noweprzetargi.pl

Zamówienia publiczne na roboty budowlane i dokumentację projektową

Zapraszamy na kolejne ciekawe szkolenie – tym razem poświęcone zamówieniom publicznym na dokumentację projektową i na roboty budowlane. Wspólnie spróbujemy zgłębić ciekawą tematykę zamówień publicznych na roboty budowlane. Kluczowe zagadnienia, jakie będziemy omawiać podczas szkolenia to: przygotowanie postępowania na roboty budowlane, sprzeczności w zakresie tworzenia wzorcowego dokumentu specyfikacji warunków zamówienia, podwykonawstwo w robotach budowlanych, korzystanie z potencjału innego podmiotu, rażąco niska cena, gwarancja i rękojmia, umowa i jej realizacja. Do zakresu szkolenia dodaliśmy również zagadnienia, które w bieżącej sytuacji prawnej są szczególnie aktualne: zamówienia finansowane w Rządowego Funduszu Polski Ład oraz szczególne problemy związane z wprowadzeniem Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz jej wpływie na konkretne aspekty prowadzenia procedury. Konkretna i usystematyzowana wiedza oraz wysokie kompetencje prowadzących pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości oraz przybliżą przepisy niezbędne do wzorcowego wydatkowania środków publicznych na roboty budowlane w kwocie do progu jej stosowania i powyżej. Szkolenie dedykujemy wszystkim podmiotom realizującym zamówienia publiczne – Zamawiającym oraz Wykonawcom. Serdecznie zapraszamy.

Szkolenie to standardowo realizowane jest w formule 1- lub 2-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

mec. Łukasz Bochenek

Prowadzący: mec. Łukasz Bochenek

WIĘCEJ

Cena od: 390 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Zamówienia publiczne na roboty budowlane i dokumentację projektową 2023/2024 - problemy praktyczne.

Zamówienia publiczne na roboty budowlane i dokumentację projektową 2023/2024 - problemy praktyczne.

Prowadzący:

mec. Łukasz Bochenek

Termin:

21.12.2023 (za 23 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

450 zł

Cena VAT 23%:

555 zł

Więcej

Zakres szkolenia Zamówienia publiczne na roboty budowlane i dokumentację projektową

Uwaga: Poniższy zakres tematyczny stanowi przykładowe zestawienie zagadnień. Każdy z trenerów prowadzi szkolenie w tej tematyce w oparciu o własny autorski program szkolenia.

 

 1. Wprowadzenie – aktualne zestawienie przepisów niezbędnych do wzorcowego wydatkowania środków publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w kwocie do progu jej stosowania i powyżej.
 2. Przygotowanie do postępowania na dostawy, usługi roboty budowlane i jego wpływ na dalsze losy procedury – analiza:
 3. Opis przedmiotu zamówienia – zasady dokonywania opisu zgodnie z przepisami ustawy – omówienie błędów na przykładach.
 4. Szacowanie wartości zamówienia – w tym ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane tego samego rodzaju na różnych obiektach, postępowanie przy udzielaniu zamówień nieplanowanych.
 1. Podwykonawstwo w postępowaniach.
 2. Korzystanie z potencjału innego podmiotu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – najciekawsze orzeczenia i opinie prawne w tym temacie.
 3. Zagadnienia problemowe mające kluczowe znaczenie dla prowadzonej procedury W PRAKTYCZNYM, ĆWICZENIOWYM UJĘCIU w obliczu najnowszego orzecznictwa i pierwszych raportów pokontrolnych:
 4. Wybór trybu udzielenia zamówienia.
 5. Dobór i weryfikacja podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
 6. Dobór kryteriów oceny ofert – wpływ kryteriów i ich wag na rzetelność i celowość wydatkowania środków publicznych.
 7. Zapisy SWZ.
 8. Warunki udziału w postępowaniu i poleganie na zasobach innych podmiotów.
 1. Prace komisji przetargowej – właściwe powołanie komisji przetargowej i dokumentowanie jej pracy.
 1. Ocena dokumentów składanych przez Wykonawców.
 2. Badanie i oceny ofert – problem oczywistej omyłki, rażąco niskiej ceny, uzupełnienia dokumentów i oświadczeń. Odrzucenie oferty.
 3. Wybór najkorzystniejszej oferty,
 4. Brak wymaganych postanowień w umowach o udzielenie zamówienia publicznego.
 5. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji przetargowej.
 6. Inne uchybienia stwierdzane w trakcie przeprowadzanych kontroli.
 7. UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W OBLICZU BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW. WALORYZACJA. ZMIANY UMOWY
 8. Unieważnienie postępowania
 9. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA. PODSUMOWANIE SZKOLENIA.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie z zakresu zamówień publicznych na roboty budowlane i dokumentację projektową adresowane jest do: