potencjału podmiotów trzecich.
e) Kryteria oceny ofert – cena 100%?
f) Konsorcja w praktyce. Najczęściej popełniane błędy przez wykonawców i ich wpływ na ocenę prawidłowości złożonej oferty.
g) Wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych. Wynagrodzenie kosztorysowe a ryczałt.
4. Podwykonawstwo w postępowaniach na roboty budowlane:
a) Umowa o podwykonawstwo – definicja, elementy składowe.
b) Uprawnienie zamawiającego w zakresie sprzeciwu co do treści umowy o podwykonawstwo.
c) Informacje odnośnie podwykonawstwa zawarte w swz po zmianach oraz przesłanki braku zgody zamawiającego na podwykonawstwo.
d) Obowiązki i uprawnienia wykonawców przy zatrudnieniu podwykonawców oraz obowiązki informacyjne leżące po stronie wykonawcy.
e) Udział podwykonawcy w realizacji zamówienia – wymagania obowiązkowe, fakultatywne?
f) Zmiany w zakresie płatności za realizację zamówienia – dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
5. Korzystanie z potencjału innego podmiotu w postępowaniach na roboty budowlane.
6. Rażąco niska cena – badanie rażąco niskiej ceny i rażąco niskiej składowej ceny w przypadku robót budowlanych.
7. Gwarancja i rękojmia w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane.
8. Oferty oraz badanie i ocena ofert w zamówieniach publicznych na roboty budowlane. Jakich dokumentów nie można uzupełniać? Błędy popełniane w toku oceny ofert przez zamawiających. Rażąco niska cena.
9. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego – dozwolona zmiana umowy. Waloryzacja wynagrodzeń w zamówieniach publicznych na roboty budowlane.
10. Nowy obowiązek – Centralny Rejestr Umów. Umowy zlecenia i umowy o pracę oraz umowy ustne a obowiązek publikacji.
11. Ustawa o elektromobilności a zamówienia publiczne – nowe obowiązki Zamawiającego i wymogi dla Wykonawcy.
12. Zamówienia na roboty budowlane finansowane Rządowego Funduszu Polski Ład. Zasady procedowania. Wzorcowa umowa i zasady rozliczeń. Jak wzorcowo przeprowadzić procedurę aby nie stracić dofinansowania?
13. Dyskusja – omówienie aktualnych problemów i wątpliwości.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie z zakresu zamówień publicznych na roboty budowlane i dokumentację projektową adresowane jest do: